战国策·司马憙使赵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 20:37:15

  文言文之家为您整理战国策·司马憙使赵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·司马憙使赵注音版

  《 使shǐzhào 》
   使shǐzhào , wèiqiúxiāngzhòngshān 。 gōngsūnhóngyīnzhīzhī 。 zhōngshānjūnchū ,  , gōngsūnhóngcānchéng 。 hóngyuē :“ wéirénchén , zhāoguózhīwēi , wéiqiúxiàng , jūn ?” jūnyuē :“ shíròu , fēnrén 。” dùnshǒushìyuē :“ chénzhīzhì !” jūnyuē :“  ?”“ chénzuì 。” jūnyuē :“ xíng , zhīzhī 。” qǐngzhī , zhào使shǐlái , wèiqiúxiàng 。 zhōngshānjūngōngsūnhóng , gōngsūnhóngzǒuchū 。

战国策·司马憙使赵拼音版

  《 sī mǎ xǐ shǐ zhào 》
   sī mǎ xǐ shǐ zhào , wèi jǐ qiú xiāng zhòng shān 。 gōng sūn hóng yīn zhī zhī 。 zhōng shān jūn chū , sī mǎ xǐ yù , gōng sūn hóng cān chéng 。 hóng yuē :“ wéi rén chén , zhāo dà guó zhī wēi , yǐ wéi jǐ qiú xiàng , yú jūn hé rú ?” jūn yuē :“ wú shí qí ròu , bù yǐ fēn rén 。” sī mǎ xǐ dùn shǒu yú shì yuē :“ chén zì zhī sǐ zhì yǐ !” jūn yuē :“ hé yě ?”“ chén dǐ zuì 。” jūn yuē :“ xíng , wú zhī zhī yǐ 。” jū qǐng zhī , zhào shǐ lái , wèi sī mǎ xǐ qiú xiàng 。 zhōng shān jūn dà yí gōng sūn hóng , gōng sūn hóng zǒu chū 。

  为您推荐:战国策·中山·司马憙使赵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签