聊斋志异自序拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 14:23:09

  文言文之家为您整理聊斋志异自序拼音版、注音版,欢迎阅读。

聊斋志异自序注音版

  《 liáozhāizhì 》
   luódài , sānshìgǎnérwéi 《 sāo 》; niúguǐshéshén , chángzhǎolángyínérchéng 。 míngtiānlài , hǎoyīn , yǒuyóurán。 sōng , luòluòqiūyíngzhīhuǒ , chīmèizhēngguāng ; zhúzhúzhīchén , wǎngliǎngjiànxiào 。 cáifēigānbǎo , àisōushén ; qínglèihuángzhōu , réntánguǐ 。 wénmìng , suìchéngbiān 。 jiǔzhī , fāngtóngrén , yòuyóutǒngxiāng , yīnérhǎo , suǒhuǒ 。 shènzhě , rénfēihuàwài , shìhuòduànzhīxiāng ; jiézàiqián , guàiyǒuguòfēitóuzhīguó 。 chuánfēixìng , kuángnán ; yǒngtuōkuàng怀huái , chīqiěhuì 。 zhǎnzhīrén , xiàng ? rántóu , huòshèlàntīng ; érsānshēngshíshàng , qiányīn 。 fàngzòngzhīyán , huòyǒuwèigàirénfèizhě 。
   sōngxuánshí , xiānrénmèngbìngtán , piāntǎnshì , yàogāoqián , yuánzhān , érsōngshēng , guǒzhì 。 qiě , shǎoléiduōbìng , chángmìngyóu 。 méntíngzhī , lěngdànsēng ; zhīgēngyún , xiāotiáo 。 měisāotóuniàn , miànrénguǒshìqiánshēn ? gàiyǒulòugēnyīn , wèijiéréntiānzhīguǒ ; érsuífēngdàngduò , jìngchéngfānhùnzhīhuā 。 mángmángliùdào, wèizāi ! shìyíngyíng , dēnghūnruǐ ; xiāozhāi , ànlěngbīng 。 wéiqiú , wàng 《 yōumíng 》 zhī ; báizài , jǐnchéng 《 fèn 》 zhīshū 。 tuō , bēi 。 jiē ! jīngshuānghánquè , bàoshùwēn ; diàoyuèqiūchóng , wēilán 。 zhīzhě , zàiqīnglínhēisàijiān !
   kāngchūn 。

聊斋志异自序拼音版

  《 liáo zhāi zì zhì 》
   pī luó dài lì , sān lǘ shì gǎn ér wéi 《 sāo 》; niú guǐ shé shén , cháng zhǎo láng yín ér chéng pǐ 。 zì míng tiān lài , bù zé hǎo yīn , yǒu yóu rán yǐ 。 sōng , luò luò qiū yíng zhī huǒ , chī mèi zhēng guāng ; zhú zhú yě mǎ zhī chén , wǎng liǎng jiàn xiào 。 cái fēi gān bǎo , yǎ ài sōu shén ; qíng lèi huáng zhōu , xǐ rén tán guǐ 。 wén zé mìng bǐ , suì yǐ chéng biān 。 jiǔ zhī , sì fāng tóng rén , yòu yǐ yóu tǒng xiāng jì , yīn ér wù yǐ hǎo jù , suǒ jī yì huǒ 。 shèn zhě , rén fēi huà wài , shì huò qí yú duàn fā zhī xiāng ; jié zài mù qián , guài yǒu guò yú fēi tóu zhī guó 。 chuán fēi yì xìng , kuáng gù nán cí ; yǒng tuō kuàng huái , chī qiě bù huì 。 zhǎn rú zhī rén , dé wú xiàng wǒ hú lú yé ? rán wǔ fù qú tóu , huò shè làn tīng ; ér sān shēng shí shàng , pō wù qián yīn 。 fàng zòng zhī yán , huò yǒu wèi kě gài yǐ rén fèi zhě 。
   sōng xuán hú shí , xiān dà rén mèng yī bìng jí qú tán , piān tǎn rù shì , yào gāo rú qián , yuán zhān rǔ jì , wù ér sōng shēng , guǒ fú mò zhì 。 qiě yě , shǎo léi duō bìng , cháng mìng bù yóu 。 mén tíng zhī qī jì , zé lěng dàn rú sēng ; bǐ mò zhī gēng yún , zé xiāo tiáo sì bō 。 měi sāo tóu zì niàn , wù yì miàn bì rén guǒ shì wú qián shēn yé ? gài yǒu lòu gēn yīn , wèi jié rén tiān zhī guǒ ; ér suí fēng dàng duò , jìng chéng fān hùn zhī huā 。 máng máng liù dào , hé kě wèi wú qí lǐ zāi ! dú shì zǐ yè yíng yíng , dēng hūn yù ruǐ ; xiāo zhāi sè sè , àn lěng yí bīng 。 jí yè wéi qiú , wàng xù 《 yōu míng 》 zhī lù ; fú bái zài bǐ , jǐn chéng 《 gū fèn 》 zhī shū 。 jì tuō rú cǐ , yì zú bēi yǐ 。 jiē hū ! jīng shuāng hán què , bào shù wú wēn ; diào yuè qiū chóng , wēi lán zì rè 。 zhī wǒ zhě , qí zài qīng lín hēi sài jiān hū !
   kāng xī jǐ mò chūn rì 。

  为您推荐:聊斋自志原文及翻译 聊斋志异自序文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签