聊斋志异·蛇人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 19:11:40

  文言文之家为您整理聊斋志异·蛇人拼音版、聊斋志异·蛇人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·蛇人注音版

  《 shérén 》
   dōngjùnmǒujiǎ , nòngshéwéi 。 chángxùnshéèr , jiēqīng : zhězhīqīng , xiǎoyuēèrqīng 。 èrqīngéyǒuchìdiǎn , yóulíngxùn , pánxuán 。 shérénàizhī , shé 。 nián , qīng , quē , wèixiáhuáng 。  , 宿shān 。 míng ,  , èrqīngmiǎo 。 shérénchànghèn 。 míngsōu (qì)  , yǐngzhào 。 ránměizhífēnglínmàocǎo , zhézòngzhī , deshì , xúnfǎn ;  , zhì 。 zuòzhī , gāo , juéwàng , yàngyàngsuìxíng 。 chūménshù , wéncóngxīncuòchǔzhōng , zuòxiǎng 。 tíngzhǐè , èrqīnglái 。  , huògǒng 。 jiān , shéfánzhǐ 。 shìhòu , xiǎoshécóngyān 。 zhīyuē :“ wéishì 。 xiǎoérsuǒjiàn ?” chūěrzhī , jiānxiǎoshé 。 xiǎoshésuī , ránsuōgǎnshí 。 èrqīnghánzhī , wǎnzhǔrénzhīràngzhě 。 shérényòuzhī , nǎishí 。 shí , suíèrqīngzhōng 。 jiàozhī , xuánzhézhézhōngguī , èrqīngshǎo , yīnmíngzhīxiǎoqīng 。 xuànfāng , huòsuàn 。
   shérénzhīnòngshé , zhǐèrchǐwéi ; guòzhòng , zhé便biàngèng 。—— yuánèrqīngxùn , wèi 。 yòuèrsānnián , chángsānchǐ , wéizhīmǎn , suìjuézhī 。  , zhìdōngshānjiān , měiěr , zhùérzòngzhī 。  , qǐngzhīlái , wānyánwài 。 shérénhuīyuē :“ zhī ! shìbǎiniánsànzhīyán 。 cóngyǐnshēn , qiěwéishénlóng , zhōngjiǔ ?” shénǎi 。 shérénsòngzhī 。 érfǎn , huīzhī , shǒuchù 。 xiǎoqīngzàizhōng , zhènzhènérdòng 。 shérényuē :“ biéxiǎoqīng ?” nǎi 。 xiǎoqīngjìngchū , yīnjiāoshǒushé , xiānggào 。 érwēibìng 。 fāngxiǎoqīngfǎn , éérlái , jìng 。 yóusuízài , jiāzhě 。 érxiǎoqīngjiàn , nòng 。 hòutóu , xùn , ránzhōngxiǎoqīngliáng 。 érxiǎoqīnggānér 。 xiānshì , èrqīngzàishānzhōng , qiáorénduōjiànzhī 。 yòushùnián , chángshùchǐ , wéiwǎn ; jiànchūzhúrén , yīnérxíngxiāngjiè , wǎnggǎnchū 。  , shérénjīngchù , shébàochūfēng 。 shérénérbēn 。 shézhú , huíjiāng 。 érshìshǒu , zhūdiǎnyǎnrán , shǐwéièrqīng 。 xiàdānyuē :“ èrqīng , èrqīng !” shédùnzhǐ 。 ángshǒujiǔzhī , zòngshēnràoshérén , nòngzhuàng 。 juéshūè ; dànzhòng , shèngrào ; dǎo , nǎishìzhī 。 yòushǒuchù 。 shérén, kāichūxiǎoqīng 。 èrshéxiāngjiàn , jiāochántángzhuàng , jiǔzhīshǐkāi 。 shérénnǎizhùxiǎoqīng :“ jiǔbié , jīnyǒubàn 。” wèièrqīngyuē :“ yuánjūnyǐnzhīlái , háiyǐnzhī 。 gèngzhǔyán : shēnshānshíyǐn , rǎoxíngrén , fàntiānqiǎn 。” èrshéchuítóu , xiānglǐngshòu 。  , zhěqián , xiǎozhěhòu , guòchùlínwéizhīzhōngfēn 。 shérénzhùwàngzhī , jiànnǎi 。 xíngréncháng , zhīwǎng 。
   shǐshìyuē :“ shé , chǔnráněr , nǎiliànliànyǒurénzhī 。 qiěcóngjiànzhuǎnhuán 。 guàiyǎnránérrénzhě , shíniánzhījiāo , shùshìméngēnzhīzhǔ , zhéxiàjǐngtóushíyān ; yòurán , yàoshíxiāngtóu , hànrán , qiěérqiúyānzhě , xiūshé 。”

