聊斋志异·狐嫁女拼音版、注音版

发布时间:2020-08-17 21:15:15 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·狐嫁女拼音版、聊斋志异·狐嫁女注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狐嫁女注音版

 《 jià 》
  chéngyīntiānguān , shǎopín , yǒudǎnlüè 。 yǒujiāzhī , 广guǎngshùshí , lóuliángèn 。 chángjiànguài , fèirén ; jiǔzhī , pénghāojiànmǎn , báizhòugǎnzhě 。 huìgōngzhūshēngyǐn , huòyún :“ yǒunéng宿xiǔzhě , gòngwéiyán 。” gōngyuèyuē :“ shìnán !” xiéwǎng 。 zhòngsòngzhūmén , yuē ;“ děngzànhòuzhī , yǒusuǒjiàn , dānghào 。” gōngxiàoyún :“ yǒuguǐ , dāngzhuōzhèngěr 。”
  suì , jiànchángshājìng , hāoài 。 shízhíshàngxián , xìngyuèhūnhuáng , ménbiàn 。 shùjìn , shǐhòulóu 。 dēngyuètái , guāngjiéài , suìzhǐyān 。 西wàngyuèmíng , wéixiánshān线xiàněr 。 zuòliángjiǔ , gèngshǎo , qièxiàochuányánzhīé 。 zhěnshí , kànniú 。
  gēngxiàngjìn , huǎngmèi 。 lóuxiàyǒushēng , érshàng 。 jiǎmèizhī , jiànqīngrén , tiāoliándēng , jiàngōng , jīngérquè退tuì 。 hòurényuē :“ yǒushēngrénzài 。” xiàwèn :“ shéi ?” yún :“ shí 。” élǎowēngshàng , jiùgōngshì , yuē :“ yīnshàngshū , shuì hān 。 dànbànshì , xiànggōngtǎng , huòchìguài 。” nǎixiāngshuàilóu , lóuménjìn 。 shí , wǎngláizhězhòng 。 lóushàngdēnghuīzhòu 。 gōngshāoshāozhuǎn , zuò 。 wēngwéngōngxǐng , nǎichū , guìéryányuē :“ xiǎorényǒuzhǒu , jīnguī 。 yǒuchùguìrén , wàngshēnzuì 。” gōng , zhīyuē :“ zhījīnjiā , cán 。” wēngyuē :“ guìrénguānglín, chúxiōngshà , xìng 。 fánpéizuò , bèiguāngchǒng 。” gōng , yīngzhī 。 shìlóuzhōng , chénshèfāng 。 suìyǒurénchūbài , niánshí 。 wēngyuē :“ zhuōjīng 。” gōngzhī 。
  éwénshēngguōěr , yǒubēnérshàngzhě , yuē :“ zhì !” wēngyíng , gōng 。 shǎojiān , lóngshā , dǎoxīnláng 。 niánshí , fēngcǎisháoxiù 。 wēngmìngxiānguìwéi 。 shàoniángōng 。 gōngruòwéibīn , zhíbànzhǔ 。 wēng婿jiāobài ,  , nǎi 。 shǎojiān , fěndàiyúncóng , jiǔpèi , wǎnjīnōu , guāngyìngàn 。 jiǔshùháng , wēnghuànqǐngxiǎojiělái 。 nuòér, liángjiǔchū 。 wēng , qiānwéizhī 。 éǎoshùbèi , yōngxīnrénchū , huánpèiqiúrán , shèlánsàn 。 wēngmìngxiàngshàngbài 。 , zuò 。 wēizhī , cuìfèngmíngdāng , rónghuájuéshì 。
  érzhuójīnjué , róngshùdòu 。 gōngchíyàntóngrén , yīnnèixiùzhōng 。 wěizuìyǐn , tuíránérqǐn 。 jiēyuē :“ xiànggōngzuì 。”  , wénxīnlánggàoxíng , shēngbàozuò , fēnfēnxiàlóuér 。 érzhǔrénliǎnjiǔ , shǎojué , míngsōude 。 huòqiè 。 wēngjiè , wéikǒnggōngwén 。
  shí , nèiwài , gōngshǐ 。 àndēnghuǒ , wéizhīxiāngjiǔ , chōng 。 shìdōngfāngbái , nǎicóngróngchū 。 tànxiùzhōng , jīnjuéyóuzài 。 mén , zhūshēngxiān , chūérzǎozhě 。 gōngchūjuéshìzhī 。 zhònghàiwèn , yīnzhuànggào 。 gòngfēihánshìsuǒyǒu , nǎixìnzhī 。
  hòujìnshì , rènféiqiū 。 yǒushìjiāzhūxìngyàngōng , mìnggōng , jiǔzhīzhì 。 yǒuyǎnkǒuzhǔrén , zhǔrényǒu 。 éfèngjīnjuéquànyǐn 。 shìzhī , kuǎnshìdiāowén , gèngshūbié 。  , wènsuǒcóngzhì 。 yún :“ juéfánzhī , rénwéijīngqīngshí , liánggōngjiānzhì 。 shìchuán , shíjiǔ 。 yuánmínglín , shìzhūxiāng , jǐncún , jiārénsuǒqiè ; érshíniánchénfēng , shūjiě 。” gōngxiàoyuē :“ jīnbēihuà 。 ránshìshǒuzhīzhēnshī 。 yǒu , jìnzhī , dāngfèngzèng 。” zhōngyánguīshǔ , jiǎnjuéchísòngzhī 。 zhǔrénshěnshì , hàijué 。 qīnxiègōng , jiésuǒlái 。 gōngnǎichéndiān 。 shǐzhīqiānzhī , néngshèzhì , érgǎnzhōngliú 。

