战国策·犀首立五王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 20:29:46

  文言文之家为您整理战国策·犀首立五王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·犀首立五王注音版

  《 shǒuwáng 》
   shǒuwáng , érzhōngshānhòuchí 。 wèizhào 、 wèiyuē :“ guǎrénxiūzhōngshānbìngwéizhǔ , yuànguózhī , fèiwáng 。” zhōngshānwénzhī , kǒng 。 zhàozhāngdēngérgàozhīyuē :“ guǎrénqiěwáng , wèizhào 、 wèiyuē , xiūguǎrénbìngwéiwáng , érguǎrén 。 kǒngwángguó , zàisuǒwáng 。 fēinéngjiù 。” dēngduìyuē :“ jūnwéichénduōchēzhòng , chénqǐngjiàntiányīng。” zhōngshānzhījūnqiǎnzhī 。 jiànyīngyuē :“ chénwénjūnfèizhōngshānzhīwáng , jiāngzhào 、 wèizhī , guò 。 zhōngshānzhīxiǎo , érsānguózhī , zhōngshānsuīfèiwáng , yóuqiětīng 。 qiězhōngshānkǒng , wéizhào 、 wèifèiwángéryān 。 shìjūnwéizhào 、 wèiyáng , fēizhī 。 ruòzhōngshānfèiwángérshìzāi ?” tiányīngyuē :“ nài ?” zhāngdēngyuē :“ jīnjūnzhàozhōngshān , zhīérzhīwáng , zhōngshānérjuézhào 、 wèi 。 zhào 、 wèiérgōngzhōngshān , zhōngshānérwéijūnnánwáng , zhōngshānkǒng , wèijūnfèiwángshì 。 huànwángguó , shìjūnfèiwángérwángguó , xiánwéizhào 、 wèiyáng 。” tiányīngyuē :“ nuò 。” zhāngchǒuyuē :“  。 chénwénzhī , tóngzhěxiāngzēng , tóngyōuzhěxiāngqīn 。 jīnguóxiàngwáng , hǎiyān 。 shìjiēzàiwèiwáng , éryōuzàihǎi 。 jīnzhàozhōngshān , zhīérzhīwáng , shìduóguóérhǎi 。 zhìzhōngshānérsāiguó , guóhánxīn , xiānzhīwángérqīnzhī 。 shìjūnlínzhōngshānérshīguó 。 qiězhāngdēngzhīwéirén , shànwēijiànzhōngshānzhījūnjiǔ , nánxìnwéi 。”
   tiányīngtīng 。 guǒzhàozhōngshānjūnérzhīwáng 。 zhāngdēngyīnwèizhào 、 wèiyuē :“ dōng 。 zhīzhī ? xiūzhōngshānzhīwéiwángshèn , jīnzhàozhōngshān , zhīérzhīwáng , shìyòngbīng 。 ruòlìngguóxiānzhīwáng , zhǐzāi ?” zhào 、 wèinuò , guǒzhōngshānwángérqīnzhī 。 zhōngshānguǒjuéércóngzhào 、 wèi 。

战国策·犀首立五王拼音版

  《 xī shǒu lì wǔ wáng 》
   xī shǒu lì wǔ wáng , ér zhōng shān hòu chí 。 qí wèi zhào 、 wèi yuē :“ guǎ rén xiū yǔ zhōng shān bìng wéi zhǔ , yuàn yǔ dà guó fá zhī , yǐ fèi qí wáng 。” zhōng shān wén zhī , dà kǒng 。 zhào zhāng dēng ér gào zhī yuē :“ guǎ rén qiě wáng , qí wèi zhào 、 wèi yuē , xiū yǔ guǎ rén bìng wéi wáng , ér yù fá guǎ rén 。 kǒng wáng qí guó , bù zài suǒ wáng 。 fēi zǐ mò néng wú jiù 。” dēng duì yuē :“ jūn wéi chén duō chē zhòng bì , chén qǐng jiàn tián yīng 。” zhōng shān zhī jūn qiǎn zhī qí 。 jiàn yīng zǐ yuē :“ chén wén jūn yù fèi zhōng shān zhī wáng , jiāng yǔ zhào 、 wèi fá zhī , guò yǐ 。 yǐ zhōng shān zhī xiǎo , ér sān guó fá zhī , zhōng shān suī yì fèi wáng , yóu qiě tīng yě 。 qiě zhōng shān kǒng , bì wéi zhào 、 wèi fèi qí wáng ér wù fù yān 。 shì jūn wéi zhào 、 wèi qū yáng yě , fēi qí zhī lì yě 。 qǐ ruò zhōng shān fèi qí wáng ér shì qí zāi ?” tián yīng yuē :“ nài hé ?” zhāng dēng yuē :“ jīn jūn zhào zhōng shān , yǔ zhī yù ér xǔ zhī wáng , zhōng shān bì xǐ ér jué zhào 、 wèi 。 zhào 、 wèi nù ér gōng zhōng shān , zhōng shān jí ér wéi jūn nán qí wáng , zé zhōng shān bì kǒng , wèi jūn fèi wáng shì qí 。 bǐ huàn wáng qí guó , shì jūn fèi qí wáng ér wáng qí guó , xián yú wéi zhào 、 wèi qū yáng yě 。” tián yīng yuē :“ nuò 。” zhāng chǒu yuē :“ bù kě 。 chén wén zhī , tóng yù zhě xiāng zēng , tóng yōu zhě xiāng qīn 。 jīn wǔ guó xiàng yǔ wáng yě , fù hǎi bù yǔ yān 。 cǐ shì yù jiē zài wèi wáng , ér yōu zài fù hǎi 。 jīn zhào zhōng shān , yǔ zhī yù ér xǔ zhī wáng , shì duó wǔ guó ér yì fù hǎi yě 。 zhì zhōng shān ér sāi sì guó , sì guó hán xīn , bì xiān yǔ zhī wáng ér gù qīn zhī 。 shì jūn lín zhōng shān ér shī sì guó yě 。 qiě zhāng dēng zhī wéi rén yě , shàn yǐ wēi jì jiàn zhōng shān zhī jūn jiǔ yǐ , nán xìn yǐ wéi lì 。”
   tián yīng bù tīng 。 guǒ zhào zhōng shān jūn ér xǔ zhī wáng 。 zhāng dēng yīn wèi zhào 、 wèi yuē :“ qí yù fá hé dōng 。 hé yǐ zhī zhī ? qí xiū yǔ zhōng shān zhī wéi wáng shèn yǐ , jīn zhào zhōng shān , yǔ zhī yù ér xǔ zhī wáng , shì yù yòng qí bīng yě 。 qǐ ruò lìng dà guó xiān yǔ zhī wáng , yǐ zhǐ qí yù zāi ?” zhào 、 wèi xǔ nuò , guǒ yǔ zhōng shān wáng ér qīn zhī 。 zhōng shān guǒ jué qí ér cóng zhào 、 wèi 。

  为您推荐:战国策·中山·犀首立五王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签