聊斋志异·捉狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 21:53:41

  文言文之家为您整理聊斋志异·捉狐拼音版、聊斋志异·捉狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·捉狐注音版

  《 zhuō 》
   sūnwēngzhě , yīnjiāqīngzhī 。 yǒudǎn 。  , zhòu , 仿fǎngyǒudēngchuáng , suìjuéshēnyáoyáojiàyún 。 qiènǎiyǎn ? wēikuīzhī , māo , huángmáoérzuǐ , biānlái 。 xíng , kǒngwēng 。 qūnxún : zhe, wěi ; zhe , ruǎn 。  , wēngzhòu , ànérzhuōzhī , xiàng , míngnéngtuō 。 wēngrén , dàizhíyāo。 nǎizhídàizhīliǎngduān , xiàoyuē :“ wénshànhuà , jīnzhùzài , kànzuòhuà 。” yán , suō , guǎn , tuō 。 wēngè , zhī ; yòu , wǎn , jiānxià ; shāoxiè , yòusuōzhī 。 wēngkǒngtuō , mìngrénshāzhī 。 rénzhānghuáng , zhīdāozhīsuǒzài 。 wēngzuǒshìchù 。 huíshǒu , dàizàishǒuhuánrán , miǎo 。

聊斋志异·捉狐拼音版

  《 zhuō hú 》
   sūn wēng zhě , yú yīn jiā qīng fú zhī bó fù yě 。 sù yǒu dǎn 。 yī rì , zhòu wò , fǎng fú yǒu wù dēng chuáng , suì jué shēn yáo yáo rú jià yún wù 。 qiè yì wú nǎi yǎn hú yé ? wēi kuī zhī , wù dà rú māo , huáng máo ér bì zuǐ , zì zú biān lái 。 rú rú fú xíng , rú kǒng wēng wù 。 qūn xún fù tǐ : zhe zú , zú wěi ; zhe gǔ , gǔ ruǎn 。 fǔ jí fù , wēng zhòu qǐ , àn ér zhuō zhī , wò qí xiàng , wù míng jí mò néng tuō 。 wēng jí hū fū rén , yǐ dài zhí qí yāo 。 nǎi zhí dài zhī liǎng duān , xiào yuē :“ wén rǔ shàn huà , jīn zhù mù zài cǐ , kàn zuò rú hé huà fǎ 。” yán cì , wù hū suō qí fù , xì rú guǎn , jǐ tuō qù 。 wēng dà è , jí lì fù zhī ; zé yòu gǔ qí fù , cū yú wǎn , jiān bù kě xià ; lì shāo xiè , yòu suō zhī 。 wēng kǒng qí tuō , mìng fū rén jí shā zhī 。 fū rén zhāng huáng sì gù , bù zhī dāo zhī suǒ zài 。 wēng zuǒ gù shì yǐ chù 。 bǐ huí shǒu , zé dài zài shǒu rú huán rán , wù yǐ miǎo yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异捉狐原文及翻译|注释|赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签