聊斋志异·偷桃拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 12:38:57

  文言文之家为您整理聊斋志异·偷桃拼音版、聊斋志异·偷桃注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·偷桃注音版

  《 tōutáo 》
   tóngshíjùnshì , zhíchūnjié 。 jiù , xiān , hángshāng , cǎilóuchuīfān , míngyuē “ yǎnchūn ”。 cóngyǒurénzhǔ 。 shìyóurén 。 tángshàngguānjiēchì , dōng西xiāngxiàngzuò 。 shífāngzhì , jiěguān 。 dànwénréncáo , chuīguōěr 。 yǒurén , tóng , dānérshàng , yǒusuǒbái ; wànshēngxiōngdòng , wénwèi 。 dànshìtángshàngzuòxiàoshēng 。 yǒuqīngrénshēngmìngzuò 。 rényīngmìngfāngxīng , wèn :“ zuò ?” tángshàngxiàngshù 。 xiàxuānwènsuǒzhǎng 。 yán :“ néngdiāndǎoshēng 。” báiguān 。 shǎoqǐngxià , mìngtáozi 。
   shùrénshēngnuò 。 jiěshàng , zuòyuànzhuàng , yuē :“ guānzhǎngshūliǎole ! jiānbīngwèijiě , ānsuǒtáo ?  , yòukǒngwéinánmiànzhěsuǒ 。 nài !” yuē :“ nuòzhī , yòuyān ?” shùrénchóuchàngliángjiǔ , nǎiyún :“ chóuzhīlànshú 。 chūnchūxuě , rénjiānchù ? wéiwángyuánzhōng , shíchángdiāoxiè , huòyǒuzhī 。 qièzhītiānshàng , nǎi 。” yuē :“  ! tiānjiēérshēng ?” yuē :“ yǒushùzài 。” nǎi , chūshéngtuán , yuēshùshízhàng , duān , wàngkōngzhōngzhì ; shéngxuánkōng , ruòyǒuguàzhī 。 wèi , zhìgāo , miǎoyúnzhōng ; shǒuzhōngshéngjìn 。 nǎiyuē :“ érlái ! lǎobèi , zhòngzhuō , néngxíng , wǎng 。” suìshéngshòuzi , yuē :“ chídēng 。” shòushéngyǒunán , yuànyuē :“ āwēngkuìkuì ! 线xiànzhīshéng , zhī , dēngwànrènzhīgāotiān 。 tǎngzhōngdàoduànjué , háicún !” yòuqiángpāizhī , yuē :“ shīkǒu , huǐ。 fánérxíng 。 ér , tǎngqièdelái , yǒubǎijīnshǎng , dāngwéiérměi 。” nǎichísuǒ , pánxuánérshàng , shǒusuí , zhūchèn , jiànyúnxiāo , jiàn 。 jiǔzhī , zhuìtáo , wǎn 。 shùrén , chíxiàngōngtáng 。 tángshàngchuánshìliángjiǔ , zhīzhēnwěi 。 érshéngluòshàng , shùrénjīngyuē :“ dài ! shàngyǒurénduànshéng , érjiāngyāntuō !” shí, duò 。 shìzhī , shǒu 。 pěngéryuē :“ shìtōutáo , wèijiānzhěsuǒjué 。 érxiū !” yòushí , luò ;  , zhīfēnduò , cúnzhě 。 shùrénbēi , shízhìzhōngérzhī , yuē :“ lǎozhǐér , cóngnánběiyóu 。 jīnchéngyánmìng , cǎn ! dāngzhī 。” nǎishēngtángérguì , yuē :“ wèitáo , shāzi ! liánxiǎorénérzhùzhīzàng , dāngjiécǎobàoěr 。” zuòguānhàichà , yǒujīn 。 shùrénshòuérchánzhūyāo , nǎikòuéryuē :“ ér , chūxièshǎng , jiāngdài ?” péngtóutóngshǒugàiérchū , wàngběishǒu ,  。 shù , zhì jīnyóuzhī 。 hòuwénbáiliánjiàonéngwèishù , miáo ?

