聊斋志异·画壁拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 15:37:43

  文言文之家为您整理聊斋志异·画壁拼音版、聊斋志异·画壁注音版,欢迎阅读

聊斋志异·画壁注音版

  《 huà 》
   jiāng西mènglóngtán , zhūxiàoliándōuzhōng 。 ǒushèlánruò , 殿diànchánshè , shènhóngchǎng , wéilǎosēngguàzhōng 。 jiàn , chū , dǎosuí 。 殿diànzhōngzhìgōngxiàng 。 liǎnghuàhuìjīngmiào , rénshēng 。 dōnghuàsànhuātiān, nèichuítiáozhě , niānhuāwēixiào , yīngchúndòng , yǎnjiāngliú 。 zhūzhùjiǔ , juéshényáoduó , huǎngránníngxiǎng 。 shēnpiāopiāo , jiàyún , dàoshàng 。 jiàn殿diànchóngchóng , fēirénshì 。 lǎosēngshuōzuòshàng , piāntǎnràoshìzhěshènzhòng 。 zhūzhōng 。 shǎojiān , yǒurénànqiān 。 huí , chuítiáoér , chǎnránjìng 。 cóngzhī 。 guòlán , xiǎoshè, zhūqiěgǎnqián 。 huíshǒu , shǒuzhōnghuā , yáoyáozuòzhāozhuàng , nǎizhī 。 shènèirén ; yōngzhī , shèn , suìxiáhǎo 。 ér , zhǔ , nǎizhì , èr 。 bàngòngjuézhī , gòngsōudeshēng , wèiyuē :“ nèixiǎoláng , shàngpéngpéngxuéchǔ ?” gòngpěngzāněr , lìngshànghuán 。 hánxiū 。 yuē :“ mèimèi , děngjiǔzhù , kǒngrénhuān 。” qúnxiàoér 。 shēngshì , yúngāo , huánfèngchuí , chuítiáoshíyóuyànjué 。 rén, jiànwěixiè , lánshèxūnxīn , fāngwèiài 。 wénxuēkēngkēngshèn , léisuǒqiāngrán ; xuányǒufēnxiāoténgbiànzhīshēng 。 jīng , shēngqièkuī , jiànjīnjiǎ使shǐzhě , hēimiàn , wǎnsuǒqièchuí , zhònghuánràozhī 。 使shǐzhěyuē :“ quánwèi ?” yán:“ quán 。” 使shǐzhěyuē :“ yǒucángxiàjièrén , gòngchūshǒu ,  。” yòutóngshēngyán :“  。” 使shǐzhěfǎnshēnè, jiāngsōu 。  , miànhuī , zhānghuángwèizhūyuē :“ xià 。” nǎishàngxiǎofēi , dùn 。
   zhū , gǎnshǎo 。 éwénxuēshēngzhìfángnèi , chū 。 wèi , fánxuānjiànyuǎn , xīnshāoān ; ránwàizhéyǒuwǎngláilùnzhě 。 zhūjiǔ , juéěrchánmíng , zhōnghuǒchū , jǐngzhuàngdàirěn , wéijìngtīngdàiguī , jìngshēnzhīlái 。 shímènglóngtánzài殿diànzhōng , zhuǎnshùnjiànzhū , wènsēng 。 sēngxiàoyuē :“ wǎngtīngshuō 。” wèn :“ chù ?” yuē :“ yuǎn 。” shǎoshí , zhǐdànéryuē :“ zhūtányuèjiǔyóuguī ?” xuánjiànjiānhuàyǒuzhūxiàng , qīngěrzhù , ruòyǒutīngchá。 sēngyòuyuē :“ yóujiǔdài 。” suìpiāoérxià , huīxīn , dèngruǎn 。 mènghài , cóngróngwènzhī , gàifāngxià , wénkòushēngléi , chūfángkuītīng 。 gòngshìniānhuārén , luóqiàorán , chuítiáo 。 zhūjīngbàilǎosēng , érwèn 。 sēngxiàoyuē :“ huànyóurénshēng , píndàonéngjiě 。” zhūjiééryáng , mèngxīnhàitànérzhǔ 。  , jiēérchū 。
   shǐshìyuē :“ huànyóurénzuò , yánlèiyǒudàozhě 。 rényǒuyínxīn , shìshēngxièjìng ; rényǒuxièxīn , shìshēngjìng 。 diǎnhuàméng , qiānhuànbìngzuò 。 jiērénxīnsuǒdòngěr 。 lǎoxīnqiè , wényánxià , shān 。”

