聊斋志异·崂山道士拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 12:44:23

 文言文之家为您整理聊斋志异·崂山道士拼音版、聊斋志异·崂山道士注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·崂山道士注音版

 《 láoshāndàoshì 》
  yǒuwángshēng , xíng , jiāzi 。 shǎodào , wénláoshānduōxiānrén , wǎngyóu 。 dēngdǐng , yǒuguān , shènyōu 。 dàoshìzuòtuánshàng , chuílǐng , érshénguānshuǎngmài 。 kòuér , shènxuánmiào 。 qǐngshīzhī 。 dàoshìyuē :“ kǒngjiāoduònéngzuò 。” yán :“ néngzhī 。” ménrénshènzhòng ,  。 wángshǒu , suìliúguānzhōng 。
  língchén , dàoshìwáng , shòu , 使shǐsuízhòngcǎiqiáo 。 wángjǐnshòujiào 。 guòyuè , shǒuchóngjiǎn , kān , yīnyǒuguīzhì 。
  guī , jiànèrrénshīgòngzhuó ,  , shàngdēngzhú 。 shīnǎijiǎnzhǐjìng , zhānjiān 。 éqǐng , yuèmínghuīshì , guāngjiànháománg 。 zhūménrénhuántīngbēnzǒu 。 yuē :“ liángxiāoshèng , tóng 。” nǎiànshàngjiǔ , fēnlàizhū , qiězhǔjìnzuì 。 wáng : rén , jiǔnéngbiàngěi ? suìàng , jìngyǐnxiānjiào , wéikǒngzūnjìn ; érwǎngzhù, jìngshǎojiǎn 。 xīnzhī 。 éyuē :“ méngyuèmíngzhīzhào , nǎiěryǐn 。 chángélái ?” nǎizhùzhìyuèzhōng 。 jiànměirén , guāngzhōngchū , chūyíngchǐ ; zhì , suìrénděng 。 xiānyāoxiùxiàng , piānpiānzuò “ cháng ”。 éryuē :“ xiānxiān , érhái , éryōu广guǎnghán !” shēngqīngyuè , lièxiāoguǎn 。  , pánxuánér , yuèdēngshàng , jīngzhījiān , wéizhù 。 sānrénxiào 。 yòuyuē :“ jīnxiāozuì , ránshèngjiǔ 。 jiànyuègōng ?” sānrén , jiànyuèzhōng 。 zhòngshìsānrén , zuòyuèzhōngyǐn , méijiàn , yǐngzhīzàijìngzhōng 。 shí , yuèjiànàn ; ménrénránzhúlái , dàoshìzuòéryǎo 。 shàngyáoshàng 。 shàngyuè , zhǐyuánjìngér 。 dàoshìwènzhòng :“ yǐn?” yuē :“  。”“ zǎoqǐn , qiáo 。” zhòngnuòér退tuì 。 wángqièxīn , guīniànsuì 。
  yòuyuè , rěn , érdàoshìbìngchuánjiàoshù 。 xīnnéngdài , yuē :“ shùbǎishòuxiānshī , zòngnéngchángshēngshù , huòxiǎoyǒuchuán , wèiqiújiàozhīxīnjīnyuèliǎngsānyuè , guòzǎoqiáoérguī 。 zàijiā , wèiān 。” dàoshìxiàoyuē :“ wèinéngzuò , jīnguǒrán 。 míngzǎodāngqiǎnxíng 。” wángyuē :“ cāozuòduō , shīlüèshòuxiǎo , láiwéi 。” dàoshìwèn :“ shùzhīqiú 。” wángyuē :“ měijiànshīxíngchù , qiángsuǒnéng , dànde 。” dàoshìxiàoéryǔnzhī 。 nǎichuánjué , lìngzhòu , yuē :“ zhī !” wángmiànqiánggǎn 。 yòuyuē :“ shìzhī 。” wángguǒcóngróng , qiángér 。 dàoshìyuē :“ shǒuzhòu , qūnxún !” wángguǒqiángshù , bēnér ; qiáng , ruò ; huíshì , guǒzàiqiángwài 。  , xiè 。 dàoshìyuē :“ guījiéchí , fǒuyàn 。” suìzhùqiǎnzhīguī 。
  jiā , xiān , jiānsuǒnéng 。 xìn 。 wángxiàozuòwéi , qiángshùchǐ , bēnér , tóuchùyìng , ránér 。 shìzhī , éshàngfén , luǎnyān 。 zhī。 wángcán忿fèn , lǎodàoshìzhīliángér 。
  shǐshìyuē :“ wénshìwèiyǒuxiàozhě ; érzhīshìzhīwéiwángshēngzhě , zhèngshǎo 。 jīnyǒucāng , chènérwèiyàoshí , suìyǒushìyōngshǔnzhìzhě , jìnxuānwēichěngbàozhīshù , yíngzhǐ , zhīyuē :‘ zhíshùwǎng , héngxíngérài 。’ chūshìwèichángxiǎoxiào , suìwèitiānxiàzhī , shìxíng , shìzhìchùyìngérdiānjuézhǐ 。”

