聊斋志异·尸变拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 15:26:31

  文言文之家为您整理聊斋志异·尸变拼音版、聊斋志异·尸变注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·尸变注音版

  《 shībiàn 》
   yángxìnmǒuwēngzhě , zhīcàidiànrén 。 cūnchéngliù , shèlíndiàn , 宿hángshāng 。 yǒuchēshùrén , wǎngláifàn , zhéjiā 。 hūn , rénxiélái , wàngméntóuzhǐ 。 wēngjiā宿mǎn 。 rénzhī , jiānqǐngróng 。 wēngchényínsuǒ , kǒngdāng 。 yán :“ dànqiúshà , gènggǎnyǒusuǒ 。” shíwēngyǒuxīn , tíngshīshìzhōng , chūgòucáiwèiguī 。 wēnglíngsuǒshì , suì穿chuāndǎowǎng 。  , dēnghūnànshàng ; ànhòuyǒuzhàng , zhǐqīnshìzhě。 yòuguānqǐnsuǒ , shìzhōngyǒulián 。 bēnkùn , jiùzhěn , jiàn 。 wéishàngménglóng 。 wénlíngchuángshàngchácháyǒushēng 。 kāi , língqiándēnghuǒ , zhàoshìshènle : shījiēqīn ; éérxià , jiànshì 。 miàndànjīn , shēngjuàné 。 jìnqián , biànchuīzhěsān 。  , kǒngjiāng , qiányǐnbèishǒu , rěnyàntīngzhī 。 wèi , guǒlái , chuīzhīzhū 。 juéchūfáng , wénzhǐqīnshēng 。 chūshǒuwēikuī , jiànjiāngyóuchū 。 shèn , gǎnzuòshēng , yīnzhū ; érzhūjuéshǎodòng 。 niàn , zhecuàn 。 cáizhèn , érchácházhīshēngyòuzuò 。  ,  , suōshǒuqīnzhōng 。 juélái , liánchuīshǔshùshǐ 。 shǎojiān , wénlíngchuángzuòxiǎng , zhī 。 nǎicóngbèijiànjiànchūshǒude , jiùzhezhī , báibēnchū 。 shī , jiāngzhú 。 wéi , érguānchū 。 shīchícóngzhī 。 qiěbēnqiěhào , cūnzhōngrényǒujǐngzhě 。 kòuzhǔrénzhīmén , yòukǒngchíwéisuǒ 。 suìwàngchéng , cuàn 。 zhìdōngjiāo ,piējiànlánruò , wénshēng , nǎizhuāshānmén 。 dàorénfēicháng , yòu 。 xuánzhǒng , shīzhì , shēnyíngchǐ 。 jiǒngshèn 。 ménwàiyǒubáiyáng , wéichǐ , yīnshùzhàng ; yòuzuǒzhī , zuǒyòuzhī 。 shī 。
   ránjìnjuàn 。 shīdùn 。 hàn , shùjiān 。 shībào , shēnliǎngshùtànzhī 。 jīng 。 shīzhuōzhīde , bàoshùérjiāng 。 dàorénqiètīngliángjiǔ , shēng , shǐjiànchū , jiànshàng 。 zhúzhī , ránxīnxiàyǒudòng 。  , zhōngshǐ 。 yǐntāngshuǐérwènzhī , zhuàngduì 。 shíchénzhōngjìn , xiǎoméng , dàorénchānshùshàng , guǒjiànjiāng 。 hài , bàozǎi 。 zǎiqīnzhìyàn 。 使shǐrénshǒu , láokāi 。 shěnzhī , zuǒyòuzhǐ , bìngjuǎngōu , méijiǎ 。 yòushùrén , nǎidexià 。 shìzhǐxuézáokǒngrán 。 qiǎntànwēngjiā , shīwáng , fēnfēnzhènghuā 。 gàozhī 。 wēngnǎicóngwǎng , shīguī 。 gàozǎiyuē :“ shēnrénchū , jīnrénguī , qíngxìnxiāng ?” zǎizhīdié , sòngguī 。

