战国策·智伯欲袭卫拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:18:01

  文言文之家为您整理战国策·智伯欲袭卫拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·智伯欲袭卫注音版

  《 zhìwèi 》
   zhìwèi , nǎiyángwángtài , 使shǐbēnwèi 。 nánwényuē :“ tàiyánwéijūn , shènàiéryǒuchǒng , fēiyǒuzuìérwáng, yǒu 。” 使shǐrényíngzhījìng , yuē :“ chēguòchéng , shèn 。” zhìwénzhī , nǎizhǐ 。

战国策·智伯欲袭卫拼音版

  《 zhì bó yù xí wèi 》
   zhì bó yù xí wèi , nǎi yáng wáng qí tài zǐ , shǐ bēn wèi 。 nán wén zǐ yuē :“ tài zǐ yán wéi jūn zǐ yě , shèn ài ér yǒu chǒng , fēi yǒu dà zuì ér wáng , bì yǒu gù 。” shǐ rén yíng zhī yú jìng , yuē :“ chē guò wǔ chéng , shèn wù nà yě 。” zhì bó wén zhī , nǎi zhǐ 。

  为您推荐:战国策·宋卫·智伯欲袭卫文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签