战国策·卫嗣君病拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:25:56

  文言文之家为您整理战国策·卫嗣君病拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·卫嗣君病注音版

  《 wèijūnbìng 》
   wèijūnbìng 。 shùwèiyīnshùnqiěyuē :“ tīngyánshuōjūn , sǔn , jūnshànzi 。 rénshēngzhīsuǒxíng , zhīxīn 。 shǐjūnzhīsuǒxíngshìzhě , shígāo ; suǒyòngzhě , xiècuò 、 báo 。 qúnchénjìnwéijūnqīngguóérhǎogāo , jūnyánguóshìzhě 。 wèijūn :‘ jūnzhīsuǒxíngtiānxiàzhěshènmiù 。 xiècuòzhǔduànguó , érbáozhī , jīnwǎngzhě , gōngsūnshìxuèshí 。’”
   jūnyuē :“ shàn 。” zhīxiāngyìn , yuē :“  , zhìzhī 。” jūn , yīnshùnqiějūnlìngxiànggōng 。 xiècuò 、 báozhījiēzhú 。

战国策·卫嗣君病拼音版

  《 wèi sì jūn bìng 》
   wèi sì jūn bìng 。 fù shù wèi yīn shùn qiě yuē :“ zǐ tīng wú yán yě yǐ shuō jūn , wù yì sǔn yě , jūn bì shàn zi 。 rén shēng zhī suǒ xíng , yǔ sǐ zhī xīn yì 。 shǐ jūn zhī suǒ xíng yú shì zhě , shí gāo lí yě ; suǒ yòng zhě , xiè cuò 、 rú báo yě 。 qún chén jìn yǐ wéi jūn qīng guó ér hǎo gāo lí , bì wú yǔ jūn yán guó shì zhě 。 zǐ wèi jūn :‘ jūn zhī suǒ xíng tiān xià zhě shèn miù 。 xiè cuò zhǔ duàn yú guó , ér rú báo fǔ zhī , zì jīn yǐ wǎng zhě , gōng sūn shì bì bù xuè shí yǐ 。’”
   jūn yuē :“ shàn 。” yǔ zhī xiāng yìn , yuē :“ wǒ sǐ , zǐ zhì zhī 。” sì jūn sǐ , yīn shùn qiě yǐ jūn lìng xiàng gōng qī 。 xiè cuò 、 rú báo zhī zú jiē zhú yě 。

  为您推荐:战国策·宋卫·卫嗣君病文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签