聊斋志异·王六郎拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 12:34:47

 文言文之家为您整理聊斋志异·王六郎拼音版、聊斋志异·王六郎注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·王六郎注音版

 《 wángliùláng 》
  xìng , jiāzhīběiguō 。  。 měi , xiéjiǔshàng , yǐnqiě 。 yǐnlèi , zhùyún :“ zhōngguǐdeyǐn 。” wéicháng 。 rén , suǒhuò ; érmǎnkuāng 。  , fāngzhuó , yǒushàoniánlái , páihuái 。 ràngzhīyǐn , kǎitóngzhuó 。 érzhōnghuò , shī 。 shàoniányuē :“ qǐngxiàliúwéijūnzhī 。” suìpiāorán 。 shǎojiān , fǎn , yuē :“ zhì 。” guǒwénshàxiāyǒushēng 。 wǎngérshùtóu , jiēyíngchǐ 。  , shēnxiè 。 guī , zèng , shòu , yuē :“ dāojiāyùn , yúnbào 。  , yàodāngwéichángěr 。” yuē :“ fānggòng , yán ? kěnyǒng , chéngsuǒshènyuàn ; dànkuìwéiqíng 。” xúnxìng , yuē :“ xìngwáng ,  ; xiāngjiànwángliùláng 。” suìbié 。 míng , huò , jiǔ 。 wǎnzhìgān , shàoniánxiānzài , suìhuānyǐn 。 yǐnshùbēi , zhéwéi 。
  shìbànzǎi 。 gàoyuē :“ bàishíqīngyáng , qíngròu 。 ránxiāngbiéyǒu 。” shènchǔ 。 jīngwènzhī 。 yánérzhǐzhězài , nǎiyuē :“ qínghǎoliǎngrén , yánzhīhuò ? jīnjiāngbié , fángmínggào : shíguǐ 。 shìjiǔ , chénzuì , shùnián 。 qiánjūnzhīhuò , shèngrénzhě , jiēzhīàn , bàolèidiàněr 。 míng mǎn , dāngyǒudàizhě, jiāngwǎngtóushēng 。 xiāngzhījīn , nénggǎn 。” chūwénshènhài ; ránqīnxiájiǔ , kǒng 。 yīn , zhuóéryányuē :“ liùlángyǐn ,  。 xiāngjiànwéi , liángbēi ; ránmǎnjiétuō , zhèngxiāng , bēinǎilún 。” suìchàngyǐn 。 yīnwèn :“ dàizhěrén ?” yuē :“ xiōngpànshìzhī , tíng , yǒuérzhě , shì 。” tīngcūnchàng , érbié 。 míng  , jìngbiān , chān 。 guǒyǒurénbàoyīngérlái , érduò 。 érpāoànshàng , yángshǒuzhìér 。 chénzhě , línlínpānànchū , jièshǎo , bàoérjìng 。 dāngshí , liángrěn , bēnjiù ; zhuǎnniànshìsuǒdàiliùlángzhě , zhǐjiù 。 chū , yányàn 。  , jiùchù 。 shàoniánzhì , yuē :“ jīnyòushǒu , qiěyánbié 。” wèn 。 yuē :“ xiāngdài ; liánbàozhōngér , dàirén , suìcánèrmìng , shèzhī 。 gèngdàizhī 。 huòliǎngrénzhīyuánwèijìn ?” gǎntànyuē :“ rénrénzhīxīn , tōngshàng 。” yóuxiāngchū 。 shù , yòuláigàobié 。 yǒudàizhě 。 yuē :“ fēi 。 qiánniànyǐn , guǒtiān 。 jīnshòuwéizhāoyuǎnxiànzhèn , láirèn 。 tǎngwàngjiāo , dāngwǎngtàn , dànxiū 。” yuē :“ jūnzhèngzhíwéishén , shènwèirénxīn 。 dànrénshén , dànxiū , jiāng ?” shàoniányuē :“ dànwǎng ,  。” zàisāndīngníngér 。