聊斋志异·蛇人拼音版

  《 shé rén 》
   dōng jùn mǒu jiǎ , yǐ nòng shé wéi yè 。 cháng xù xùn shé èr , jiē qīng sè : qí dà zhě hū zhī dà qīng , xiǎo yuē èr qīng 。 èr qīng é yǒu chì diǎn , yóu líng xùn , pán xuán wú bù rú yì 。 shé rén ài zhī , yì yú tā shé 。 jī nián , dà qīng sǐ , sī bǔ qí quē , wèi xiá huáng yě 。 yī yè , jì sù shān sì 。 jì míng , qǐ sì , èr qīng yì miǎo 。 shé rén chàng hèn yù sǐ 。 míng sōu jí (qì) hū , qì wú yǐng zhào 。 rán měi zhí fēng lín mào cǎo , zhé zòng zhī qù , bǐ de zì shì , xún fù fǎn ; yǐ cǐ gù , jì qí zì zhì 。 zuò sì zhī , rì jì gāo , yì yǐ jué wàng , yàng yàng suì xíng 。 chū mén shù wǔ , wén cóng xīn cuò chǔ zhōng , xī sū zuò xiǎng 。 tíng zhǐ è gù , zé èr qīng lái yě 。 dà xǐ , rú huò gǒng bì 。 xī jiān lù yú , shé yì fán zhǐ 。 shì qí hòu , xiǎo shé cóng yān 。 fǔ zhī yuē :“ wǒ yǐ rǔ wéi shì yǐ 。 xiǎo lǚ ér suǒ jiàn yé ?” chū ěr sì zhī , jiān sì xiǎo shé 。 xiǎo shé suī bù qù , rán sè suō bù gǎn shí 。 èr qīng hán bǔ zhī , wǎn sì zhǔ rén zhī ràng kè zhě 。 shé rén yòu sì zhī , nǎi shí 。 shí yǐ , suí èr qīng jù rù sì zhōng 。 hé qù jiào zhī , xuán zhé zhé zhōng guī jǔ , yǔ èr qīng wú shǎo yì , yīn míng zhī xiǎo qīng 。 xuàn jì sì fāng , huò lì wú suàn 。
   dà dǐ shé rén zhī nòng shé yě , zhǐ yǐ èr chǐ wéi lǜ ; dà zé guò zhòng , zhé biàn gèng yì 。—— yuán èr qīng xùn , gù wèi jù qì 。 yòu èr sān nián , cháng sān chǐ yú , wò zé sì wéi zhī mǎn , suì jué qù zhī 。 yī rì , zhì zī yì dōng shān jiān , sì yǐ měi ěr , zhù ér zòng zhī 。 jì qù , qǐng zhī fù lái , wān yán sì wài 。 shé rén huī yuē :“ qù zhī ! shì wú bǎi nián bù sàn zhī yán 。 cóng cǐ yǐn shēn dà gǔ , bì qiě wéi shén lóng , sì zhōng hé kě yǐ jiǔ jū yě ?” shé nǎi qù 。 shé rén mù sòng zhī 。 yǐ ér fù fǎn , huī zhī bù qù , yǐ shǒu chù sì 。 xiǎo qīng zài zhōng , yì zhèn zhèn ér dòng 。 shé rén wù yuē :“ dé wú yù bié xiǎo qīng yě ?” nǎi fā sì 。 xiǎo qīng jìng chū , yīn yǔ jiāo shǒu tǔ shé , sì xiāng gào yǔ 。 yǐ ér wēi yí bìng qù 。 fāng yì xiǎo qīng bù fǎn , é ér jǔ jǔ dú lái , jìng rù sì wò 。 yóu cǐ suí zài wù sè , qì wú jiā zhě 。 ér xiǎo qīng yì jiàn dà , bù kě nòng 。 hòu dé yī tóu , yì pō xùn , rán zhōng bù rú xiǎo qīng liáng 。 ér xiǎo qīng cū gān ér bì yǐ 。 xiān shì , èr qīng zài shān zhōng , qiáo rén duō jiàn zhī 。 yòu shù nián , cháng shù chǐ , wéi rú wǎn ; jiàn chū zhú rén , yīn ér xíng lǚ xiāng jiè , wǎng gǎn chū qí tú 。 yī rì , shé rén jīng qí chù , shé bào chū rú fēng 。 shé rén dà bù ér bēn 。 shé zhú yì jí , huí gù yǐ jiāng jí yǐ 。 ér shì qí shǒu , zhū diǎn yǎn rán , shǐ wù wéi èr qīng 。 xià dān hū yuē :“ èr qīng , èr qīng !” shé dùn zhǐ 。 áng shǒu jiǔ zhī , zòng shēn rào shé rén , rú xī nòng zhuàng 。 jué qí yì shū bù è ; dàn qū jù zhòng , bù shèng qí rào ; pū dì hū dǎo , nǎi shì zhī 。 yòu yǐ shǒu chù sì 。 shé rén wù qí yì , kāi sì chū xiǎo qīng 。 èr shé xiāng jiàn , jiāo chán rú yí táng zhuàng , jiǔ zhī shǐ kāi 。 shé rén nǎi zhù xiǎo qīng :“ wǒ jiǔ yù yǔ rǔ bié , jīn yǒu bàn yǐ 。” wèi èr qīng yuē :“ yuán jūn yǐn zhī lái , kě hái yǐn zhī qù 。 gèng zhǔ yī yán : shēn shān bù fá shí yǐn , wù rǎo xíng rén , yǐ fàn tiān qiǎn 。” èr shé chuí tóu , sì xiāng lǐng shòu 。 jù qǐ , dà zhě qián , xiǎo zhě hòu , guò chù lín mù wéi zhī zhōng fēn 。 shé rén zhù lì wàng zhī , bù jiàn nǎi qù 。 zì cǐ xíng rén rú cháng , bù zhī qí hé wǎng yě 。
   yì shǐ shì yuē :“ shé , chǔn rán yī wù ěr , nǎi liàn liàn yǒu gù rén zhī yì 。 qiě qí cóng jiàn yě rú zhuǎn huán 。 dú guài yǎn rán ér rén yě zhě , yǐ shí nián bǎ bì zhī jiāo , shù shì méng ēn zhī zhǔ , zhé sī xià jǐng fù tóu shí yān ; yòu bù rán , zé yào shí xiāng tóu , hàn rán bù gù , qiě nù ér qiú yān zhě , yì xiū cǐ shé yě yǐ 。”

  为您推荐:聊斋志异蛇人文言文阅读翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签