聊斋志异·山魈拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 15:43:02

  文言文之家为您整理聊斋志异·山魈拼音版、聊斋志异·山魈注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·山魈注音版

  《 shānxiāo 》
   sūntàibáichángyán : zēngnánshānliǔgōu 。 màiqiūxuán , jīngxúnshǐfǎn 。 zhāimén , ànshàngchénshēng , chuāngjiānmǎn 。 mìngfènchú , zhìwǎnshǐjuéqīngshuǎngzuò 。 nǎichén , jiōngfēijiùzhěn , yuèmǎnchuāng 。
   zhǎnzhuǎnshí , wànlài 。 wénfēngshēnglónglóng , shānménhuòránzuòxiǎng 。 qièwèisēngshījiōng 。 zhùniànjiān , fēngshēngjiànjìn , éérfángmén 。 zhī 。 wèidìng , shēng ; yòuyǒuxuēshēngkēngkēngrán , jiànbàngqǐnmén 。 xīnshǐ 。 éérqǐnmén 。 shìzhī , guǐgōngsāi , qián , dàiliáng 。 miànlǎoguā ; guāngshǎnshǎn , ràoshì ; zhāngkǒupén , 齿chǐshūshūchángsāncùn ; shédònghóumíng , zhīshēng , xiǎnglián 。
   gōng ; yòuniànzhǐchǐzhī , shìsuǒtáo , yīnérzhī 。 nǎiyīnchōuzhěnxiàpèidāo , érzhuózhī , zhōng , zuòshífǒushēng 。 guǐ , shēnzhǎojuégōng 。 gōngshǎosuō 。 guǐjuédeqīn , zuózhī , 忿fèn忿fènér , gōngsuíqīnduò , hào 。 jiārénchíhuǒbēn , mén , páichuāng , jiànzhuàng , hài 。 dēngchuáng , shǐyán 。 gòngyànzhī , qīnjiāqǐnménzhī 。 fēijiǎnzhào , jiànyǒuzhǎohén , zhǐzhechùjiē穿chuān 。 míng , gǎnliú , érguī 。 hòuwènsēngrén ,  。

聊斋志异·山魈拼音版

  《 shān xiāo 》
   sūn tài bái cháng yán : qí zēng zǔ yì yè yú nán shān liǔ gōu sì 。 mài qiū xuán lǐ , jīng xún shǐ fǎn 。 qǐ zhāi mén , zé àn shàng chén shēng , chuāng jiān sī mǎn 。 mìng pú fèn chú , zhì wǎn shǐ jué qīng shuǎng kě zuò 。 nǎi fú tà chén wò jù , jiōng fēi jiù zhěn , yuè sè yǐ mǎn chuāng yǐ 。
   zhǎn zhuǎn yí shí , wàn lài jù jì 。 hū wén fēng shēng lóng lóng , shān mén huò rán zuò xiǎng 。 qiè wèi sì sēng shī jiōng 。 zhù niàn jiān , fēng shēng jiàn jìn jū lú , é ér fáng mén pì yǐ 。 dà yí zhī 。 sī wèi dìng , shēng yǐ rù wū ; yòu yǒu xuē shēng kēng kēng rán , jiàn bàng qǐn mén 。 xīn shǐ bù 。 é ér qǐn mén pì yǐ 。 jí shì zhī , yī dà guǐ jū gōng sāi rù , tū lì tà qián , dài yǔ liáng qí 。 miàn sì lǎo guā pí sè ; mù guāng shǎn shǎn , rào shì sì gù ; zhāng jù kǒu rú pén , chǐ shū shū cháng sān cùn xǔ ; shé dòng hóu míng , hē lǎ zhī shēng , xiǎng lián sì bì 。
   gōng jù jí ; yòu niàn zhǐ chǐ zhī dì , shì wú suǒ táo , bù rú yīn ér cì zhī 。 nǎi yīn chōu zhěn xià pèi dāo , jù bá ér zhuó zhī , zhōng fù , zuò shí fǒu shēng 。 guǐ dà nù , shēn jù zhǎo jué gōng 。 gōng shǎo suō 。 guǐ jué de qīn , zuó zhī , fèn fèn ér qù , gōng suí qīn duò , fú dì hào hū 。 jiā rén chí huǒ bēn jí , zé mén bì rú gù , pái chuāng rù , jiàn zhuàng , dà hài 。 fú yè dēng chuáng , shǐ yán qí gù 。 gòng yàn zhī , zé qīn jiā yú qǐn mén zhī xì 。 qǐ fēi jiǎn zhào , jiàn yǒu zhǎo hén rú jī , wǔ zhǐ zhe chù jiē chuān 。 jì míng , bù gǎn fù liú , fù jí ér guī 。 hòu wèn sēng rén , wú fù tā yì 。

  为您推荐:聊斋志异山魈原文及翻译|注释|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签