聊斋志异·娇娜拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 21:15:36

 文言文之家为您整理聊斋志异·娇娜拼音版、聊斋志异·娇娜注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·娇娜注音版

 《 jiāo 》
  kǒngshēngxuě , shèng 。 wéirényùnjiè , gōngshī 。 yǒuzhíyǒulìngtiāntái , hánzhāozhī 。 shēngwǎng , lìngshì 。 luòtuòdeguī, tuó , yōngwéisēngchāo 。 西bǎi , yǒudānxiānshēng 。 xiānshēnggōng , sòngxiāotiáo , juànkǒuguǎ , érxiāng , zháisuìkuàngyān 。
   , xuěbēngténg , xíng 。 ǒuguòmén , shàoniánchū , fēngcǎishèn 。 jiànshēng , wéi , lüèzhìwèiwèn , jiànglín 。 shēngàiyuèzhī , kǎiráncóng 。 dōushèn广guǎng , chùchùxuánjǐn , shàngduōrénshūhuà 。 àntóushū , qiānyún :“ lánghuánsuǒ 。” fānyuèguò , jiēsuǒwèi 。 shēngdān , wéizhǔ , shěnguān 。 shàoniánjiéxíngzōng , liánzhī , quànshèzhàngshòu 。 shēngtànyuē :“ zhīrén , shéizuòcáoqiūzhě ?” shàoniányuē :“ tǎngtáijiànchì , yuànbàiménqiáng 。” shēng , gǎndāngshī , qǐngwéiyǒu 。 便biànwèn :“ zháijiǔ ?” yuē :“ wéidān , nǎnggōngxiāng , shìjiǔkuàng 。 huángshì , shǎn 。 jiāzháifénhuǒ , zànjièāndùn 。” shēngshǐzhīfēidān 。 dāngwǎn , tánxiàoshènhuān , liúgòng 。 mèishuǎng , yǒutóngzichìtànshì 。 shàoniánxiānnèi , shēngshàngyōngbèizuò 。 tóngbái :“ tàigōnglái 。” shēngjīng 。 sǒu, bìnrán , xiàngshēngyīnxièyuē :“ xiānshēngwánér , suìkěnjiào 。 xiǎozichūxué , yǒu , hángbèishìzhī 。” , nǎijìnjǐn , diāomào 、  、 shì 。 shìshēngguànzhì , nǎijiǔjiànzhuàn 。  、  、 qún 、  , zhīmíng , guāngcǎishè 。 jiǔshùháng , sǒuxīng , zhàngér 。 cān , gōngchéng , lèijiēwén , bìngshí 。 wènzhī , xiàoyún :“ qiújìn 。”  , gèngzhuóyuē :“ jīnjìnhuān , míng便biàn 。” tóngyuē :“ shìtàigōngqǐnwèi ; qǐn , ànhuànxiānglái 。” tóng , xiānxiùnángjiāngzhì 。 shǎoqǐng ,  , hóngzhuāngyànjué 。 gōngmìngdànxiāngfēi 。 gōudòng , yángāiliè , jiépāilèiwén 。 yòumìngshāngxíngjiǔ , sāngēngshǐba 。  , zǎogòng 。 gōngzuìhuì , guòchéngyǒng , èrsānyuèhòu , mìngjǐngjué 。 xiāngyuēyǐn , měiyǐnzhāoxiāng 。  , jiǔhān , zhùzhī 。 gōnghuì , yuē :“ nǎiwéilǎosuǒhuànyǎng 。 xiōngkuàngmiǎojiā , dàichóujiǔ 。 hángdàngwéijūnmóujiāǒu 。” shēngyuē :“ guǒhuìhǎo , xiāngzhě 。” gōngxiàoyuē :“ jūnchéng ‘ shǎosuǒjiànérduōsuǒguài ’ zhě 。 wéijiā , jūnyuàn 。”
  bànzǎi , shēngáoxiángjiāoguō , zhìmén , shuāngfēiwàijiōng 。 wènzhī 。 gōngyuē :“ jiājūnkǒngjiāoyóufēnniàn , xièěr。” shēngānzhī 。 shíshèngshǔ , zhāiyuántíng 。 shēngxiōngjiānzhǒngtáo , wǎn , tòngchǔyínshēn 。 gōngzhāoxǐngshì, miánshídōufèi 。 yòushù , chuàng , juéshíyǐn 。 tàigōngzhì , xiāngduìtài 。 gōngyuē :“ érqiánxiānshēngqīngyàng , jiāomèizinéngliáozhī 。 qiǎnrénwàichùlìngguī , jiǔzhì ?” étóngbái :“ zhì , sōngtónglái 。” nèi。 shǎojiān , yǐnmèiláishìshēng 。 niányuēshísān , jiāoliú huì , liǔshēng姿 。 shēngwàngjiànyán , pínshēndùnwàng , jīngshénwéizhīshuǎng 。 