聊斋志异·崂山道士拼音版

 《 láo shān dào shì 》
  yì yǒu wáng shēng , xíng qī , gù jiā zi 。 shǎo mù dào , wén láo shān duō xiān rén , fù jí wǎng yóu 。 dēng yī dǐng , yǒu guān yǔ , shèn yōu 。 yī dào shì zuò pú tuán shàng , sù fà chuí lǐng , ér shén guān shuǎng mài 。 kòu ér yǔ yǔ , lǐ shèn xuán miào 。 qǐng shī zhī 。 dào shì yuē :“ kǒng jiāo duò bù néng zuò kǔ 。” dá yán :“ néng zhī 。” qí mén rén shèn zhòng , bó mù bì jí 。 wáng jù yǔ qǐ shǒu , suì liú guān zhōng 。
  líng chén , dào shì hū wáng qù , shòu yǐ fǔ , shǐ suí zhòng cǎi qiáo 。 wáng jǐn shòu jiào 。 guò yuè yú , shǒu zú chóng jiǎn , bù kān qí kǔ , yīn yǒu guī zhì 。
  yī xī guī , jiàn èr rén yǔ shī gòng zhuó , rì yǐ mù , shàng wú dēng zhú 。 shī nǎi jiǎn zhǐ rú jìng , zhān bì jiān 。 é qǐng , yuè míng huī shì , guāng jiàn háo máng 。 zhū mén rén huán tīng bēn zǒu 。 yī kè yuē :“ liáng xiāo shèng lè , bù kě bù tóng 。” nǎi yú àn shàng qǔ hú jiǔ , fēn lài zhū tú , qiě zhǔ jìn zuì 。 wáng zì sī : qī bā rén , hú jiǔ hé néng biàn gěi ? suì gè mì àng yú , jìng yǐn xiān jiào , wéi kǒng zūn jìn ; ér wǎng fù yì zhù , jìng bù shǎo jiǎn 。 xīn qí zhī 。 é yī kè yuē :“ méng cì yuè míng zhī zhào , nǎi ěr jì yǐn 。 hé bù hū cháng é lái ?” nǎi yǐ zhù zhì yuè zhōng 。 jiàn yī měi rén , zì guāng zhōng chū , chū bù yíng chǐ ; zhì dì , suì yǔ rén děng 。 xiān yāo xiù xiàng , piān piān zuò “ ní cháng wǔ ”。 yǐ ér gē yuē :“ xiān xiān hū , ér hái hū , ér yōu wǒ yú guǎng hán hū !” qí shēng qīng yuè , liè rú xiāo guǎn 。 gē bì , pán xuán ér qǐ , yuè dēng jǐ shàng , jīng gù zhī jiān , yǐ fù wéi zhù 。 sān rén dà xiào 。 yòu yī kè yuē :“ jīn xiāo zuì lè , rán bù shèng jiǔ lì yǐ 。 qí jiàn wǒ yú yuè gōng kě hū ?” sān rén yí xí , jiàn rù yuè zhōng 。 zhòng shì sān rén , zuò yuè zhōng yǐn , xū méi bì jiàn , rú yǐng zhī zài jìng zhōng 。 yí shí , yuè jiàn àn ; mén rén rán zhú lái , zé dào shì dú zuò ér kè yǎo yǐ 。 jǐ shàng yáo hé shàng gù 。 bì shàng yuè , zhǐ yuán rú jìng ér yǐ 。 dào shì wèn zhòng :“ yǐn zú hū ?” yuē :“ zú yǐ 。”“ zú yí zǎo qǐn , wù wù qiáo sū 。” zhòng nuò ér tuì 。 wáng qiè xīn mù , guī niàn suì xī 。
