聊斋志异·种梨拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 12:41:41

  文言文之家为您整理聊斋志异·种梨拼音版、聊斋志异·种梨注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·种梨注音版

  《 zhǒng 》
   yǒuxiāngrénhuòshì , gānfāng , jiàténgguì 。 yǒudàoshìjīn , gàichēqián 。 xiāngrénduōzhī ,  ; xiāngrén , jiāchì 。 dàoshìyuē :“ chēshùbǎi , lǎozhǐgài, shìsǔn , wéi ?” guānzhěquànzhìlièzhěméilìng , xiāngrénzhíkěn 。 zhōngyōngbǎozhě , jiàndiéguōkān , suìchūqiánshìméi , dàoshì 。 dàoshìbàixiè 。 wèizhòngyuē :“ chūjiārénjiělìn 。 yǒujiā , qǐngchūgōng 。” huòyuē :“ yǒuzhī , shí ?” yuē :“ zuòzhǒng 。” shìdàn , qiějìn , shǒu , jiějiānshàngchán , kǎnshēnshùcùn , zhīér 。 xiàngshìrénsuǒtāngguàn 。 hàoshìzhělíndiànsuǒdefèishěn , dàoshìjiējìnkǎnchù 。 wànzǎnshì , jiànyǒugōuméngchū , jiàn ; échéngshù , zhī ; shūérhuā , shūérshí , shuòfāng , léiléimǎnshù 。 dàoshìnǎishùtóuzhāiguānzhě , qǐngxiàngjìn 。  , nǎichánshù , dīngdīngliángjiǔ , fāngduàn ; dàijiāntóu , cóngróngér 。
   chū , dàoshìzuòshí , xiāngrénzhòngzhōng , yǐn lǐngzhù , jìngwàng 。 dàoshì , shǐchēzhōng , kōng 。 fāngshìsuǒbiǎosàn , jiē 。 yòushìchēshàngwáng , shìxīnzáoduànzhě 。 xīnfènhèn 。 zhī 。 zhuǎnguòqiáng , duànyuánxià , shǐzhīsuǒběn , shì 。 dàoshìzhīsuǒzài 。 shìcànrán 。
   shǐshìyuē :“ xiāngrénkuìkuì , hānzhuàng , jiànxiàoshìrén , yǒuzāi 。 měijiànxiāngzhōngchēngfēngzhě , liángpéng , rán , qiěyuē :‘ shìshùzhī 。’ huòquànwēinàn , fànqióng , yòu忿fènrán , yòuyuē :‘ shírén 、 rénzhīshí 。’ shènérxiōng , jiàojìnzhū 。 zhìyínxīn , qīngnánglìn ; dāolínjǐng , shúmìnghuáng 。 zhūlèi , zhèngshèngdào , chǔněrxiāngrén , yòuguài 。”

聊斋志异·种梨拼音版

  《 zhǒng lí 》
   yǒu xiāng rén huò lí yú shì , pō gān fāng , jià téng guì 。 yǒu dào shì pò jīn xù yī , gài yú chē qián 。 xiāng rén duō zhī , yì bù qù ; xiāng rén nù , jiā yǐ chì mà 。 dào shì yuē :“ yī chē shù bǎi kē , lǎo nà zhǐ gài qí yī , yú jū shì yì wú dà sǔn , hé nù wéi ?” guān zhě quàn zhì liè zhě yī méi lìng qù , xiāng rén zhí bù kěn 。 sì zhōng yōng bǎo zhě , jiàn dié guō bù kān , suì chū qián shì yī méi , fù dào shì 。 dào shì bài xiè 。 wèi zhòng yuē :“ chū jiā rén bù jiě lìn xī 。 wǒ yǒu jiā lí , qǐng chū gōng kè 。” huò yuē :“ jì yǒu zhī , hé bù zì shí ?” yuē :“ wǒ tè xū cǐ hé zuò zhǒng 。” yú shì jū lí dà dàn , qiě jìn , bǎ hé yú shǒu , jiě jiān shàng chán , kǎn dì shēn shù cùn , nà zhī ér fù yǐ tǔ 。 xiàng shì rén suǒ tāng wò guàn 。 hào shì zhě yú lín lù diàn suǒ de fèi shěn , dào shì jiē jìn kǎn chù 。 wàn mù zǎn shì , jiàn yǒu gōu méng chū , jiàn dà ; é chéng shù , zhī yè fú sū ; shū ér huā , shū ér shí , shuò dà fāng fù , léi léi mǎn shù 。 dào shì nǎi jí shù tóu zhāi cì guān zhě , qǐng kè xiàng jìn 。 yǐ , nǎi yǐ chán fá shù , dīng dīng liáng jiǔ , fāng duàn ; dài yè hé jiān tóu , cóng róng xú bù ér qù 。
   chū , dào shì zuò fǎ shí , xiāng rén yì zá zhòng zhōng , yǐn lǐng zhù mù , jìng wàng qí yè 。 dào shì jì qù , shǐ gù chē zhōng , zé lí yǐ kōng yǐ 。 fāng wù shì suǒ biǎo sàn , jiē jǐ wù yě 。 yòu xì shì chē shàng yī bǎ wáng , shì xīn záo duàn zhě 。 xīn dà fèn hèn 。 jí jì zhī 。 zhuǎn guò qiáng yú , zé duàn bǎ qì yuán xià , shǐ zhī suǒ fá lí běn , jí shì wù yě 。 dào shì bù zhī suǒ zài 。 yī shì càn rán 。
   yì shǐ shì yuē :“ xiāng rén kuì kuì , hān zhuàng kě jū , qí jiàn xiào yú shì rén , yǒu yǐ zāi 。 měi jiàn xiāng zhōng chēng sù fēng zhě , liáng péng qǐ mǐ , zé fú rán , qiě jì yuē :‘ shì shù rì zhī zī yě 。’ huò quàn jì yī wēi nàn , fàn yī qióng dú , zé yòu fèn rán , yòu jì yuē :‘ cǐ shí rén 、 wǔ rén zhī shí yě 。’ shèn ér fù zǐ xiōng dì , jiào jìn zī zhū 。 jí zhì yín bó mí xīn , zé qīng náng bù lìn ; dāo jù lín jǐng , zé shú mìng bù huáng 。 zhū rú cǐ lèi , zhèng bù shèng dào , chǔn ěr xiāng rén , yòu hé zú guài 。”

  为您推荐:聊斋志异种梨原文及翻译 聊斋志异种梨赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签