  guī , zhìzhuāngdōngxià 。 xiàoyuē :“ shùbǎi , yǒu , kǒngǒugòng 。” tīng , jìngzhāoyuǎn 。 wènzhīrén , guǒyǒuzhèn 。 xúnzhìchù , jiān , wènsuǒzài 。 zhǔrénjīngyuē :“ xìngwéi ?” yuē :“ rán 。 jiànzhī ?” yòuyuē :“ wéi ?” yuē :“ rán 。 jiànzhī ?” zhǔrén , chū 。 éérzhàngbàozi , kuīmén , érlái , huánqiáng 。 jīng 。 zhòngnǎigàoyuē :“ shùqián , mèngshényán : chuānyǒudānglái , zhù 。 zhīhòujiǔ 。” zhī , nǎiwǎngérzhùyuē :“ biéjūnhòu , mèixīn , yuǎnjiànnǎngyuē 。 yòuméngmèngshìrén , gǎnzhuànzhōng怀huái 。 kuìtiǎn , jǐnyǒuzhījiǔ ;  , dāngshàngzhīyǐn 。” zhù , fénqiánzhǐ 。 éjiànfēngzuòhòu , xuánzhuǎnshí , shǐsàn 。 mèngshàoniánlái , guānchǔchǔ , píngshí 。 xièyuē :“ yuǎnláowèn , lèijiāobìng 。 dànrènwēizhí , 便biànhuìmiàn , zhǐchǐshān , shènchuàng怀huái 。 rénbáoyǒusuǒzèng , liáochóuhǎo 。 guīyǒu , shàngdāngzǒusòng 。” shù , guī 。 zhòngliúyīnqín , cháoqǐngyāo , gèngshùzhǔ 。 jiānxíng 。 zhòngnǎizhéjiǎnbào , zhēngláizhìjìn , zhōngzhāo , kuìyíngtuó 。 cāngtóuzhì , sòngchūcūn 。 yǒuyángjiǎofēng , suíxíngshí 。 zàibàiyuē :“ liùlángzhēnzhòng ! láoyuǎnshè 。 jūnxīnrénài , néngzàofāng , yōngrénzhǔ 。” fēngpánxuánjiǔzhī , nǎi 。 cūnrénjiēérfǎn 。 guī , jiāshāo , suì 。 hòujiànzhāoyuǎnrénwènzhī , língyīngxiǎngyún 。 huòyán : zhāngqiūshíkēngzhuāng 。 wèizhīshúshì 。
  shǐshìyuē :“ zhìshēnqīngyún , wàngpínjiàn , suǒshén 。 jīn chēzhōngguìjiè , níngshídàirénzāi ? xiāngyǒulínxiàzhě , jiāpín 。 yǒutóngzhìjiāo , rènféizhì 。 tóuzhīxiāngzhōu 。 jiébànzhuāng , bēnshèqiān , shūshīsuǒwàng ; xiènánghuò , shǐdeguī 。 shènxié , zuòyuèlìngcháozhīyún :‘ shìyuè , zhì , diāomàojiě , sǎngàizhāng , huàwéi , xuēshǐshōushēng 。’ niànwéixiào 。”

聊斋志异·王六郎拼音版

 《 wáng liù láng 》
  xǔ xìng , jiā zī zhī běi guō 。 yè yú 。 měi yè , xié jiǔ hé shàng , yǐn qiě yú 。 yǐn zé lèi dì , zhù yún :“ hé zhōng nì guǐ de yǐn 。” yǐ wéi cháng 。 tā rén yú , qì wú suǒ huò ; ér xǔ dú mǎn kuāng 。 yī xī , fāng dú zhuó , yǒu shào nián lái , pái huái qí cè 。 ràng zhī yǐn , kǎi yǔ tóng zhuó 。 jì ér zhōng yè bù huò yī yú , yì pō shī 。 shào nián qǐ yuē :“ qǐng yú xià liú wéi jūn qū zhī 。” suì piāo rán qù 。 shǎo jiān , fù fǎn , yuē :“ yú dà zhì yǐ 。” guǒ wén shà xiā yǒu shēng 。 jǔ wǎng ér dé shù tóu , jiē yíng chǐ 。 xǐ jí , shēn xiè 。 yù guī , zèng yǐ yú , bù shòu , yuē :“ lǚ dāo jiā yùn , qū qū hé zú yún bào 。 rú bù qì , yào dāng yǐ wéi cháng ěr 。” xǔ yuē :“ fāng gòng yī xī , hé yán lǚ yě ? rú kěn yǒng gù , chéng suǒ shèn yuàn ; dàn kuì wú yǐ wéi qíng 。” xún qí xìng zì , yuē :“ xìng wáng , wú zì ; xiāng jiàn kě hū wáng liù láng 。” suì bié 。 míng rì , xǔ huò yú , yì gū jiǔ 。 wǎn zhì hé gān , shào nián yǐ xiān zài , suì yǔ huān yǐn 。 yǐn shù bēi , zhé wéi xǔ qū yú 。
