聊斋志异·瞳人语拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 15:34:07

  文言文之家为您整理聊斋志异·瞳人语拼音版、聊斋志异·瞳人语注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·瞳人语注音版

  《 tóngrén 》
   chángānshìfāngdòng , yǒucáimíng , értiāotuōchíjié 。 měishàngjiànyóu , zhéqīngwěizhuìzhī 。 qīngmíngqián , ǒujiāoguō , jiànxiǎochē , zhūxiùxiǎn ; qīngshùbèi , kuǎnduàncóng 。 nèi , chéngxiǎo , róngguāngjuéměi 。 shāoshāojìnchānzhī , jiànchēmàndòngkāi , nèizuòèrláng , hóngzhuāngyàn , yóushēngpíngsuǒwèi 。 xuànshénduó , zhānliànshè , huòxiānhuòhòu , cóngchíshù 。 wénlángjìnchē , yuē :“ wèichuíliánxià 。 chùfēngkuángérláng , pínláikuīzhān !” nǎixiàlián, shēngyuē :“ róngchénglángzixīnguīníng , fēitóngtiánshèniáng , fàngjiàoxiùcái !” yán , zhéyángshēng
   shēngkāi 。 cáishìshì , érchēmiǎo 。 jīngérfǎn 。 juézhōngkuài 。 qiànrénjiǎnshì , jīngshàngshēngxiǎo ; jīng宿 , lèidezhǐ ; jiàn , shùhòuqián ; yòujīngxuánluó , bǎiyàoxiào 。 àomēnjué , chànhuǐ 。 wén 《 guāngmíngjīng 》 néngjiěè 。 chíjuàn , měirénjiàosòng 。 chūyóufánzào , jiǔjiànān 。 dànwǎnshì , wéizuòniǎnzhū 。 chízhīnián , wànyuánjìng 。 wénzuǒzhōngxiǎoyíng , yuē :“ hēi , nàishārén !” yòuzhōngyīngyún :“ tóngxiǎoáoyóu , chūmèn 。” jiànjuéliǎngzhōng , zuòyǎng , yǒuchū , kǒngér 。 jiǔzhīnǎifǎn , kuàngzhōng 。 yòuyányuē :“ shíkuīyuántíng , zhēnzhūlán !” shēngxiānglán , yuánzhōngduōzhòngzhí , chángguàngài ; shīmíng , jiǔzhìwèn 。 wényán , wèn :“ lánhuā使shǐqiáocuì ?” jiésuǒzhī , yīngàozhī 。 yànzhī , huāguǒgǎo 。 zhī。 jìngfángzhōngzhī , jiànyǒuxiǎorénshēngnèichū , dòu , yíngyíngránjìngchūmén 。 jiànyuǎn , suìsuǒzài 。 é , liánguī , fēishàngmiàn , fēngzhītóuxuézhě 。 èrsān 。 yòuwénzuǒyányuē :“ suìdào , háiwǎngshènfēisuǒ便biàn , mén 。” yòuyīngyún :“ zihòu ,  。” zuǒyuē :“ shì , ér 。” suìjuézuǒkuàngnèiyǐnzhuāliè 。 shǎoqǐng, kāishì , huōjiàn 。 gào 。 shěnzhī , zhīxiǎoqiào , hēijīngyíngyíng , jiāo 。 yuè宿xiǔ , zhàngjìnxiāo 。 shì , jìngzhòngtóng , dànyòuxuánluó , nǎizhīliǎngtóngrénkuàng 。 shēngsuīmiǎo , érjiàozhīshuāngzhě , shūgèngliǎoliǎo 。 yóushìjiǎnshù , xiāngzhōngchēngshèngyān 。
   shǐshìyuē :“ xiāngyǒushìrén , xiéèryǒu , yáojiànshàokòngchūqián , éryínyuē :‘ yǒuměirén !’ èryǒuyuē:‘ zhī !’ xiāngxiàochěng 。 ézhuī , nǎi 。 xīnnǎnsàng ,  。 yǒuwěiwéizhīzhě , píngzhìshūxiè 。 shìrénniǔ , chīchīéryányuē :‘ chángnán 。’ yǐnxiàoérba 。 qīngzhěwǎngwǎng , liángxiào 。 zhìshīmíng , yòuguǐshénzhīcǎnbào 。 róngchéngzhǔ , zhīshén , xiànshēn ? ránxiǎolángjūnshēngmén , guǐshénsuīè , chángrénxīnzāi 。”

