王安期不鞭书生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 22:06:43

  文言文之家为您整理王安期不鞭书生拼音版、王安期不鞭书生注音版,欢迎阅读。

王安期不鞭书生注音版

  《 wángānbiānshūshēng 》
   wángānzuòdōngjùntàishǒu , shìluàn , lìngyuē : dexíng 。 xíngrén 。 wángwèn :“ chùlái ?” yún :“ cóngshījiāshòuhuán , juéwǎn 。” yuē :“ biān ?” wángyuē :“ biānshūshēngwēimíng , kǒngfēizhìzhìzhīběn !” shìzhī , bìnglìngsòngguījiā 。

王安期不鞭书生拼音版

  《 wáng ān qī bù biān shū shēng 》
   wáng ān qī zuò dōng jùn tài shǒu , shì luàn , lìng yuē : yè bù de sī xíng 。 lì xì dé yī yè xíng rén 。 wáng wèn :“ hé chù lái ?” yún :“ cóng shī jiā shòu yè huán , bù jué rì wǎn 。” lì yuē :“ biān hū ?” wáng yuē :“ biān tà shū shēng yǐ lì wēi míng , kǒng fēi zhì zhì zhī běn !” shì zhī , bìng lìng lì hù sòng qí guī jiā 。

  为您推荐:王安期不鞭书生文言文翻译注释、启示

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签