聊斋志异·雹神拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 21:06:41

  文言文之家为您整理聊斋志异·雹神拼音版、聊斋志异·雹神注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·雹神注音版

  《 báoshén 》
   wánggōngyúncāng , rènchǔzhōng 。 dēnglóngshāntiānshī 。  , dēngzhōu , yǒurénjiàxiǎotǐnglái , 使shǐzhōuzhōngrénwéitōng 。 gōngjiànzhī , màoxiūwěi 。 怀huáizhōngchūtiānshī , yuē :“ wénzōucóngjiānglín , xiānqiǎn 。” gōngzhī , shénzhī , chéngérwǎng 。 tiānshīzhìxiāngkuǎn 。 zhě , guānliè , duōlèichángrén 。 qián使shǐzhěshì 。 shǎojiān , xiàngtiānshī。 tiānshīwèigōngyuē :“ xiānshēngtóngxiāng , zhīshí ?” gōngwènzhī 。 yuē :“ shìsuǒchuánbáoshénzuǒchē 。” gōngèrángǎiróng 。 tiānshīyuē :“ shìyánfèngzhǐbáo , gàoěr 。” gōngwèn :“ chù ?” yuē :“ zhāngqiū 。” gōngjiērǎngguānqiè , miǎn 。 tiānshīyuē :“ shàngchì , báoyǒuéshù , néngxiāngxùn ?” gōngāi 。 tiānshīchuíliángjiǔ , nǎiérzhǔyuē :“ duōjiàngshān , shāngjià 。” yòuzhǔ :“ guìzàizuò , wén 。” shénchū , zhìtíngzhōng , xiàshēngyān , yīnyūn 。 éyán , téng , cáigāotíngshù ; yòu , gāolóu 。 shēng , xiàngběifēi , zhèndòng , yánbǎi 。 gōnghàiyuē:“ nǎizuòléitíng !” tiānshīyuē :“ shìjièzhī , suǒchíchí ; rán , píngshēng , 便biànshì 。”
   gōngbiéguī , zhìyuè , qiǎnrénwènzhāngqiū 。 shìguǒbáo , gōujiēmǎn , értiánzhōngjǐnshùméiyān 。

聊斋志异·雹神拼音版

  《 báo shén 》
   wáng gōng yún cāng , lì rèn chǔ zhōng 。 nǐ dēng lóng hǔ shān yè tiān shī 。 jí hú , fǔ dēng zhōu , jí yǒu yī rén jià xiǎo tǐng lái , shǐ zhōu zhōng rén wéi tōng 。 gōng jiàn zhī , mào xiū wěi 。 huái zhōng chū tiān shī cì , yuē :“ wén zōu cóng jiāng lín , xiān qiǎn fù nǔ 。” gōng yà qí yù zhī , yì shén zhī , chéng yì ér wǎng 。 tiān shī zhì jù xiāng kuǎn 。 qí fú yì zhě , yī guān xū liè , duō bù lèi cháng rén 。 qián shǐ zhě yì shì qí cè 。 shǎo jiān , xiàng tiān shī xì yǔ 。 tiān shī wèi gōng yuē :“ cǐ xiān shēng tóng xiāng , bù zhī shí yé ?” gōng wèn zhī 。 yuē :“ cǐ jí shì suǒ chuán báo shén lǐ zuǒ chē yě 。” gōng è rán gǎi róng 。 tiān shī yuē :“ shì yán fèng zhǐ yǔ báo , gù gào cí ěr 。” gōng wèn :“ hé chù ?” yuē :“ zhāng qiū 。” gōng yǐ jiē rǎng guān qiè , lí xí qǐ miǎn 。 tiān shī yuē :“ cǐ shàng dì yù chì , báo yǒu é shù , hé néng xiāng xùn ?” gōng āi bù yǐ 。 tiān shī chuí sī liáng jiǔ , nǎi gù ér zhǔ yuē :“ qí duō jiàng shān gǔ , wù shāng hé jià kě yě 。” yòu zhǔ :“ guì kè zài zuò , wén qù wù wǔ 。” shén chū , zhì tíng zhōng , hū zú xià shēng yān , yīn yūn zā dì 。 é yán yú kè , jí lì téng qǐ , cái gāo yú tíng shù ; yòu qǐ , gāo yú lóu gé 。 pī lì yī shēng , xiàng běi fēi qù , wū yǔ zhèn dòng , yán qì bǎi bǒ 。 gōng hài yuē :“ qù nǎi zuò léi tíng yé !” tiān shī yuē :“ shì jiè zhī , suǒ yǐ chí chí ; bù rán , píng dì yī shēng , biàn shì qù yǐ 。”
   gōng bié guī , zhì qí yuè rì , qiǎn rén wèn zhāng qiū 。 shì rì guǒ dà yǔ báo , gōu qú jiē mǎn , ér tián zhōng jǐn shù méi yān 。

  为您推荐:聊斋志异雹神文言文翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签