gōng便biànyán :“ xiōngliángyǒu , chìbāo , mèizihǎozhī 。” nǎiliǎnxiūróng , chángxiù , jiùzhěnshì 。 zhījiān , juéfāngshènglán 。 xiàoyuē :“ yǒushì , xīnmàidòng 。 ránzhèngsuī wēi , zhì ; dànkuàiníng , fēixiāoròu 。” nǎituōshàngjīnchuànānhuànchù , ànxiàzhī 。 chuàngcùn , gāochūchuànwài , érgēnzhǒng , jìnshùzàinèi , qiánwǎnkuò 。 nǎishǒuluójīn , jiěpèidāo , rènbáozhǐ , chuànrèn , qīngqīnggēnér 。  xuèliú , zhānrǎnchuáng, értānjìnjiāo姿 , wéijué , qiěkǒngjùnshì , wēibàngjiǔ 。 wèi , duànròu , tuántuánránshùshàngxiāoxiàzhīyǐng。 yòushuǐlái , wèichù 。 kǒuhóngwán , dàn , zheròushàng , ànjīnxuánzhuǎn : cáizhōu , juéshuǐzhēngténg ; zàizhōu , zuòyǎng ; sānzhōu , biànqīngliáng , qìnsuǐ 。 shōuwányàn , yuē :“  !” chū 。 shēngyuèzǒuxiè , chénruòshī。 érxuánxiǎngrónghuī ,  。 shìfèijuǎnchīzuò , liáolài 。 gōngkuīzhī , yuē :“ wéixiōng , jiāǒu 。” wèn:“ rén ?” yuē :“ juànshǔ 。” shēngníngliángjiǔ , dànyún :“  。” miànyínyuē :“ céngjīngcānghǎinánwéishuǐ , chúquèshānshìyún 。” gōnghuìzhǐ , yuē :“ jiājūnyǎng鸿hóngcái , chángwéihūnyīn 。 dànzhǐshǎomèi , 齿chǐtàizhì 。 yǒuāsōng , niánshí , lòu 。 jiànxìn , sōngshèyuántíng , qiánxiāng , wàngjiànzhī 。” shēngjiào , guǒjiànjiāoxiérénlái , huàdàiwāné , liángōufèng , jiāoxiāngzhòng 。 shēngyuè , qǐnggōngzuò 。 gōngnèichū , yuē :“ xié。” nǎichúbiéyuàn , wéishēngchéng 。 shì , chuītiányàn , chénluòmànfēi , wàngzhōngxiānrén , tóngqīn , suì广guǎnghángōng殿diàn , wèizàiyúnxiāo 。 jǐnzhīhòu , shènqièxīn怀huái 。  , gōngwèishēngyuē :“ qiēcuōzhīhuì , wàngzhī 。 jìndāngōngjiěsòngguī , suǒzháishèn , jiāngér西 。 shìnán , yīnéryíng怀huái 。” shēngyuàncóngzhīér 。 gōngquànhuánxiāng , shēngnánzhī 。 gōngyuē :“  , sòngjūnxíng 。”  , tàigōngyǐnsōngniángzhì , huángjīnbǎiliǎngzèngshēng 。 gōngzuǒyòushǒushēngxiāng , zhǔmóushì 。 piāoránkōng , dànjuéěrfēngmíng 。 jiǔzhīyuē :“ zhì 。”  , guǒjiàn 。 shǐzhīgōngfēirén 。 kòujiāmén 。 chūfēiwàng , yòuměi , fānggòngxīnwèi 。 huí , gōngshì 。 sōngniángshìxiào ; yànxiánmíng , shēngwénxiáěr 。
  hòushēngjìnshì , shòuyánān , xiéjiāzhīrèn 。 dàoyuǎnxíng 。 sōngniángnán , míngxiǎohuàn 。 shēngzhízhǐguān , guààideguī 。 ǒulièjiāo , féngměishàonián , kuà , pínpínzhān 。 shì , huánggōng 。 lǎnpèitíngcān , bēijiāozhì 。 yāoshēng , zhìcūn , shùnónghūn , yīntiān 。 jiā , jīnōudīng , wǎnránshì 。 wènmèizijià ; yuèwáng : shēnxiānggǎndào 。 jīng宿bié , xiétóngfǎn 。 jiāozhì , bàoshēngduōérnòngyuē :“ luànzhǒng 。” shēngbàixiènǎng 。 xiàoyuē :“ guì 。 chuāngkǒu , wèiwàngtòng ?” mèiláng , láibài 。 xìn宿nǎi 。  , gōngyǒuyōu , wèishēngyuē :“ tiānjiàngxiōngyāng , néngxiāngjiùfǒu ?” shēngzhīshì , dànruìrèn 。 gōngchū , zhāojiā , luóbàitángshàng 。 shēnghài , wèn 。 gōngyuē :“ fēirénlèi ,  。 jīnyǒuléitíngzhījié 。 jūnkěnshēnnàn , ménwàngshēngquán ; rán , qǐngbàoziérxíng , xiānglèi 。” shēngshǐgòngshēng 。 