  rú shì bàn zǎi 。 hū gào xǔ yuē :“ bài shí qīng yáng , qíng yú gǔ ròu 。 rán xiāng bié yǒu rì yǐ 。” yǔ shèn qī chǔ 。 jīng wèn zhī 。 yù yán ér zhǐ zhě zài , nǎi yuē :“ qíng hǎo rú wú liǎng rén , yán zhī huò wù yà yé ? jīn jiāng bié , wú fáng míng gào : wǒ shí guǐ yě 。 sù shì jiǔ , chén zuì nì sǐ , shù nián yú cǐ yǐ 。 qián jūn zhī huò yú , dú shèng yú tā rén zhě , jiē pú zhī àn qū , yǐ bào lèi diàn ěr 。 míng rì yè mǎn , dāng yǒu dài zhě , jiāng wǎng tóu shēng 。 xiāng jù zhī jīn xī , gù bù néng wú gǎn 。” xǔ chū wén shèn hài ; rán qīn xiá jì jiǔ , bù fù kǒng bù 。 yīn yì xī xū , zhuó ér yán yuē :“ liù láng yǐn cǐ , wù qī yě 。 xiāng jiàn jù wéi , liáng zú bēi cè ; rán yè mǎn jié tuō , zhèng yí xiāng hè , bēi nǎi bù lún 。” suì yǔ chàng yǐn 。 yīn wèn :“ dài zhě hé rén ?” yuē :“ xiōng yú hé pàn shì zhī , tíng wǔ , yǒu nǚ zǐ dù hé ér nì zhě , shì yě 。” tīng cūn jī jì chàng , sǎ tì ér bié 。 míng rì , jìng sì hé biān , yǐ chān qí yì 。 guǒ yǒu fù rén bào yīng ér lái , jí hé ér duò 。 ér pāo àn shàng , yáng shǒu zhì zú ér tí 。 fù chén fú zhě lǚ yǐ , hū lín lín pān àn yǐ chū , jiè dì shǎo xī , bào ér jìng qù 。 dāng fù nì shí , yì liáng bù rěn , sī yù bēn jiù ; zhuǎn niàn shì suǒ yǐ dài liù láng zhě , gù zhǐ bù jiù 。 jí fù zì chū , yí qí yán bù yàn 。 dǐ mù , yú jiù chù 。 shào nián fù zhì , yuē :“ jīn yòu jù shǒu , qiě bù yán bié yǐ 。” wèn qí gù 。 yuē :“ nǚ zǐ yǐ xiāng dài yǐ ; pú lián qí bào zhōng ér , dài dì yī rén , suì cán èr mìng , gù shè zhī 。 gèng dài bù zhī hé qī 。 huò wú liǎng rén zhī yuán wèi jìn yé ?” xǔ gǎn tàn yuē :“ cǐ rén rén zhī xīn , kě yǐ tōng shàng dì yǐ 。” yóu cǐ xiāng jù rú chū 。 shù rì , yòu lái gào bié 。 xǔ yí qí fù yǒu dài zhě 。 yuē :“ fēi yě 。 qián yī niàn cè yǐn , guǒ dá dì tiān 。 jīn shòu wéi zhāo yuǎn xiàn wū zhèn tǔ dì , lái rì fù rèn 。 tǎng bù wàng gù jiāo , dāng yī wǎng tàn , wù dàn xiū zǔ 。” xǔ hè yuē :“ jūn zhèng zhí wéi shén , shèn wèi rén xīn 。 dàn rén shén lù gé , jí bù dàn xiū zǔ , jiāng fù rú hé ?” shào nián yuē :“ dàn wǎng , wù lǜ 。” zài sān dīng níng ér qù 。
