战国策·中山与燕赵为王拼音版、注音版

时间:2020-08-15 20:33:38 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理战国策·中山与燕赵为王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·中山与燕赵为王注音版

 《 zhōngshānyānzhàowéiwáng 》
  zhōngshānyàn 、 zhàowéiwáng , guāntōngzhōngshānzhī使shǐ , yányuē :“ wànchéngzhīguó , zhōngshānqiānshèngzhīguó , móumíng ?” píngyàn 、 zhào , chūbīnggōngzhōngshān 。
  lánzhūjūnhuànzhī 。 zhāngdēngwèilánzhūjūnyuē :“ gōnghuàn ?” lánzhūjūnyuē :“ qiáng , wànchéngzhīguó , chǐzhōngshānmóumíng , dànyàn 、 zhào , chūbīnggōngzhōngshān 。 yàn 、 zhàohǎowèiértān , kǒng 。 zhěwēiguó , zhěfèiwáng , nàihuàn ?” zhāngdēngyuē :“ qǐnglìngyàn 、 zhàozhōngshānérchéngwáng , shìsuìdìng 。 gōngzhī ?” lánzhūjūnyuē :“ suǒ 。” yuē :“ qǐnggōngwèiwángérdēngshìshuōgōng 。  , nǎixíngzhī 。” lánzhūjūnyuē :“ yuànwénshuō。”
  dēngyuē :“ wángzhīsuǒdànyàn 、 zhào , chūbīnggōngzhōngshānzhě , shífèizhōngshānzhīwáng 。 wángyuē :‘ rán ’。 ránwángzhīwéifèiqiěwēi 。 yàn 、 zhào , shìqiáng ; chūbīnggōngzhōngshān , shǒunán 。 wángxíngèrzhě , suǒqiúzhōngshānwèi , wángyòngchénzhīdào , kuīérbīngyòng , zhōngshānfèi 。 wángyuē :‘ zhīdàonài ?’” lánzhūjūnyuē :“ ránzizhīdàonài ?” zhāngdēngyuē :“ wángzhòng使shǐ , 使shǐgàozhōngshānjūnyuē :‘ guǎrénsuǒguāntōng使shǐzhě , wèizhōngshānzhīyàn 、 zhàowéiwáng , érguǎrénwényān , shìàizhī 。 wánggǒuzhǐjiànguǎrén , qǐngzuǒjūn 。’ zhōngshānkǒngyānzhàozhī , jīnzhīyún ‘ zuǒwáng ’, zhōngshāndùnyàn 、 zhào , wángxiāngjiàn 。 yàn 、 zhàowénzhī , juézhī, wángjuézhī , shìzhōngshān , defèi 。 shuōwáng , wángtīng ?” lánzhūjūnyuē :“ shìtīng , suǒfèizhī , zàisuǒcúnzhī 。” zhāngdēngyuē :“ wángsuǒcúnzhě 。 shìlái , yīnyángàoyàn 、 zhàoérwǎng , hòuyàn 、 zhào 。 yàn 、 zhàoyuē :‘ zhīpíngzhě , fēifèizhōngshānzhīwáng , zhōngshānérqīnzhī 。’ suībǎipíng , yàn 、 zhàoshòu 。” lánzhūjūnyuē :“ shàn 。”
  qiǎnzhāngdēngwǎng , guǒshìlái 。 zhōngshānyīngàoyàn 、 zhàoérwǎng , yàn 、 zhàoguǒzhōngshānér使shǐwáng 。 shìsuìdìng 。