聊斋志异·尸变拼音版

  《 shī biàn 》
   yáng xìn mǒu wēng zhě , yì zhī cài diàn rén 。 cūn qù chéng wǔ liù lǐ , fù zǐ shè lín lù diàn , sù háng shāng 。 yǒu chē fū shù rén , wǎng lái fù fàn , zhé yù qí jiā 。 yī rì hūn mù , sì rén xié lái , wàng mén tóu zhǐ 。 zé wēng jiā kè sù dǐ mǎn 。 sì rén jì wú fù zhī , jiān qǐng róng nà 。 wēng chén yín sī dé yī suǒ , sì kǒng bù dāng kè yì 。 kè yán :“ dàn qiú yī xí shà yǔ , gèng bù gǎn yǒu suǒ zé 。” shí wēng yǒu zǐ fù xīn sǐ , tíng shī shì zhōng , zǐ chū gòu cái mù wèi guī 。 wēng yǐ líng suǒ shì jì , suì chuān qú dǎo kè wǎng 。 rù qí lú , dēng hūn àn shàng ; àn hòu yǒu dā zhàng yī , zhǐ qīn fù shì zhě 。 yòu guān qǐn suǒ , zé fù shì zhōng yǒu lián tà 。 sì kè bēn bō pō kùn , fǔ jiù zhěn , bí xī jiàn cū 。 wéi yī kè shàng méng lóng 。 hū wén líng chuáng shàng chá chá yǒu shēng 。 jí kāi mù , zé líng qián dēng huǒ , zhào shì shèn le : nǚ shī yǐ jiē qīn qǐ ; é ér xià , jiàn rù wò shì 。 miàn dàn jīn sè , shēng juàn mǒ é 。 fǔ jìn tà qián , biàn chuī wò kè zhě sān 。 kè dà jù , kǒng jiāng jí jǐ , qián yǐn bèi fù shǒu , bì xī rěn yàn yǐ tīng zhī 。 wèi jǐ , nǚ guǒ lái , chuī zhī rú zhū kè 。 jué chū fáng qù , jí wén zhǐ qīn shēng 。 chū shǒu wēi kuī , jiàn jiāng wò yóu chū yǐ 。 kè jù shèn , bù gǎn zuò shēng , yīn yǐ zú tà zhū kè ; ér zhū kè jué wú shǎo dòng 。 gù niàn wú jì , bù rú zhe yī yǐ cuàn 。 cái qǐ zhèn yī , ér chá chá zhī shēng yòu zuò 。 kè jù , fù fú , suō shǒu qīn zhōng 。 jué nǚ fù lái , lián xù chuī shǔ shù shǐ qù 。 shǎo jiān , wén líng chuáng zuò xiǎng , zhī qí fù wò 。 nǎi cóng bèi dǐ jiàn jiàn chū shǒu de kù , jù jiù zhe zhī , bái zú bēn chū 。 shī yì qǐ , sì jiāng zhú kè 。 bǐ qí lí wéi , ér kè yǐ bá guān chū yǐ 。 shī chí cóng zhī 。 kè qiě bēn qiě hào , cūn zhōng rén wú yǒu jǐng zhě 。 yù kòu zhǔ rén zhī mén , yòu kǒng chí wéi suǒ jí 。 suì wàng yì chéng lù , jí lì cuàn qù 。 zhì dōng jiāo , piē jiàn lán ruò , wén mù yú shēng , nǎi jí zhuā shān mén 。 dào rén yà qí fēi cháng , yòu bù jí nà 。 xuán zhǒng , shī yǐ zhì , qù shēn yíng chǐ 。 kè jiǒng yì shèn 。 mén wài yǒu bái yáng , wéi sì wǔ chǐ xǔ , yīn yǐ shù zì zhàng ; bǐ yòu zé zuǒ zhī , bǐ zuǒ zé yòu zhī 。 shī yì nù 。
   rán gè jìn juàn yǐ 。 shī dùn lì 。 kè hàn cù qì nì , bì shù jiān 。 shī bào qǐ , shēn liǎng bì gé shù tàn pū zhī 。 kè jīng pú 。 shī zhuō zhī bù de , bào shù ér jiāng 。 dào rén qiè tīng liáng jiǔ , wú shēng , shǐ jiàn chū , jiàn kè wò dì shàng 。 zhú zhī sǐ , rán xīn xià sī sī yǒu dòng qì 。 fù rù , zhōng yè shǐ sū 。 yǐn yǐ tāng shuǐ ér wèn zhī , kè jù yǐ zhuàng duì 。 shí chén zhōng yǐ jìn , xiǎo sè mí méng , dào rén chān shù shàng , guǒ jiàn jiāng nǚ 。 dà hài , bào yì zǎi 。 zǎi qīn yì zhì yàn 。 shǐ rén bá nǚ shǒu , láo bù kě kāi 。 shěn dì zhī , zé zuǒ yòu sì zhǐ , bìng juǎn rú gōu , rù mù méi jiǎ 。 yòu shù rén lì bá , nǎi de xià 。 shì zhǐ xué rú záo kǒng rán 。 qiǎn yì tàn wēng jiā , zé yǐ shī wáng kè bì , fēn fēn zhèng huā 。 yì gào zhī gù 。 wēng nǎi cóng wǎng , yú shī guī 。 kè qì gào zǎi yuē :“ shēn sì rén chū , jīn yī rén guī , cǐ qíng hé yǐ xìn xiāng lǐ ?” zǎi yǔ zhī dié , jī sòng yǐ guī 。

  为您推荐:聊斋志异尸变原文及翻译 尸变文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签