聊斋志异·偷桃拼音版

  《 tōu táo 》
   tóng shí fù jùn shì , zhí chūn jié 。 jiù lì , xiān yī rì , gè háng shāng gǔ , cǎi lóu gǔ chuī fù fān sī , míng yuē “ yǎn chūn ”。 yú cóng yǒu rén xì zhǔ 。 shì rì yóu rén rú dǔ 。 táng shàng sì guān jiē chì yī , dōng xī xiāng xiàng zuò 。 shí fāng zhì , yì bù jiě qí hé guān 。 dàn wén rén yǔ jì cáo , gǔ chuī guō ěr 。 hū yǒu yī rén , lǜ pī fà tóng , hé dān ér shàng , sì yǒu suǒ bái ; wàn shēng xiōng dòng , yì bù wén wèi hé yǔ 。 dàn shì táng shàng zuò xiào shēng 。 jí yǒu qīng yī rén dà shēng mìng zuò jù 。 qí rén yīng mìng fāng xīng , wèn :“ zuò hé jù ?” táng shàng xiàng gù shù yǔ 。 lì xià xuān wèn suǒ zhǎng 。 dá yán :“ néng diān dǎo shēng wù 。” lì yǐ bái guān 。 shǎo qǐng fù xià , mìng qǔ táo zi 。
   shù rén shēng nuò 。 jiě yī fù sì shàng , gù zuò yuàn zhuàng , yuē :“ guān zhǎng shū bù liǎo le ! jiān bīng wèi jiě , ān suǒ dé táo ? bù qǔ , yòu kǒng wéi nán miàn zhě suǒ nù 。 nài hé !” qí zǐ yuē :“ fù yǐ nuò zhī , yòu yān cí ?” shù rén chóu chàng liáng jiǔ , nǎi yún :“ wǒ chóu zhī làn shú 。 chūn chū xuě jī , rén jiān hé chù kě mì ? wéi wáng mǔ yuán zhōng , sì shí cháng bù diāo xiè , huò yǒu zhī 。 bì qiè zhī tiān shàng , nǎi kě 。” zǐ yuē :“ xī ! tiān kě jiē ér shēng hū ?” yuē :“ yǒu shù zài 。” nǎi qǐ sì , chū shéng yī tuán , yuē shù shí zhàng , lǐ qí duān , wàng kōng zhōng zhì qù ; shéng jí xuán lì kōng jì , ruò yǒu wù yǐ guà zhī 。 wèi jǐ , yù zhì yù gāo , miǎo rù yún zhōng ; shǒu zhōng shéng yì jìn 。 nǎi hū zǐ yuē :“ ér lái ! yú lǎo bèi , tǐ zhòng zhuō , bù néng xíng , dé rǔ yī wǎng 。” suì yǐ shéng shòu zi , yuē :“ chí cǐ kě dēng 。” zǐ shòu shéng yǒu nán sè , yuàn yuē :“ ā wēng yì dà kuì kuì ! rú cǐ yī xiàn zhī shéng , yù wǒ fù zhī , yǐ dēng wàn rèn zhī gāo tiān 。 tǎng zhōng dào duàn jué , hái gǔ hé cún yǐ !” fù yòu qiáng wū pāi zhī , yuē :“ wǒ yǐ shī kǒu , huǐ wú jí 。 fán ér yī xíng 。 ér wù kǔ , tǎng qiè de lái , bì yǒu bǎi jīn shǎng , dāng wéi ér qǔ yī měi fù 。” zǐ nǎi chí suǒ , pán xuán ér shàng , shǒu yí zú suí , rú zhū chèn sī , jiàn rù yún xiāo , bù kě fù jiàn 。 jiǔ zhī , zhuì yī táo , rú wǎn dà 。 shù rén xǐ , chí xiàn gōng táng 。 táng shàng chuán shì liáng jiǔ , yì bù zhī qí zhēn wěi 。 hū ér shéng luò dì shàng , shù rén jīng yuē :“ dài yǐ ! shàng yǒu rén duàn wú shéng , ér jiāng yān tuō !” yí shí , yī wù duò 。 shì zhī , qí zǐ shǒu yě 。 pěng ér qì yuē :“ shì bì tōu táo , wèi jiān zhě suǒ jué 。 wú ér xiū yǐ !” yòu yí shí , yī zú luò ; wú hé , zhī tǐ fēn duò , wú fù cún zhě 。 shù rén dà bēi , yī yī shí zhì sì zhōng ér hé zhī , yuē :“ lǎo fū zhǐ cǐ ér , rì cóng wǒ nán běi yóu 。 jīn chéng yán mìng , bù yì lí cǐ qí cǎn ! dāng fù qù yì zhī 。” nǎi shēng táng ér guì , yuē :“ wèi táo gù , shā wú zi yǐ ! rú lián xiǎo rén ér zhù zhī zàng , dāng jié cǎo yǐ tú bào ěr 。” zuò guān hài chà , gè yǒu cì jīn 。 shù rén shòu ér chán zhū yāo , nǎi kòu sì ér hū yuē :“ bā bā ér , bù chū xiè shǎng , jiāng hé dài ?” hū yī péng tóu tóng shǒu dǐ sì gài ér chū , wàng běi qǐ shǒu , zé qí zǐ yě 。 yǐ qí shù qí , gù zhì jīn yóu jì zhī 。 hòu wén bái lián jiào néng wèi cǐ shù , yì cǐ qí miáo yì yé ?

  为您推荐:聊斋志异偷桃原文及翻译赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签