  xǔ guī , jí yù zhì zhuāng dōng xià 。 qī xiào yuē :“ cǐ qù shù bǎi lǐ , jí yǒu qí dì , kǒng tǔ ǒu bù kě yǐ gòng yǔ 。” xǔ bù tīng , jìng dǐ zhāo yuǎn 。 wèn zhī jū rén , guǒ yǒu wū zhèn 。 xún zhì qí chù , xī jiān nì lǚ , wèn cí suǒ zài 。 zhǔ rén jīng yuē :“ dé wú kè xìng wéi xǔ ?” xǔ yuē :“ rán 。 hé jiàn zhī ?” yòu yuē :“ dé wù kè yì wéi zī ?” yuē :“ rán 。 hé jiàn zhī ?” zhǔ rén bù dá , jù chū 。 é ér zhàng fū bào zi , xí nǚ kuī mén , zá tà ér lái , huán rú qiáng dǔ 。 xǔ yì jīng 。 zhòng nǎi gào yuē :“ shù yè qián , mèng shén yán : zī chuān xǔ yǒu dāng jí lái , kě zhù yǐ zī fǔ 。 zhī hòu yǐ jiǔ 。” xǔ yì yì zhī , nǎi wǎng jì yú cí ér zhù yuē :“ bié jūn hòu , wù mèi bù qù xīn , yuǎn jiàn nǎng yuē 。 yòu méng mèng shì jū rén , gǎn zhuàn zhōng huái 。 kuì wú tiǎn wù , jǐn yǒu zhī jiǔ ; rú bù qì , dāng rú hé shàng zhī yǐn 。” zhù bì , fén qián zhǐ 。 é jiàn fēng qǐ zuò hòu , xuán zhuǎn yí shí , shǐ sàn 。 yè mèng shào nián lái , yī guān chǔ chǔ , dà yì píng shí 。 xiè yuē :“ yuǎn láo gù wèn , xǐ lèi jiāo bìng 。 dàn rèn wēi zhí , bù biàn huì miàn , zhǐ chǐ hé shān , shèn chuàng yú huái 。 jū rén báo yǒu suǒ zèng , liáo chóu sù hǎo 。 guī rú yǒu qī , shàng dāng zǒu sòng 。” jū shù rì , xǔ yù guī 。 zhòng liú yīn qín , cháo qǐng mù yāo , rì gèng shù zhǔ 。 xǔ jiān cí yù xíng 。 zhòng nǎi zhé jiǎn bào fú , zhēng lái zhì jìn , bù zhōng zhāo , kuì yí yíng tuó 。 cāng tóu zhì zǐ bì jí , zǔ sòng chū cūn 。 xū yǒu yáng jiǎo fēng qǐ , suí xíng shí yú lǐ 。 xǔ zài bài yuē :“ liù láng zhēn zhòng ! wù láo yuǎn shè 。 jūn xīn rén ài , zì néng zào fú yī fāng , wú yōng gù rén zhǔ yě 。” fēng pán xuán jiǔ zhī , nǎi qù 。 cūn rén yì jiē yà ér fǎn 。 xǔ guī , jiā shāo yù , suì bù fù yú 。 hòu jiàn zhāo yuǎn rén wèn zhī , qí líng yīng rú xiǎng yún 。 huò yán : jí zhāng qiū shí kēng zhuāng 。 wèi zhī shú shì 。
  yì shǐ shì yuē :“ zhì shēn qīng yún , wú wàng pín jiàn , cǐ qí suǒ yǐ shén yě 。 jīn rì chē zhōng guì jiè , níng fù shí dài lì rén zāi ? yú xiāng yǒu lín xià zhě , jiā qí pín 。 yǒu tóng zhì jiāo , rèn féi zhì 。 jì tóu zhī bì xiāng zhōu gù 。 jié lì bàn zhuāng , bēn shè qiān lǐ , shū shī suǒ wàng ; xiè náng huò qí , shǐ de guī 。 qí zú dì shèn xié , zuò yuè lìng cháo zhī yún :‘ shì yuè yě , gē gē zhì , diāo mào jiě , sǎn gài bù zhāng , mǎ huà wéi lǘ , xuē shǐ shōu shēng 。’ niàn cǐ kě wéi yī xiào 。”

 为您推荐:聊斋志异王六郎原文及翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签