战国策·主父欲伐中山拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 10:45:55

  文言文之家为您整理战国策·主父欲伐中山拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·主父欲伐中山注音版

  《 zhǔzhōngshān 》
   zhǔzhōngshān , 使shǐguānzhī 。 yuē :“  。 jūngōng , kǒnghòutiānxià 。” zhǔyuē :“  ?” duìyuē :“ zhōngshānzhījūn , suǒqīnggàichēércháoqióngàixiàngzhīshìzhě , shíjiā 。” zhǔchū :“ shìxiánjūn , ān ?” yuē :“ rán 。 shì , mínmíngcúnběn ; cháoxián , gēngzhěduòérzhànshìnuò 。 ruòwángzhě , wèizhīyǒu 。”

战国策·主父欲伐中山拼音版

  《 zhǔ fù yù fá zhōng shān 》
   zhǔ fù yù fá zhōng shān , shǐ lǐ cī guān zhī 。 lǐ cī yuē :“ kě fá yě 。 jūn fú gōng , kǒng hòu tiān xià 。” zhǔ fù yuē :“ hé yǐ ?” duì yuē :“ zhōng shān zhī jūn , suǒ qīng gài yǔ chē ér cháo qióng lǘ ài xiàng zhī shì zhě , qī shí jiā 。” zhǔ fù chū :“ shì xián jūn yě , ān kě fá ?” lǐ cī yuē :“ bù rán 。 jǔ shì , zé mín wù míng bù cún běn ; cháo xián , zé gēng zhě duò ér zhàn shì nuò 。 ruò cǐ bù wáng zhě , wèi zhī yǒu yě 。”

  为您推荐:战国策·中山·主父欲伐中山文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签