战国策·卫嗣君时胥靡逃之魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:29:25

  文言文之家为您整理战国策·卫嗣君时胥靡逃之魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·卫嗣君时胥靡逃之魏注音版

  《 wèijūnshítáozhīwèi 》
   wèijūnshí , táozhīwèi , wèishúzhībǎijīn ,  。 nǎiqǐngzuǒshì 。 qúnchénjiànyuē :“ bǎijīnzhī , shú , nǎi ?” jūnyuē :“ zhìxiǎo , luàn 。 jiàohuàmín , sānbǎizhīchéng , wéizhì ; mínliánchǐ , suīyǒushízuǒshì , jiāngyòngzhī ?”

战国策·卫嗣君时胥靡逃之魏拼音版

  《 wèi sì jūn shí xū mí táo zhī wèi 》
   wèi sì jūn shí , xū mí táo zhī wèi , wèi shú zhī bǎi jīn , bù yǔ 。 nǎi qǐng yǐ zuǒ shì 。 qún chén jiàn yuē :“ yǐ bǎi jīn zhī dì , shú yī xū mí , wú nǎi bù kě hū ?” jūn yuē :“ zhì wú xiǎo , luàn wú dà 。 jiào huà yù yú mín , sān bǎi zhī chéng , zú yǐ wéi zhì ; mín wú lián chǐ , suī yǒu shí zuǒ shì , jiāng hé yǐ yòng zhī ?”

  为您推荐:战国策·宋卫·卫嗣君时胥靡逃之魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签