聊斋志异·狐嫁女拼音版

 《 hú jià nǚ 》
  lì chéng yīn tiān guān , shǎo pín , yǒu dǎn lüè 。 yì yǒu gù jiā zhī dì , guǎng shù shí mǔ , lóu yǔ lián gèn 。 cháng jiàn guài yì , yǐ gù fèi wú jū rén ; jiǔ zhī , péng hāo jiàn mǎn , bái zhòu yì wú gǎn rù zhě 。 huì gōng yǔ zhū shēng yǐn , huò xì yún :“ yǒu néng jì cǐ yī xiǔ zhě , gòng jù wéi yán 。” gōng yuè qǐ yuē :“ shì yì hé nán !” xié yī xí wǎng 。 zhòng sòng zhū mén , xì yuē ;“ wú děng zàn hòu zhī , rú yǒu suǒ jiàn , dāng jí hào 。” gōng xiào yún :“ yǒu guǐ hú , dāng zhuō zhèng ěr 。”
  suì rù , jiàn cháng shā bì jìng , hāo ài rú má 。 shí zhí shàng xián , xìng yuè sè hūn huáng , mén hù kě biàn 。 mó pó shù jìn , shǐ dǐ hòu lóu 。 dēng yuè tái , guāng jié kě ài , suì zhǐ yān 。 xī wàng yuè míng , wéi xián shān yī xiàn ěr 。 zuò liáng jiǔ , gèng wú shǎo yì , qiè xiào chuán yán zhī é 。 xí dì zhěn shí , wò kàn niú nǚ 。
  yī gēng xiàng jìn , huǎng hū yù mèi 。 lóu xià yǒu lǚ shēng , jí jí ér shàng 。 jiǎ mèi nì zhī , jiàn yī qīng yī rén , tiāo lián dēng , cù jiàn gōng , jīng ér què tuì 。 yǔ hòu rén yuē :“ yǒu shēng rén zài 。” xià wèn :“ shéi yě ?” dá yún :“ bù shí 。” é yī lǎo wēng shàng , jiù gōng dì shì , yuē :“ cǐ yīn shàng shū , qí shuì yǐ hān 。 dàn bàn wú shì , xiàng gōng tì tǎng , huò bù chì guài 。” nǎi xiāng shuài rù lóu , lóu mén jìn pì 。 yí shí , wǎng lái zhě yì zhòng 。 lóu shàng dēng huī rú zhòu 。 gōng shāo shāo zhuǎn cè , zuò tì ké 。 wēng wén gōng xǐng , nǎi chū , guì ér yán yuē :“ xiǎo rén yǒu jī zhǒu nǚ , jīn yè yú guī 。 bù yì yǒu chù guì rén , wàng wù shēn zuì 。” gōng qǐ , yè zhī yuē :“ bù zhī jīn xī jiā lǐ , cán wú yǐ hè 。” wēng yuē :“ guì rén guāng lín , yā chú xiōng shà , xìng yǐ 。 jí fán péi zuò , bèi yì guāng chǒng 。” gōng xǐ , yīng zhī 。 rù shì lóu zhōng , chén shè fāng lì 。 suì yǒu fù rén chū bài , nián kě sì shí yú 。 wēng yuē :“ cǐ zhuō jīng 。” gōng yī zhī 。
  é wén shēng lè guō ěr , yǒu bēn ér shàng zhě , yuē :“ zhì yǐ !” wēng qū yíng , gōng yì lì sì 。 shǎo jiān , lóng shā yī cù , dǎo xīn láng rù 。 nián kě shí qī bā , fēng cǎi sháo xiù 。 wēng mìng xiān yǔ guì kè wéi lǐ 。 shào nián mù gōng 。 gōng ruò wéi bīn , zhí bàn zhǔ lǐ 。 cì wēng xù jiāo bài , yǐ , nǎi jí xí 。 shǎo jiān , fěn dài yún cóng , jiǔ zì wù pèi , yù wǎn jīn ōu , guāng yìng jī àn 。 jiǔ shù háng , wēng huàn nǚ nú qǐng xiǎo jiě lái 。 nǚ nú nuò ér rù , liáng jiǔ bù chū 。 wēng zì qǐ , qiān wéi cù zhī 。 é bì ǎo shù bèi , yōng xīn rén chū , huán pèi qiú rán , shè lán sàn fù 。 wēng mìng xiàng shàng bài 。 qǐ , jí zuò mǔ cè 。 wēi mù zhī , cuì fèng míng dāng , róng huá jué shì 。
  jì ér zhuó yǐ jīn jué , dà róng shù dòu 。 gōng sī cǐ wù kě yǐ chí yàn tóng rén , yīn nèi xiù zhōng 。 wěi zuì yǐn jǐ , tuí rán ér qǐn 。 jiē yuē :“ xiàng gōng zuì yǐ 。” jū wú hé , wén xīn láng gào xíng , shēng lè bào zuò , fēn fēn xià lóu ér qù 。 yǐ ér zhǔ rén liǎn jiǔ jù , shǎo yī jué , míng sōu bù de 。 huò qiè yì wò kè 。 wēng jí jiè wù yǔ , wéi kǒng gōng wén 。
  yí shí , nèi wài jù jì , gōng shǐ qǐ 。 àn wú dēng huǒ , wéi zhī xiāng jiǔ qì , chōng yì sì dǔ 。 shì dōng fāng jì bái , nǎi cóng róng chū 。 tàn xiù zhōng , jīn jué yóu zài 。 jí mén , zé zhū shēng xiān sì , yí qí yè chū ér zǎo rù zhě 。 gōng chū jué shì zhī 。 zhòng hài wèn , yīn yǐ zhuàng gào 。 gòng sī cǐ wù fēi hán shì suǒ yǒu , nǎi xìn zhī 。
  hòu jǔ jìn shì , rèn yú féi qiū 。 yǒu shì jiā zhū xìng yàn gōng , mìng qǔ jù gōng , jiǔ zhī bù zhì 。 yǒu xì nú yǎn kǒu yǔ zhǔ rén yǔ , zhǔ rén yǒu nù sè 。 é fèng jīn jué quàn kè yǐn 。 dì shì zhī , kuǎn shì diāo wén , yǔ hú wù gèng wú shū bié 。 dà yí , wèn suǒ cóng zhì 。 dá yún :“ jué fán bā zhī , dà rén wéi jīng qīng shí , mì liáng gōng jiān zhì 。 cǐ shì chuán wù , shí xí yǐ jiǔ 。 yuán míng fǔ rǔ lín , shì qǔ zhū xiāng lù , jǐn cún qí qī , yí jiā rén suǒ qiè qǔ ; ér shí nián chén fēng rú gù , shū bù kě jiě 。” gōng xiào yuē :“ jīn bēi yǔ huà yǐ 。 rán shì shǒu zhī zhēn bù kě shī 。 pú yǒu yī jù , pō jìn sì zhī , dāng yǐ fèng zèng 。” zhōng yán guī shǔ , jiǎn jué chí sòng zhī 。 zhǔ rén shěn shì , hài jué 。 qīn yì xiè gōng , jié suǒ zì lái 。 gōng nǎi lì chén diān mò 。 shǐ zhī qiān lǐ zhī wù , hú néng shè zhì , ér bù gǎn zhōng liú yě 。

