聊斋志异·斫蟒拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 20:53:19

  文言文之家为您整理聊斋志异·斫蟒拼音版、聊斋志异·斫蟒注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·斫蟒注音版

  《 zhuómǎng 》
   tiáncūnxìngzhě , xiōngcǎiqiáo , shēnyōu 。 mǎng , xiōngzàiqián , wéisuǒtūn 。 chūhàibēn ; jiànxiōngbèishì , suìfènchūqiáo , zhuómǎngshǒu 。 shǒushāngértūn 。 rántóusuīméi , xìngjiānnéngxià 。  , nǎiliǎngshǒuchíxiōng , mǎngzhēng , jìngxiōngchū 。 mǎngtòng 。 shìxiōng , ěrhuà , yǎnjiāngjìn 。 jiānxíng , zhōngfánshí , shǐzhìjiā 。yǎngbànnián , fāng 。 zhìjīnmiànjiēbānhén , ěrwéikǒngcúnyān 。  ! nóngrénzhōng , nǎiyǒuzhězāi ! huòyán :“ mǎngwèihài , nǎisuǒgǎn 。” xìnrán !

聊斋志异·斫蟒拼音版

  《 zhuó mǎng 》
   hú tián cūn hú xìng zhě , xiōng dì cǎi qiáo , shēn rù yōu gǔ 。 yù jù mǎng , xiōng zài qián , wéi suǒ tūn 。 dì chū hài yù bēn ; jiàn xiōng bèi shì , suì fèn nù chū qiáo fǔ , zhuó mǎng shǒu 。 shǒu shāng ér tūn bù yǐ 。 rán tóu suī yǐ méi , xìng jiān jì bù néng xià 。 dì jí jí wú jì , nǎi liǎng shǒu chí xiōng zú , lì yǔ mǎng zhēng , jìng yè xiōng chū 。 mǎng yì fù tòng qù 。 shì xiōng , zé bí ěr jù huà , yǎn jiāng qì jìn 。 jiān fù yǐ xíng , tú zhōng fán shí yú xī , shǐ zhì jiā 。 yī yǎng bàn nián , fāng yù 。 zhì jīn miàn mù jiē bān hén , bí ěr wéi kǒng cún yān 。 yī ! nóng rén zhōng , nǎi yǒu dì dì rú cǐ zhě zāi ! huò yán :“ mǎng bù wèi hài , nǎi dé yì suǒ gǎn 。” xìn rán !

  为您推荐:聊斋志异斫蟒文言文翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签