  yòu yī yuè , kǔ bù kě rěn , ér dào shì bìng bù chuán jiào yī shù 。 xīn bù néng dài , cí yuē :“ dì zǐ shù bǎi lǐ shòu yè xiān shī , zòng bù néng dé cháng shēng shù , huò xiǎo yǒu chuán xí , yì kě wèi qiú jiào zhī xīn ; jīn yuè liǎng sān yuè , bù guò zǎo qiáo ér mù guī 。 dì zǐ zài jiā , wèi ān cǐ kǔ 。” dào shì xiào yuē :“ wǒ gù wèi bù néng zuò kǔ , jīn guǒ rán 。 míng zǎo dāng qiǎn rǔ xíng 。” wáng yuē :“ dì zǐ cāo zuò duō rì , shī lüè shòu xiǎo jì , cǐ lái wéi bù fù yě 。” dào shì wèn :“ hé shù zhī qiú 。” wáng yuē :“ měi jiàn shī xíng chù , qiáng bì suǒ bù néng gé , dàn de cǐ fǎ zú yǐ 。” dào shì xiào ér yǔn zhī 。 nǎi chuán yǐ jué , lìng zì zhòu bì , hū yuē :“ rù zhī !” wáng miàn qiáng bù gǎn rù 。 yòu yuē :“ shì rù zhī 。” wáng guǒ cóng róng rù , jí qiáng ér zǔ 。 dào shì yuē :“ fǔ shǒu zhòu rù , wù qūn xún !” wáng guǒ qù qiáng shù bù , bēn ér rù ; jí qiáng , xū ruò wú wù ; huí shì , guǒ zài qiáng wài yǐ 。 dà xǐ , rù xiè 。 dào shì yuē :“ guī yí jié chí , fǒu zé bù yàn 。” suì zhù zī fǔ qiǎn zhī guī 。
  dǐ jiā , zì xǔ yù xiān , jiān bì suǒ bù néng zǔ 。 qī bù xìn 。 wáng xiào qí zuò wéi , qù qiáng shù chǐ , bēn ér rù , tóu chù yìng bì , mò rán ér bó 。 qī fú shì zhī , é shàng fén qǐ , rú jù luǎn yān 。 qī yé yú zhī 。 wáng cán fèn , mà lǎo dào shì zhī wú liáng ér yǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ wén cǐ shì wèi yǒu bù dà xiào zhě ; ér bù zhī shì zhī wéi wáng shēng zhě , zhèng fù bù shǎo 。 jīn yǒu cāng fù , xǐ chèn dú ér wèi yào shí , suì yǒu shì yōng shǔn zhì zhě , jìn xuān wēi chěng bào zhī shù , yǐ yíng qí zhǐ , yí zhī yuē :‘ zhí cǐ shù yě yǐ wǎng , kě yǐ héng xíng ér wú ài 。’ chū shì wèi cháng bù xiǎo xiào , suì wèi tiān xià zhī dà , jǔ kě yǐ rú shì xíng yǐ , shì bù zhì chù yìng bì ér diān jué bù zhǐ yě 。”

 为您推荐:聊斋志异崂山道士原文及翻译|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签