聊斋志异·长清僧拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 12:46:56

 文言文之家为您整理聊斋志异·长清僧拼音版、聊斋志异·长清僧注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·长清僧注音版

 《 chángqīngsēng 》
  chángqīngsēngdàohénggāojié , niánshíyóujiàn 。 diān , sēngbēnjiù , yuán 。 sēngzhī , húnpiāozhìnánjiè 。 nányǒushēnzi , shíànyīngliè 。  , zhuì 。 sēnghúnshìzhí , ránér , suìjiàn 。 huánwènzhī , zhāngyuē :“ zhì !” zhòngguī 。 mén , fěnbáidài绿zhě , fēnwèn 。 hàiyuē :“ sēng , zhì !” jiārénwéiwàng , gòngěrzhī 。 sēngshēnjiě , dànyǒuyán 。 xiǎngtuōshí , jiǔròu 。 宿 , shòuqièfèng 。 shùhòu , shǎo 。 zhòngjiē 。 chūshǎodìng , yǒuzhūfēnlái , qián簿 , qǐngkuài 。 gōngtuōbìngjuàn , xièjuézhī 。 wéiwèn :“ shāndōngchángqīngxiànzhīzhīfǒu ?” gòng :“ zhīzhī 。” yuē :“ liáolài , wǎngyóuzhǔ , zhìrèn 。” zhòngwèi :“ xīnchōu , wèiyīngyuǎnshè 。” tīng , suì 。
  chángqīng , shìfēngzuó 。 fánwèn , jìngzhìlánruò 。 shùrénjiànguìzhì , shèngōng 。 nǎiwèn :“ lǎosēngyānwǎng ?” yún :“ shīnǎnghuà 。” wènsuǒ , qúndǎowǎng , sānchǐfén , huāngcǎoyóuwèi 。 zhòngsēngzhī 。 érjièguī , zhǔyuē :“ shījièxíngzhīsēng , suǒshǒushǒu , sǔnhuài 。 zhòngwéiwéi 。 nǎixíng 。
  guī , huīxīnzuò , legòudàngjiā 。 shùyuè , chūméndùn , zhíjiù , wèiyuē :“ shī 。” zhòngmiù , xiāngshìérxiào 。 nǎishùfǎnhúnzhīyóu , yòuyánshēngpíngsuǒwéi ,  。 zhòngnǎixìn ,  , shìzhīpíng 。 hòugōngjiāláiāiqǐngzhī , lüèzhān 。 yòunián , rénqiǎngāngzhì , duōsuǒkuì , jīnjiēquèzhī , wéishòupáoér 。 yǒurénhuòzhìxiāng , jìngzàozhī 。 jiànrénránchéng , niánjǐnsānshí , érzhédàoshíniánshì 。
  shǐshìyuē :“ rénhúnsàn , qiānérsànzhě , xìngdìngěr 。 sēng , zhīzàishēng , érzhīfēnhuázhīxiāng , érnéngjuéréntáoshì 。 ruòyǎnjīngshǎn, érlánshèxūnxīn , yǒuqiúérdezhě , kuàngsēngzāi !”

聊斋志异·长清僧拼音版

 《 cháng qīng sēng 》
  cháng qīng sēng dào héng gāo jié , nián qī shí yú yóu jiàn 。 yī rì diān pú bù qǐ , sì sēng bēn jiù , yǐ yuán jì yǐ 。 sēng bù zì zhī sǐ , hún piāo qù zhì hé nán jiè 。 hé nán yǒu gù shēn zi , lǜ shí yú qí àn yīng liè tù 。 mǎ yì , zhuì bì 。 sēng hún shì zhí , xī rán ér hé , suì jiàn sū 。 sī pú huán wèn zhī , zhāng mù yuē :“ hú zhì cǐ !” zhòng fú guī 。 rù mén , zé fěn bái dài lǜ zhě , fēn jí gù wèn 。 dà hài yuē :“ wǒ sēng yě , hú zhì cǐ !” jiā rén yǐ wéi wàng , gòng tí ěr wù zhī 。 sēng yì bù zì shēn jiě , dàn bì mù bù fù yǒu yán 。 xiǎng yǐ tuō sù zé shí , jiǔ ròu zé jù 。 yè dú sù , bù shòu qī qiè fèng 。 shù rì hòu , hū sī shǎo bù 。 zhòng jiē xǐ 。 jì chū shǎo dìng , jí yǒu zhū pú fēn lái , qián bù gǔ jí , zá qǐng kuài jì 。 gōng zǐ tuō yǐ bìng juàn , xī xiè jué zhī 。 wéi wèn :“ shān dōng cháng qīng xiàn zhī zhī fǒu ?” gòng dá :“ zhī zhī 。” yuē :“ wǒ yù wú liáo lài , yù wǎng yóu zhǔ , yí jí zhì rèn 。” zhòng wèi :“ xīn chōu , wèi yīng yuǎn shè 。” bù tīng , yì rì suì fā 。
  dǐ cháng qīng , shì fēng wù rú zuó 。 wú fán wèn tú , jìng zhì lán ruò 。 dì zǐ shù rén jiàn guì kè zhì , fú yè shèn gōng 。 nǎi wèn :“ lǎo sēng yān wǎng ?” dá yún :“ wú shī nǎng yǐ wù huà 。” wèn mù suǒ , qún dǎo yǐ wǎng , zé sān chǐ gū fén , huāng cǎo yóu wèi hé yě 。 zhòng sēng bù zhī hé yì 。 jì ér jiè mǎ yù guī , zhǔ yuē :“ rǔ shī jiè xíng zhī sēng , suǒ yí shǒu zé yí kè shǒu , wù bǐ sǔn huài 。 zhòng wéi wéi 。 nǎi xíng 。
  jì guī , huī xīn mù zuò , le bù gòu dàng jiā wù 。 jū shù yuè , chū mén zì dùn , zhí dǐ jiù sì , wèi dì zǐ yuē :“ wǒ jí rǔ shī 。” zhòng yí qí miù , xiāng shì ér xiào 。 nǎi shù fǎn hún zhī yóu , yòu yán shēng píng suǒ wéi , xī fú 。 zhòng nǎi xìn , jū yǐ gù tà , shì zhī rú píng rì 。 hòu gōng zǐ jiā lǚ yǐ yú mǎ lái āi qǐng zhī , lüè bù gù zhān 。 yòu nián yú , fū rén qiǎn jì gāng zhì , duō suǒ kuì yí , jīn bó jiē què zhī , wéi shòu bù páo yī xí ér yǐ 。 yǒu rén huò zhì qí xiāng , jìng zào zhī 。 jiàn qí rén mò rán chéng dǔ , nián jǐn sān shí , ér zhé dào qí bā shí yú nián shì 。
  yì shǐ shì yuē :“ rén sǐ zé hún sàn , qí qiān lǐ ér bù sàn zhě , xìng dìng gù ěr 。 yú yú sēng , bù yì zhī hū qí zài shēng , ér yì zhī hū qí rù fēn huá mǐ lì zhī xiāng , ér néng jué rén yǐ táo shì yě 。 ruò yǎn jīng yī shǎn , ér lán shè xūn xīn , yǒu qiú sǐ ér bù de zhě yǐ , kuàng sēng hū zāi !”

 为您推荐:聊斋志异长清僧翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签