战国策·中山·乐羊为魏将拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 10:50:54

  文言文之家为您整理战国策·中山·乐羊为魏将拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·中山·乐羊为魏将注音版

  《 yángwéiwèijiāng 》
   yángwéiwèijiāng , gōngzhōngshān 。 shízàizhōngshān , zhōngshānjūnpēngzhī , zuògēngzhìyáng 。 yángshízhī 。 jīnchēngzhī : yángshíxìn , mínghàiqiú 。

战国策·中山·乐羊为魏将拼音版

  《 lè yáng wéi wèi jiāng 》
   lè yáng wéi wèi jiāng , gōng zhōng shān 。 qí zǐ shí zài zhōng shān , zhōng shān jūn pēng zhī , zuò gēng zhì yú lè yáng 。 lè yáng shí zhī 。 gǔ jīn chēng zhī : lè yáng shí zǐ yǐ zì xìn , míng hài fù yǐ qiú fǎ 。

  为您推荐:战国策·中山·乐羊为魏将文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签