战国策·中山君飨都士拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 10:47:55

  文言文之家为您整理战国策·中山君飨都士拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·中山君飨都士注音版

  《 zhōngshānjūnxiǎngdōushì 》
   zhōngshānjūnxiǎngdōushì , dàizàiyān 。 yánggēngbiàn , érzǒuchǔ , shuōchǔwángzhōngshān , zhōngshānjūnwáng 。 yǒuèrrénqièérsuíhòuzhě , zhōngshānjūnwèièrrén :“ wéizhě ?” èrrénduìyuē :“ chényǒu , cháng饿èqiě , jūnxiàcāněrzhī 。 chénqiě , yuē :‘ zhōngshānyǒushì , zhī 。’ láijūn 。” zhōngshānjūnkuìránéryǎngtànyuē :“ zhòngshǎo , dāngè ; yuànshēnqiǎn , shāngxīn 。 bēiyánggēngwángguó , cāndeshìèrrén 。”

战国策·中山君飨都士拼音版

  《 zhōng shān jūn xiǎng dōu shì 》
   zhōng shān jūn xiǎng dōu shì , dài fū sī mǎ zǐ qī zài yān 。 yáng gēng bù biàn , sī mǎ zǐ qī nù ér zǒu yú chǔ , shuō chǔ wáng fá zhōng shān , zhōng shān jūn wáng 。 yǒu èr rén qiè gē ér suí qí hòu zhě , zhōng shān jūn gù wèi èr rén :“ zǐ xī wéi zhě yě ?” èr rén duì yuē :“ chén yǒu fù , cháng è qiě sǐ , jūn xià hú cān ěr zhī 。 chén fù qiě sǐ , yuē :‘ zhōng shān yǒu shì , rǔ bì sǐ zhī 。’ gù lái sǐ jūn yě 。” zhōng shān jūn kuì rán ér yǎng tàn yuē :“ yǔ bù qī zhòng shǎo , qí yú dāng è ; yuàn bù qī shēn qiǎn , qí yú shāng xīn 。 wú yǐ yī bēi yáng gēng wáng guó , yǐ yī hú cān de shì èr rén 。”

  为您推荐:战国策·中山·中山君飨都士文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签