 为您推荐:聊斋志异狐嫁女翻译|赏析|寓意

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-09-04 10:31:54

相关阅读

 • 聊斋志异·某乙拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异某乙拼音版、聊斋志异某乙注音版,欢迎阅读。 聊斋志异某乙注音版 《 某 mǒu 乙 yǐ 》 邑 y 西 xī 某 mǒu 乙 yǐ , 故 g 梁 ling 上 shng 君 jūn 子 zǐ 也 yě . 其 q 妻...

 • 聊斋志异·鬼妻拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异鬼妻拼音版、聊斋志异鬼妻注音版,欢迎阅读。 聊斋志异鬼妻注音版 《 鬼 guǐ 妻 qī 》 泰 ti 安 ān 聂 ni 鹏 png 云 yn , 与 yǔ 妻 qī 某 mǒu , 鱼 y 水 shuǐ 甚 shn 谐...

 • 聊斋志异·产龙拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异产龙拼音版、聊斋志异产龙注音版,欢迎阅读。 聊斋志异产龙注音版 《 产 chǎn 龙 lng 》 壬 rn 戌 xū 间 jiān , 邑 y 邢 xng 村 cūn 李 lǐ 氏 sh 妇 f , 良 ling 人 rn 死...

 • 聊斋志异·诗谳拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异诗谳拼音版、聊斋志异诗谳注音版,欢迎阅读。 聊斋志异诗谳注音版 《 诗 shī 谳 yn 》 青 qīng 州 zhōu 居 jū 民 mn 范 fn 小 xiǎo 山 shān , 贩 fn 笔 bǐ 为 wi 业 y ,...

 • 聊斋志异·金和尚拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异金和尚拼音版、聊斋志异金和尚注音版,欢迎阅读。 聊斋志异金和尚注音版 《 金 jīn 和 h 尚 shng 》 金 jīn 和 h 尚 shng , 诸 zhū 城 chng 人 rn , 父 f 无 w 赖 li ,...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号