聊斋志异·瞳人语拼音版

  《 tóng rén yǔ 》
   cháng ān shì fāng dòng , pō yǒu cái míng , ér tiāo tuō bù chí yí jié 。 měi mò shàng jiàn yóu nǚ , zhé qīng bó wěi zhuì zhī 。 qīng míng qián yī rì , ǒu bù jiāo guō , jiàn yī xiǎo chē , zhū fú xiù xiǎn ; qīng yī shù bèi , kuǎn duàn yǐ cóng 。 nèi yī bì , chéng xiǎo sì , róng guāng jué měi 。 shāo shāo jìn chān zhī , jiàn chē màn dòng kāi , nèi zuò èr bā nǚ láng , hóng zhuāng yàn lì , yóu shēng píng suǒ wèi dǔ 。 mù xuàn shén duó , zhān liàn fú shè , huò xiān huò hòu , cóng chí shù lǐ 。 hū wén nǚ láng hū bì jìn chē cè , yuē :“ wèi wǒ chuí lián xià 。 hé chù fēng kuáng ér láng , pín lái kuī zhān !” bì nǎi xià lián , nù gù shēng yuē :“ cǐ fú róng chéng qī láng zi xīn fù guī níng , fēi tóng tián shè niáng zǐ , fàng jiào xiù cái hú qù !” yán yǐ , jū zhé tǔ yáng shēng 。
   shēng mī mù bù kě kāi 。 cái yī shì shì , ér chē mǎ yǐ miǎo 。 jīng yí ér fǎn 。 jué mù zhōng bù kuài 。 qiàn rén qǐ jiǎn bō shì , zé jīng shàng shēng xiǎo yì ; jīng sù yì jù , lèi sù sù bù de zhǐ ; yì jiàn dà , shù rì hòu rú qián ; yòu jīng qǐ xuán luó , bǎi yào wú xiào 。 ào mēn yù jué , pō sī zì chàn huǐ 。 wén 《 guāng míng jīng 》 néng jiě è 。 chí yī juàn , měi rén jiào sòng 。 chū yóu fán zào , jiǔ jiàn zì ān 。 dàn wǎn wú shì , wéi fū zuò niǎn zhū 。 chí zhī yī nián , wàn yuán jù jìng 。 hū wén zuǒ mù zhōng xiǎo yǔ rú yíng , yuē :“ hēi qī sì , pǒ nài shā rén !” yòu mù zhōng yīng yún :“ kě tóng xiǎo áo yóu , chū cǐ mèn qì 。” jiàn jué liǎng bí zhōng , rú rú zuò yǎng , sì yǒu wù chū , lí kǒng ér qù 。 jiǔ zhī nǎi fǎn , fù zì bí rù kuàng zhōng 。 yòu yán yuē :“ xǔ shí bù kuī yuán tíng , zhēn zhū lán jù kū jí sǐ !” shēng sù xǐ xiāng lán , yuán zhōng duō zhòng zhí , rì cháng zì guàn gài ; zì shī míng , jiǔ zhì bù wèn 。 hū wén cǐ yán , jù wèn qī :“ lán huā hé shǐ qiáo cuì sǐ ?” qī jié qí suǒ zì zhī , yīn gào zhī gù 。 qī qū yàn zhī , huā guǒ gǎo yǐ 。 dà yì zhī 。 jìng nì fáng zhōng yǐ sì zhī , jiàn yǒu xiǎo rén zì shēng bí nèi chū , dà bù jí dòu , yíng yíng rán jìng chū mén qù 。 jiàn yuǎn , suì mí suǒ zài 。 é , lián bì guī , fēi shàng miàn , rú fēng yǐ zhī tóu xué zhě 。 rú cǐ èr sān rì 。 yòu wén zuǒ yán yuē :“ suì dào yū , hái wǎng shèn fēi suǒ biàn , bù rú zì qǐ mén 。” yòu yīng yún :“ wǒ bì zi hòu , dà bù yì 。” zuǒ yuē :“ wǒ shì pì , dé yǔ ér jù 。” suì jué zuǒ kuàng nèi yǐn sì zhuā liè 。 shǎo qǐng , kāi shì , huō jiàn jǐ wù 。 xǐ gào qī 。 qī shěn zhī , zé zhī mó pò xiǎo qiào , hēi jīng yíng yíng , rú pī jiāo 。 yuè yī xiǔ , zhàng jìn xiāo 。 xì shì , jìng zhòng tóng yě , dàn yòu mù xuán luó rú gù , nǎi zhī liǎng tóng rén hé jū yī kuàng yǐ 。 shēng suī yī mù miǎo , ér jiào zhī shuāng mù zhě , shū gèng liǎo liǎo 。 yóu shì yì zì jiǎn shù , xiāng zhōng chēng shèng dé yān 。
   yì shǐ shì yuē :“ xiāng yǒu shì rén , xié èr yǒu yú tú , yáo jiàn shào fù kòng lǘ chū qí qián , xì ér yín yuē :‘ yǒu měi rén xī !’ gù èr yǒu yuē :‘ qū zhī !’ xiāng yǔ xiào chěng 。 é zhuī jí , nǎi qí zǐ fù 。 xīn nǎn qì sàng , mò bù fù yǔ 。 yǒu wěi wéi bù zhī yě zhě , píng zhì shū xiè 。 shì rén niǔ ní , chī chī ér yán yuē :‘ cǐ cháng nán fù yě 。’ gè yǐn xiào ér ba 。 qīng bó zhě wǎng wǎng zì wǔ , liáng kě xiào yě 。 zhì yú mī mù shī míng , yòu guǐ shén zhī cǎn bào yǐ 。 fú róng chéng zhǔ , bù zhī hé shén , qǐ pú sà xiàn shēn yé ? rán xiǎo láng jūn shēng pì mén hù , guǐ shén suī è , yì hé cháng bù xǔ rén zì xīn zāi 。”

  为您推荐:聊斋志异瞳人语原文及翻译|注释|道理

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签