战国策·中山与燕赵为王拼音版

 《 zhōng shān yǔ yān zhào wéi wáng 》
  zhōng shān yǔ yàn 、 zhào wéi wáng , qí bì guān bù tōng zhōng shān zhī shǐ , qí yán yuē :“ wǒ wàn chéng zhī guó yě , zhōng shān qiān shèng zhī guó yě , hé móu míng yú wǒ ?” yù gē píng yì yǐ lù yàn 、 zhào , chū bīng yǐ gōng zhōng shān 。
  lán zhū jūn huàn zhī 。 zhāng dēng wèi lán zhū jūn yuē :“ gōng hé huàn yú qí ?” lán zhū jūn yuē :“ qí qiáng , wàn chéng zhī guó , chǐ yǔ zhōng shān móu míng , bù dàn gē dì yǐ lù yàn 、 zhào , chū bīng yǐ gōng zhōng shān 。 yàn 、 zhào hǎo wèi ér tān dì , wú kǒng qí bù wú jù yě 。 dà zhě wēi guó , cì zhě fèi wáng , nài hé wú fú huàn yě ?” zhāng dēng yuē :“ qǐng lìng yàn 、 zhào gù fǔ zhōng shān ér chéng qí wáng , shì suì dìng 。 gōng yù zhī hū ?” lán zhū jūn yuē :“ cǐ suǒ yù yě 。” yuē :“ qǐng yǐ gōng wèi qí wáng ér dēng shì shuō gōng 。 kě , nǎi xíng zhī 。” lán zhū jūn yuē :“ yuàn wén qí shuō 。”
  dēng yuē :“ wáng zhī suǒ yǐ bù dàn gē dì yǐ lù yàn 、 zhào , chū bīng yǐ gōng zhōng shān zhě , qí shí yù fèi zhōng shān zhī wáng yě 。 wáng yuē :‘ rán ’。 rán zé wáng zhī wéi fèi qiě wēi 。 fū gē dì yǐ lù yàn 、 zhào , shì qiáng dí yě ; chū bīng yǐ gōng zhōng shān , shǒu nán yě 。 wáng xíng èr zhě , suǒ qiú zhōng shān wèi bì dé , wáng rú yòng chén zhī dào , dì bù kuī ér bīng bù yòng , zhōng shān kě fèi yě 。 wáng bì yuē :‘ zǐ zhī dào nài hé ?’” lán zhū jūn yuē :“ rán zé zi zhī dào nài hé ?” zhāng dēng yuē :“ wáng fā zhòng shǐ , shǐ gào zhōng shān jūn yuē :‘ guǎ rén suǒ yǐ bì guān bù tōng shǐ zhě , wèi zhōng shān zhī dú yǔ yàn 、 zhào wéi wáng , ér guǎ rén bù yù wén yān , shì yǐ ài zhī 。 wáng gǒu jǔ zhǐ yǐ jiàn guǎ rén , qǐng yì zuǒ jūn 。’ zhōng shān kǒng yān zhào zhī bù jǐ jù yě , jīn qí zhī cí yún ‘ jí zuǒ wáng ’, zhōng shān bì dùn yàn 、 zhào , yǔ wáng xiāng jiàn 。 yàn 、 zhào wén zhī , nù jué zhī , wáng yì jué zhī , shì zhōng shān gū , gū hé de wú fèi 。 yǐ cǐ shuō qí wáng , qí wáng tīng hū ?” lán zhū jūn yuē :“ shì zé bì tīng yǐ , cǐ suǒ yǐ fèi zhī , hé zài qí suǒ cún zhī yǐ 。” zhāng dēng yuē :“ cǐ wáng suǒ yǐ cún zhě yě 。 qí yǐ shì cí lái , yīn yán gào yàn 、 zhào ér wú wǎng , yǐ jī hòu yú yàn 、 zhào 。 yàn 、 zhào bì yuē :‘ qí zhī yù gē píng yì yǐ lù wǒ zhě , fēi yù fèi zhōng shān zhī wáng yě , tú yù yǐ lí wǒ yú zhōng shān ér jǐ qīn zhī yě 。’ suī bǎi píng yì , yàn 、 zhào bì bù shòu yě 。” lán zhū jūn yuē :“ shàn 。”
  qiǎn zhāng dēng wǎng , guǒ yǐ shì cí lái 。 zhōng shān yīn gào yàn 、 zhào ér bù wǎng , yàn 、 zhào guǒ jù fǔ zhōng shān ér shǐ qí wáng 。 shì suì dìng 。

 为您推荐:战国策·中山·中山与燕赵为王文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 战国策·观鞅谓春申拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·观鞅谓春申拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·观鞅谓春申注音版《 观guān鞅yāng谓wèi春chūn申shēn 》 观guān鞅yāng谓wèi春chūn申shēn曰yuē...

 • 战国策·赵二·苏秦从燕之赵始合从文言文翻译

  战国策赵二苏秦从燕之赵始合从 《苏秦从燕之赵始合从》是创作于战国时期的文言文,出自西汉刘向编著的《战国策》。以下是文言文之家(www.wywzj.cn)整理的《苏秦从燕之赵始合从》文言文原...

 • 战国策·徐州之役拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·徐州之役拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·徐州之役注音版《 徐xú州zhōu之zhī役yì 》 徐xú州zhōu之zhī役yì , 犀xī首shǒu谓wèi梁liáng王wá...

 • 战国策·张仪又恶陈轸于秦王拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理战国策·张仪又恶陈轸于秦王拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策·张仪又恶陈轸于秦王注音版 《 张zhāng仪yí又yòu恶è陈chén轸zhěn于yú秦qín王wáng 》 张zh...

 • 战国策·齐三·齐欲伐魏文言文翻译

  战国策齐三齐欲伐魏 《 齐欲伐魏 》是创作于战国时期的文言文,出自西汉代刘向编著的《战国策》。以下是 文言文之家 (www.wywzj.cn)整理的 《齐欲伐魏》文言文原文及翻译 ,欢迎阅读。 文言...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号