战国策·卫使客事魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:23:35

  文言文之家为您整理战国策·卫使客事魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·卫使客事魏注音版

  《 wèi使shǐshìwèi 》
   wèi使shǐshìwèi , sānniándejiàn 。 wèihuànzhī , nǎijiànxiàxiānshēng , zhībǎijīn 。 xiàxiānshēngyuē :“ nuò 。” nǎijiànwèiwángyuē :“ chénwénqínchūbīng , wèizhīsuǒzhī 。 qín 、 wèijiāoérxiūzhījiǔ 。 yuànwángshìqín , yǒutuó 。” wèiwángyuē :“ nuò 。”
   chū , zhìlángménérfǎnyuē :“ chénkǒngwángshìqínzhīwǎn 。” wángyuē :“  ?” xiānshēngyuē :” rénshìzhěguò , shìrénzhěguòhuǎn 。 jīnwánghuǎnshìzhě , ānnéngshìrén 。”“ zhīzhī ?” “ wèiyuē : shìwángsānniándejiàn 。 chénshìzhīwánghuǎn 。” wèiwángjiànwèi 。

战国策·卫使客事魏拼音版

  《 wèi shǐ kè shì wèi 》
   wèi shǐ kè shì wèi , sān nián bù de jiàn 。 wèi kè huàn zhī , nǎi jiàn wú xià xiān shēng , xǔ zhī yǐ bǎi jīn 。 wú xià xiān shēng yuē :“ nuò 。” nǎi jiàn wèi wáng yuē :“ chén wén qín chū bīng , wèi zhī qí suǒ zhī 。 qín 、 wèi jiāo ér bù xiū zhī rì jiǔ yǐ 。 yuàn wáng bó shì qín , wú yǒu tuó jì 。” wèi wáng yuē :“ nuò 。”
   kè qū chū , zhì láng mén ér fǎn yuē :“ chén kǒng wáng shì qín zhī wǎn 。” wáng yuē :“ hé yě ?” xiān shēng yuē :” fū rén yú shì jǐ zhě guò jí , yú shì rén zhě guò huǎn 。 jīn wáng huǎn yú shì jǐ zhě , ān néng jí yú shì rén 。”“ xī yǐ zhī zhī ?” “ wèi kè yuē : shì wáng sān nián bù de jiàn 。 chén yǐ shì zhī wáng huǎn yě 。” wèi wáng qū jiàn wèi kè 。

  为您推荐:战国策·宋卫·卫使客事魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签