聊斋志异·犬奸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 21:03:54

  文言文之家为您整理聊斋志异·犬奸拼音版、聊斋志异·犬奸注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·犬奸注音版

  《 quǎnjiān 》
   qīngzhōujiǎmǒu , wài , héngjīngsuìguī 。 jiāchùbáiquǎn , yǐnjiāo , quǎnwéicháng 。  , zhì , gòng 。 quǎn , dēng , nièjiǎrénjìng 。 hòushèshāowénzhī , gòngwéipíng , míngguān 。 guānxiè , kěn , shōuzhī 。 mìngquǎnlái , shǐchū 。 quǎnjiàn , zhíqiánsuìzuòjiāozhuàng 。 shǐ 。 使shǐliǎngjiěyuàn , jiěrénérjiěquǎn 。 yǒuguānzhě , gòngliǎnqián , nǎiqiānlìngjiāo 。 suǒzhǐchù , guānzhěchángshùbǎirén , wǎngyān 。 hòurénquǎncùnzhé 。  ! tiānzhī , zhēnsuǒyǒu 。 ránrénmiànérshòujiāozhě , zāi ?
   shǐshìwéizhīpànyuē :“ huìshàng , suǒjiāo ; yuēsāngzhōng , rénqiě齿chǐ 。 nǎimǒuzhě , kānshǒuzhī , lànggǒuzhīhuān 。 chāchuáng , jìngshìjiāzhōngpìnshòu ; jiéqīngdòu , suìwéibèiqíngláng 。 yúntáiqián , luànyáodiāozhīwěi ; wēnróuxiāng, pínkuǎnxiàngzhīyāo 。 ruìzhuīchǔnáng , zòngértuōyǐng ; liúqíngjiéxiàng , yǐnérshēnggēn 。 lèizhījiāo , zhēnshǔfěizhīxiǎng 。 mángfèijiānérwéijiān , cánxiōngshā , nánzhìxiāocáo ; rénfēishòuérshíshòu , jiānhuìyínxīng , ròushíchái 。 rénjiānshā , guǎ ; zhìgǒujiānshā , yángshìsuìxíng 。 rénliáng , rénzuòquǎn ; zhìquǎnliáng , yīncáoyīngqióng。 zhījiězhuīhún , qǐngwènyánluó 。”

聊斋志异·犬奸拼音版

  《 quǎn jiān 》
   qīng zhōu jiǎ mǒu , kè yú wài , héng jīng suì bù guī 。 jiā chù yī bái quǎn , qī yǐn yǔ jiāo , quǎn xí wéi cháng 。 yī rì , fū zhì , yǔ qī gòng wò 。 quǎn tū rù , dēng tà , niè jiǎ rén jìng sǐ 。 hòu lǐ shè shāo wén zhī , gòng wéi bù píng , míng yú guān 。 guān xiè fù , fù bù kěn fú , shōu zhī 。 mìng fù quǎn lái , shǐ qǔ fù chū 。 quǎn hū jiàn fù , zhí qián suì yī zuò jiāo zhuàng 。 fù shǐ wú cí 。 shǐ liǎng yì jiě bù yuàn , yī jiě rén ér yī jiě quǎn 。 yǒu yù guān qí hé zhě , gòng liǎn qián lù yì , yì nǎi qiān jù lìng jiāo 。 suǒ zhǐ chù , guān zhě cháng shù bǎi rén , yì yǐ cǐ wǎng lì yān 。 hòu rén quǎn jù cùn zhé yǐ sǐ 。 wū hū ! tiān dì zhī dà , zhēn wú suǒ bù yǒu yǐ 。 rán rén miàn ér shòu jiāo zhě , dú yī fù yě hū zāi ?
   yì shǐ shì wéi zhī pàn yuē :“ huì yú pú shàng , gǔ suǒ jiāo jī ; yuē yú sāng zhōng , rén qiě bù chǐ 。 nǎi mǒu zhě , bù kān cí shǒu zhī kǔ , làng sī gǒu hé zhī huān 。 yè chā fú chuáng , jìng shì jiā zhōng pìn shòu ; jié qīng rù dòu , suì wéi bèi dǐ qíng láng 。 yún yǔ tái qián , luàn yáo xù diāo zhī wěi ; wēn róu xiāng lǐ , pín kuǎn yè xiàng zhī yāo 。 ruì zhuī chǔ yú pí náng , yī zòng gǔ ér tuō yǐng ; liú qíng jié yú zú xiàng , fǔ yǐn yǔ ér shēng gēn 。 hū sī yì lèi zhī jiāo , zhēn shǔ fěi yí zhī xiǎng 。 máng fèi jiān ér wéi jiān , dù cán xiōng shā , lǜ nán zhì yǐ xiāo cáo ; rén fēi shòu ér shí shòu , jiān huì yín xīng , ròu bù shí yú chái hǔ 。 wū hū ! rén jiān shā , zé nǐ nǚ yǐ guǎ ; zhì yú gǒu jiān shā , yáng shì suì wú qí xíng 。 rén bù liáng , zé fá rén zuò quǎn ; zhì yú quǎn bù liáng , yīn cáo yīng qióng yú fǎ 。 yí zhī jiě yǐ zhuī hún pò , qǐng yā fù yǐ wèn yán luó 。”

  为您推荐:聊斋志异犬奸文言文翻译赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签