战国策·卫人迎新妇拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:32:58

  文言文之家为您整理战国策·卫人迎新妇拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·卫人迎新妇注音版

  《 wèirényíngxīn 》
   wèirényíngxīn , shàngchē , wèn :“ cān , shéi ?” yuē :“ jièzhī 。” xīnwèiyuē :“ cān , chī 。” chēzhìmén ,  , jiàosòng :“ mièzào , jiāngshīhuǒ 。” shìjiànjiù , yuē :“ zhīyǒuxià , fángwǎngláizhě 。” zhǔrénxiàozhī 。 sānyánzhě, jiēyàoyán , ránérmiǎnwéixiàozhě , zǎowǎnzhīshíshī 。

战国策·卫人迎新妇拼音版

  《 wèi rén yíng xīn fù 》
   wèi rén yíng xīn fù , fù shàng chē , wèn :“ cān mǎ , shéi mǎ yě ?” yù yuē :“ jiè zhī 。” xīn fù wèi pú yuē :“ fǔ cān , wú chī fú 。” chē zhì mén , fú , jiào sòng mǔ :“ miè zào , jiāng shī huǒ 。” rù shì jiàn jiù , yuē :“ xǐ zhī yǒu xià , fáng wǎng lái zhě 。” zhǔ rén xiào zhī 。 cǐ sān yán zhě , jiē yào yán yě , rán ér bù miǎn wéi xiào zhě , zǎo wǎn zhī shí shī yě 。

  为您推荐:战国策·宋卫·卫人迎新妇文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签