战国策·智伯欲伐卫拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:14:58

  文言文之家为您整理战国策·智伯欲伐卫拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·智伯欲伐卫注音版

  《 zhìwèi 》
   zhìwèi , wèijūnbǎi , bái 。 wèijūnyuè 。 qúnchénjiē , nánwényǒuyōu 。 wèijūnyuē :“ guóhuān , éryǒuyōu ?” wényuē :“ gōngzhīshǎng , zhī , chá 。  , bái , xiǎoguózhī , érguózhìzhī 。 jūnzhī 。” wèijūnyángàobiānjìng 。 zhìguǒbīngérwèi , zhìjìngérfǎnyuē :“ wèiyǒuxiánrén , xiānzhīmóu 。”

战国策·智伯欲伐卫拼音版

  《 zhì bó yù fá wèi 》
   zhì bó yù fá wèi , yí wèi jūn yě mǎ sì bǎi , bái bì yī 。 wèi jūn dà yuè 。 qún chén jiē hè , nán wén zǐ yǒu yōu sè 。 wèi jūn yuē :“ dà guó dà huān , ér zǐ yǒu yōu sè hé ?” wén zǐ yuē :“ wú gōng zhī shǎng , wú lì zhī lǐ , bù kě bù chá yě 。 yě mǎ sì , bái bì yī , cǐ xiǎo guó zhī lǐ yě , ér dà guó zhì zhī 。 jūn qí tú zhī 。” wèi jūn yǐ qí yán gào biān jìng 。 zhì bó guǒ qǐ bīng ér xí wèi , zhì jìng ér fǎn yuē :“ wèi yǒu xián rén , xiān zhī wú móu yě 。”

  为您推荐:战国策·宋卫·智伯欲伐卫文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签