聊斋志异·咬鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 15:45:54

  文言文之家为您整理聊斋志异·咬鬼拼音版、聊斋志异·咬鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·咬鬼注音版

  《 yǎoguǐ 》
   shěnlínshēngyún : yǒumǒuwēngzhě , xiàyuèzhòuqǐn , ménglóngjiān , jiànqiānlián , báiguǒshǒu , cuīqún , xiàngnèishì 。 lín访fǎngnèirénzhě ; yòuzhuǎnniàn , xiōngrénjiā ? zhènghuánghuò , chū 。 shěnzhī , niánsānshí, yánhuángzhǒng , méirán , shénqíngwèi 。 yòuqūnxún , jiàn 。 suìwěishuìguānbiàn 。  , shèdēngchuáng , shàng , juébǎijūnzhòng 。 xīnsuīliǎoliǎo , érshǒu , shǒu ;  , wěi 。 hàojiù , érnéngshēng 。 huìxiùwēngmiàn , quánméiédàibiàn 。 juéhuìlěngbīng , hántòu 。 wēngjiǒngzhōng ,  , dàixiùzhìjiá , dāngyīnérnièzhī 。 wèi , guǒ 。 wēngchéngshìquán , 齿chǐméiròu 。 tòngshēn , qiězhèngqiě 。 wēng 。 dànjuéxuèjiāo , 湿shīliúzhěnpàn 。 xiāngchízhèng , tíngwàiwénrénshēng , yǒuguǐ , huǎnjiáérpiāodùn 。 rénbēn , suǒjiàn , xiàoyǎnmèngzhī 。 wēngshù , qiěyányǒuxuèzhèngyān 。 xiāngjiǎnshì , lòuzhīshuǐ , liúzhěnjiā 。 érxiùzhī , xīngchòucháng 。 wēngnǎi 。 guòshù , kǒuzhōngshàngyǒuchòuyún 。

聊斋志异·咬鬼拼音版

  《 yǎo guǐ 》
   shěn lín shēng yún : qí yǒu mǒu wēng zhě , xià yuè zhòu qǐn , méng lóng jiān , jiàn yī nǚ zǐ qiān lián rù , yǐ bái bù guǒ shǒu , cuī fú má qún , xiàng nèi shì qù 。 yí lín fù fǎng nèi rén zhě ; yòu zhuǎn niàn , hé jù yǐ xiōng fú rù rén jiā ? zhèng zì huáng huò , nǚ zǐ yǐ chū 。 xì shěn zhī , nián kě sān shí yú , yán sè huáng zhǒng , méi mù cù cù rán , shén qíng kě wèi 。 yòu qūn xún bù qù , jiàn bī wò tà 。 suì wěi shuì yǐ guān qí biàn 。 wú hé , nǚ zǐ shè yī dēng chuáng , yā fù shàng , jué rú bǎi jūn zhòng 。 xīn suī liǎo liǎo , ér jǔ qí shǒu , shǒu rú fù ; jǔ qí zú , zú rú wěi yě 。 jí yù hào jiù , ér kǔ bù néng shēng 。 nǚ zǐ yǐ huì xiù wēng miàn , quán bí méi é dài biàn 。 jué huì lěng rú bīng , qì hán tòu gǔ 。 wēng jiǒng jí zhōng , sī dé jì , dài xiù zhì yí jiá , dāng jí yīn ér niè zhī 。 wèi jǐ , guǒ jí yí 。 wēng chéng shì lì hé qí quán , chǐ méi yú ròu 。 nǚ fù tòng shēn lí , qiě zhèng qiě tí 。 wēng hé yì lì 。 dàn jué xuè yè jiāo yí , shī liú zhěn pàn 。 xiāng chí zhèng kǔ , tíng wài hū wén fū rén shēng , jí hū yǒu guǐ , yī huǎn jiá ér nǚ zǐ yǐ piāo hū dùn qù 。 fū rén bēn rù , wú suǒ jiàn , xiào qí yǎn mèng zhī wū 。 wēng shù qí yì , qiě yán yǒu xuè zhèng yān 。 xiāng yǔ jiǎn shì , rú wū lòu zhī shuǐ , liú zhěn jiā xí 。 fú ér xiù zhī , xīng chòu yì cháng 。 wēng nǎi dà tǔ 。 guò shù rì , kǒu zhōng shàng yǒu yú chòu yún 。

  为您推荐:聊斋志异咬鬼原文及翻译|注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签