战国策·秦攻卫之蒲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:20:58

  文言文之家为您整理战国策·秦攻卫之蒲拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻卫之蒲注音版

  《 qíngōngwèizhī 》
   qíngōngwèizhī , yǎnwèichūyuē :“ gōngzhī , wéiqín ? wéiwèi ? wèiwèishàn , wèiqínlài 。 wèisuǒwéiwèizhě , yǒu 。 jīnwèi , wèizhéwèi 。 wèiwáng西zhīwài , érnéngzhě , ruò 。 jīnbìngwèiwèi , wèiqiáng 。 wèiqiángzhī , 西zhīwàiwēi 。 qiěqínwángjiāngguāngōngzhīshì 。 hàiqínshànwèi , qínwángyuàngōng 。” chūyuē:“ nài ?” yǎnyuē :“ gōngshìgōng , chénqǐngwéigōngjièshǒu , wèijūn 。” chūyuē :“ shàn 。”
   yǎnyīn , wèishǒuyuē :“ chūzizhīzhībìng , yányuē :‘  。’ jīnchénnéng使shǐshìgōng 。” shǒuzàibài , yīnxiàojīnsānbǎiyān , yuē :“ qínbīngchéng , qǐnghòuziwèijūn 。” yǎnjīn , zhòngwèi 。 chūzisānbǎijīnérguī , yòuwèijūn 。

战国策·秦攻卫之蒲拼音版

  《 qín gōng wèi zhī pú 》
   qín gōng wèi zhī pú , hú yǎn wèi chū lǐ jí yuē :“ gōng zhī fá pú , yǐ wéi qín hū ? yǐ wéi wèi hū ? wèi wèi zé shàn , wèi qín zé bù lài yǐ 。 wèi suǒ yǐ wéi wèi zhě , yǐ yǒu pú yě 。 jīn pú rù yú wèi , wèi bì zhé yú wèi 。 wèi wáng xī hé zhī wài , ér fú néng fù qǔ zhě , ruò yě 。 jīn bìng wèi yú wèi , wèi bì qiáng 。 wèi qiáng zhī rì , xī hé zhī wài bì wēi 。 qiě qín wáng yì jiāng guān gōng zhī shì 。 hài qín yǐ shàn wèi , qín wáng bì yuàn gōng 。” chū lǐ jí yuē :“ nài hé ?” hú yǎn yuē :“ gōng shì pú wù gōng , chén qǐng wéi gōng rù jiè pú shǒu , yǐ dé wèi jūn 。” chū lǐ jí yuē :“ shàn 。”
   hú yǎn yīn rù pú , wèi qí shǒu yuē :“ chū lǐ zi zhī pú zhī bìng yě , qí yán yuē :‘ wú bì qǔ pú 。’ jīn chén néng shǐ shì pú wù gōng 。” pú shǒu zài bài , yīn xiào jīn sān bǎi yì yān , yuē :“ qín bīng chéng qù , qǐng hòu zi yú wèi jūn 。” hú yǎn qǔ jīn yú pú , yǐ zì zhòng yú wèi 。 chū lǐ zi yì dé sān bǎi jīn ér guī , yòu yǐ dé wèi jūn yě 。

  为您推荐:战国策·宋卫·秦攻卫之蒲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签