战国策·阴姬与江姬争为后拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 10:41:06

  文言文之家为您整理战国策·阴姬与江姬争为后拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·阴姬与江姬争为后注音版

  《 yīnjiāngzhēngwéihòu 》
   yīnjiāngzhēngwéihòu 。 wèiyīngōngyuē :“ shìchéng , yǒumín ; chéng , kǒngshēn 。 chéngzhī , jiànchén ?” yīngōngshǒuyuē :“ chéngjūnyán , shìdàozhě 。” zòushūzhōngshānwángyuē :“ chénwénruòzhàoqiángzhōngshān 。” zhōngshānwángyuèérjiànzhīyuē :“ yuànwénruòzhàoqiángzhōngshānzhīshuō 。” yuē :“ chényuànzhīzhào , guānxíngxiǎn , rénmínpín , jūnchénxiánxiào , shāngwéi , wèichén 。” zhōngshānwángqiǎnzhī 。
   jiànzhàowángyuē :“ chénwénzhào , tiānxiàshànwéiyīn , jiārénzhīsuǒchū 。 jīnzhěchénláizhìjìng ,  , guānrénmínyáo , róngmàoyán , shūjiāhǎoměizhě 。 chénsuǒxíngduō , zhōuliúsuǒtōng , wèichángjiànrénzhōngshānyīnzhě 。 zhīzhě , wéishén , yánnéng 。 róngmàoyán , guòjuérén 。 ruònǎiméizhǔnèquánhéng , jiǎoyǎnyuè , nǎiwángzhīhòu , fēizhūhóuzhī 。” zhàowáng , yuèyuē :“ yuànqǐngzhī ,  ?” yuē :“ chénqièjiànjiā , kǒunéngdàoěr 。 qǐngzhī , shìfēichénsuǒgǎn , yuànwángxiè 。”
    , guībàozhōngshānwángyuē :“ zhàowángfēixiánwáng 。 hǎodào , érhǎoshēng ; hǎorén , érhǎoyǒng 。 chénwénnǎiqǐngsuǒwèiyīnzhě 。” zhōngshānwángzuòyuè 。 yuē :“ zhàoqiángguó , qǐngzhī 。 wáng , shèwēi ; zhī , wéizhūhóuxiào 。” zhōngshānwángyuē :“ wèijiāngnài ?” yuē :“ wángwéihòu , juézhàowángzhī 。 shìqǐnghòuzhě 。 suīděiqǐngzhī , línguó 。” zhōngshānwángsuìwéihòu , zhàowángqǐngyán 。

战国策·阴姬与江姬争为后拼音版

  《 yīn jī yǔ jiāng jī zhēng wéi hòu 》
   yīn jī yǔ jiāng jī zhēng wéi hòu 。 sī mǎ xǐ wèi yīn jī gōng yuē :“ shì chéng , zé yǒu tǔ zǐ mín ; bù chéng , zé kǒng wú shēn 。 yù chéng zhī , hé bù jiàn chén hū ?” yīn jī gōng qǐ shǒu yuē :“ chéng rú jūn yán , shì hé kě yù dào zhě 。” sī mǎ xǐ jí zòu shū zhōng shān wáng yuē :“ chén wén ruò zhào qiáng zhōng shān 。” zhōng shān wáng yuè ér jiàn zhī yuē :“ yuàn wén ruò zhào qiáng zhōng shān zhī shuō 。” sī mǎ xǐ yuē :“ chén yuàn zhī zhào , guān qí dì xíng xiǎn zǔ , rén mín pín fù , jūn chén xián bù xiào , shāng dí wéi zī , wèi kě yù chén yě 。” zhōng shān wáng qiǎn zhī 。
   jiàn zhào wáng yuē :“ chén wén zhào , tiān xià shàn wéi yīn , jiā lì rén zhī suǒ chū yě 。 jīn zhě chén lái zhì jìng , rù dū yì , guān rén mín yáo sú , róng mào yán sè , shū wú jiā lì hǎo měi zhě 。 yǐ chén suǒ xíng duō yǐ , zhōu liú wú suǒ bù tōng , wèi cháng jiàn rén rú zhōng shān yīn jī zhě yě 。 bù zhī zhě , tè yǐ wéi shén , lì yán bù néng jí yě 。 qí róng mào yán sè , gù yǐ guò jué rén yǐ 。 ruò nǎi qí méi mù zhǔn è quán héng , xī jiǎo yǎn yuè , bǐ nǎi dì wáng zhī hòu , fēi zhū hóu zhī jī yě 。” zhào wáng yì yí , dà yuè yuē :“ wú yuàn qǐng zhī , hé rú ?” sī mǎ xǐ yuē :“ chén qiè jiàn qí jiā lì , kǒu bù néng wú dào ěr 。 jí yù qǐng zhī , shì fēi chén suǒ gǎn yì , yuàn wáng wú xiè yě 。”
   sī mǎ xǐ cí qù , guī bào zhōng shān wáng yuē :“ zhào wáng fēi xián wáng yě 。 bù hǎo dào dé , ér hǎo shēng sè ; bù hǎo rén yì , ér hǎo yǒng lì 。 chén wén qí nǎi yù qǐng suǒ wèi yīn jī zhě 。” zhōng shān wáng zuò sè bù yuè 。 sī mǎ xǐ yuē :“ zhào qiáng guó yě , qí qǐng zhī bì yǐ 。 wáng rú bù yǔ , jí shè jì wēi yǐ ; yǔ zhī , jí wéi zhū hóu xiào 。” zhōng shān wáng yuē :“ wèi jiāng nài hé ?” sī mǎ xǐ yuē :“ wáng lì wéi hòu , yǐ jué zhào wáng zhī yì 。 shì wú qǐng hòu zhě 。 suī yù děi qǐng zhī , lín guó bù yǔ yě 。” zhōng shān wáng suì lì yǐ wéi hòu , zhào wáng yì wú qǐng yán yě 。

  为您推荐:战国策·中山·阴姬与江姬争为后文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签