聊斋志异·喷水拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 15:30:42

  文言文之家为您整理聊斋志异·喷水拼音版、聊斋志异·喷水注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·喷水注音版

  《 pēnshuǐ 》
   láiyángsòngshūxiānshēngwéicáoshí , suǒjiù , shènhuāngluò 。  , èrfèngtàirén宿tīngshàng , wényuànnèiyǒushēng , fènggōngzhīpēnshuǐzhě 。 tàirén , xuéchuāngkuīshì , jiànlǎo , duǎnshēntuóbèi , báizhǒu , guàn , chángèrchǐ , zhōuyuànhuánzǒu , shūzuò , xíngqiěpēn , shuǐchūqióng 。 èfǎnbái 。 tàirénjīng , liǎngchuāngxiàguānzhī 。 chuāng , zhípēnlíngnèi ; chuāngzhǐliè , sānrén , érjiārénzhīzhī 。 dōngshàng , jiārén , kòuményīng , fānghài 。 qiàofēi , jiànzhǔèr , piánshì 。 xiàyóuwēn 。 guànzhī , shíérxǐng , nǎishùsuǒjiàn 。 xiānshēngzhì , āifèn 。 qióngméichù , juéshēnsānchǐ , jiànlòubái ; yòujuézhī , shī , suǒjiànzhuàng , miànféizhǒngshēng 。 lìngzhī , ròujiēlàn , nèijìnqīngshuǐ 。

聊斋志异·喷水拼音版

  《 pēn shuǐ 》
   lái yáng sòng yù shū xiān shēng wéi bù cáo shí , suǒ jiù dì , shèn huāng luò 。 yī yè , èr bì fèng tài fū rén sù tīng shàng , wén yuàn nèi pū pū yǒu shēng , rú fèng gōng zhī pēn shuǐ zhě 。 tài fū rén cù bì qǐ , xué chuāng kuī shì , jiàn yī lǎo yù , duǎn shēn tuó bèi , bái fà rú zhǒu , guàn yī jì , cháng èr chǐ xǔ , zhōu yuàn huán zǒu , shū jí zuò hè bù , xíng qiě pēn , shuǐ chū bù qióng 。 bì è fǎn bái 。 tài fū rén yì jīng qǐ , liǎng bì fú chuāng xià jù guān zhī 。 yù hū bī chuāng , zhí pēn líng nèi ; chuāng zhǐ pò liè , sān rén jù pú , ér jiā rén bù zhī zhī yě 。 dōng xī jì shàng , jiā rén bì jí , kòu mén bù yīng , fāng hài 。 qiào fēi rù , jiàn yī zhǔ èr bì , pián sǐ yī shì 。 yī bì gé xià yóu wēn 。 fú guàn zhī , yí shí ér xǐng , nǎi shù suǒ jiàn 。 xiān shēng zhì , āi fèn yù sǐ 。 xì qióng méi chù , jué shēn sān chǐ yú , jiàn lòu bái fà ; yòu jué zhī , dé yī shī , rú suǒ jiàn zhuàng , miàn féi zhǒng rú shēng 。 lìng jī zhī , gǔ ròu jiē làn , pí nèi jìn qīng shuǐ 。

  为您推荐:聊斋志异喷水原文及翻译|注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签