聊斋志异·画壁拼音版

  《 huà bì 》
   jiāng xī mèng lóng tán , yǔ zhū xiào lián kè dōu zhōng 。 ǒu shè yī lán ruò , diàn yǔ chán shè , jù bù shèn hóng chǎng , wéi yī lǎo sēng guà dā qí zhōng 。 jiàn kè rù , sù yī chū yà , dǎo yǔ suí xǐ 。 diàn zhōng sù zhì gōng xiàng 。 liǎng bì huà huì jīng miào , rén wù rú shēng 。 dōng bì huà sàn huā tiān nǚ , nèi yī chuí tiáo zhě , niān huā wēi xiào , yīng chún yù dòng , yǎn bō jiāng liú 。 zhū zhù mù jiǔ , bù jué shén yáo yì duó , huǎng rán níng xiǎng 。 shēn hū piāo piāo , rú jià yún wù , yǐ dào bì shàng 。 jiàn diàn gé chóng chóng , fēi fù rén shì 。 yī lǎo sēng shuō fǎ zuò shàng , piān tǎn rào shì zhě shèn zhòng 。 zhū yì zá lì qí zhōng 。 shǎo jiān , sì yǒu rén àn qiān qí jū 。 huí gù , zé chuí tiáo ér , chǎn rán jìng qù 。 lǚ jí cóng zhī 。 guò qǔ lán , rù yī xiǎo shè , zhū cì qiě bù gǎn qián 。 nǚ huí shǒu , jǔ shǒu zhōng huā , yáo yáo zuò zhāo zhuàng , nǎi qū zhī 。 shè nèi jì wú rén ; jù yōng zhī , yì bù shèn jù , suì yǔ xiá hǎo 。 jì ér bì hù qù , zhǔ wù ké , yè nǎi fù zhì , rú cǐ èr rì 。 nǚ bàn gòng jué zhī , gòng sōu de shēng , xì wèi nǚ yuē :“ fù nèi xiǎo láng yǐ xǔ dà , shàng fā péng péng xué chǔ zǐ yé ?” gòng pěng zān ěr , cù lìng shàng huán 。 nǚ hán xiū bù yǔ 。 yī nǚ yuē :“ mèi mèi zǐ zǐ , wú děng wù jiǔ zhù , kǒng rén bù huān 。” qún xiào ér qù 。 shēng shì nǚ , jì yún gāo cù , huán fèng dī chuí , bǐ chuí tiáo shí yóu yàn jué yě 。 sì gù wú rén , jiàn rù wěi xiè , lán shè xūn xīn , lè fāng wèi ài 。 hū wén jí mò xuē kēng kēng shèn lì , léi suǒ qiāng rán ; xuán yǒu fēn xiāo téng biàn zhī shēng 。 nǚ jīng qǐ , yǔ shēng qiè kuī , zé jiàn yī jīn jiǎ shǐ zhě , hēi miàn rú qī , wǎn suǒ qiè chuí , zhòng nǚ huán rào zhī 。 shǐ zhě yuē :“ quán wèi ?” dá yán :“ yǐ quán 。” shǐ zhě yuē :“ rú yǒu cáng nì xià jiè rén , jí gòng chū shǒu , wù yí yī qī 。” yòu tóng shēng yán :“ wú 。” shǐ zhě fǎn shēn è gù , sì jiāng sōu nì 。 nǚ dà jù , miàn rú sǐ huī , zhāng huáng wèi zhū yuē :“ kě jí nì tà xià 。” nǎi qǐ bì shàng xiǎo fēi , cù dùn qù 。
   zhū fú , bù gǎn shǎo xī 。 é wén xuē shēng zhì fáng nèi , fù chū 。 wèi jǐ , fán xuān jiàn yuǎn , xīn shāo ān ; rán hù wài zhé yǒu wǎng lái yǔ lùn zhě 。 zhū jú jí jì jiǔ , jué ěr jì chán míng , mù zhōng huǒ chū , jǐng zhuàng dài bù kě rěn , wéi jìng tīng yǐ dài nǚ guī , jìng bù fù yì shēn zhī hé zì lái yě 。 shí mèng lóng tán zài diàn zhōng , zhuǎn shùn bù jiàn zhū , yí yǐ wèn sēng 。 sēng xiào yuē :“ wǎng tīng shuō fǎ qù yǐ 。” wèn :“ hé chù ?” yuē :“ bù yuǎn 。” shǎo shí , yǐ zhǐ dàn bì ér hū yuē :“ zhū tán yuè hé jiǔ yóu bù guī ?” xuán jiàn bì jiān huà yǒu zhū xiàng , qīng ěr zhù lì , ruò yǒu tīng chá 。 sēng yòu hū yuē :“ yóu lǚ jiǔ dài yǐ 。” suì piāo hū zì bì ér xià , huī xīn mù lì , mù dèng zú ruǎn 。 mèng dà hài , cóng róng wèn zhī , gài fāng fú tà xià , wén kòu shēng rú léi , gù chū fáng kuī tīng yě 。 gòng shì niān huā rén , luó jì qiào rán , bù fù chuí tiáo yǐ 。 zhū jīng bài lǎo sēng , ér wèn qí gù 。 sēng xiào yuē :“ huàn yóu rén shēng , pín dào hé néng jiě 。” zhū qì jié ér bù yáng , mèng xīn hài tàn ér wú zhǔ 。 jí qǐ , lì jiē ér chū 。
   yì shǐ shì yuē :“ huàn yóu rén zuò , cǐ yán lèi yǒu dào zhě 。 rén yǒu yín xīn , shì shēng xiè jìng ; rén yǒu xiè xīn , shì shēng bù jìng 。 pú sà diǎn huà yú méng , qiān huàn bìng zuò 。 jiē rén xīn suǒ zì dòng ěr 。 lǎo pó xīn qiè , xī bù wén qí yán xià dà wù , pī fà rù shān yě 。”

  为您推荐:聊斋志异画壁原文及翻译|评析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签