nǎi使shǐzhàngjiànmén 。 zhǔyuē :“ léitínghōng , dòng !” shēngsuǒjiào。 guǒjiànyīnyúnzhòumíng , hūnhēi 䃜。 huíshìjiù , hànhóng ; wéijiàngāozhǒng岿kuīrán , xué 。 fāngcuòèjiān , shēng, bǎishānyuè ; kuángfēng , lǎoshùwéi 。 shēngxuàněrlóng , shǎodòng 。 fányānhēizhīzhōng , jiànguǐ , huìchángzhǎo , xuéjuérénchū , suíyānzhíshàng 。 piē , niànjiāo 。 nǎiyuè , jiànzhī , suíshǒuduòluò 。 érbēngléibàoliè , shēng , suì 。 shǎojiān , qíng , jiāonéng 。 jiànshēngpáng , yuē :“ kǒnglángwèiér , shēng !” sōngniángchū , gòngshēngguī 。 jiāo使shǐsōngniángpěngshǒu ; xiōngjīnzān齿chǐ ; nǎicuō , shéhóngwán , yòujiēwěnérzhī 。 hóngwánsuíhóu , zuòxiǎng 。 shí , xǐngránér 。 jiànjuànkǒumǎnqián , huǎngmèng 。 shìméntuánluán , jīngdìngér 。 shēngyōukuàngjiǔ , tóngxuán 。 mǎntángjiāozàn , wéijiāo 。 shēngqǐngláng , yòuwēngǎokěnyòu , zhōngguǒ 。 jiāxiǎo , hànliúérzhì 。 jīngzhìyánjié , lángjiātóngzāojié , ménméi。 jiāodùnbēishāng , zhǐ 。 gòngwèiquànzhī 。 értóngguīzhīsuìjué 。 shēngchénggòudàngshǔ , suìliánzhuāng 。 guī, xiányuángōng , héngfǎnguānzhī ; shēngsōngniángzhì , shǐjiōng 。 shēnggōngxiōngmèi , jiǔtányàn , ruòjiārán 。 xiǎohuànzhǎngchéng , màosháoxiù , yǒu 。 chūyóushì , gòngzhīwéiér 。
  shǐshìyuē :“ kǒngshēng , xiàndeyàn , érxiàndeyǒu 。 guānróngwàng , tīngshēngjiě 。 liángyǒu , shítányàn ,  ‘ shòuhún ’, yóushèng ‘ diāndǎoshang ’  。”

聊斋志异·娇娜拼音版

 《 jiāo nà 》
  kǒng shēng xuě lì , shèng yì yě 。 wéi rén yùn jiè , gōng shī 。 yǒu zhí yǒu lìng tiān tái , jì hán zhāo zhī 。 shēng wǎng , lìng shì zú 。 luò tuò bù de guī , yù pú tuó sì , yōng wéi sì sēng chāo lù 。 sì xī bǎi yú bù , yǒu dān xiān shēng dì 。 xiān shēng gù gōng zǐ , yǐ dà sòng xiāo tiáo , juàn kǒu guǎ , yí ér xiāng jū , zhái suì kuàng yān 。
  yī rì , dà xuě bēng téng , jì wú xíng lǚ 。 ǒu guò qí mén , yī shào nián chū , fēng cǎi shèn dū 。 jiàn shēng , qū yǔ wéi lǐ , lüè zhì wèi wèn , jí qū jiàng lín 。 shēng ài yuè zhī , kǎi rán cóng rù 。 wū yǔ dōu bù shèn guǎng , chù chù xī xuán jǐn mù , bì shàng duō gǔ rén shū huà 。 àn tóu shū yī cè , qiān yún :“ láng huán suǒ jì 。” fān yuè yī guò , jiē mù suǒ wèi dǔ 。 shēng yǐ jū dān dì , yì wéi dì zhǔ , jí yì bù shěn guān fá 。 shào nián xì jié xíng zōng , yì lián zhī , quàn shè zhàng shòu tú 。 shēng tàn yuē :“ jī lǚ zhī rén , shéi zuò cáo qiū zhě ?” shào nián yuē :“ tǎng bù yǐ nú tái jiàn chì , yuàn bài mén qiáng 。” shēng xǐ , bù gǎn dāng shī , qǐng wéi yǒu 。 biàn wèn :“ zhái hé jiǔ gù ?” dá yuē :“ cǐ wéi dān fǔ , nǎng yǐ gōng zǐ xiāng jū , shì yǐ jiǔ kuàng 。 pú huáng fǔ shì , zǔ jū shǎn 。 yǐ jiā zhái fén yú yě huǒ , zàn jiè ān dùn 。” shēng shǐ zhī fēi dān 。 dāng wǎn , tán xiào shèn huān , jí liú gòng tà 。 mèi shuǎng , jí yǒu tóng zi chì tàn yú shì 。 shào nián xiān qǐ rù nèi , shēng shàng yōng bèi zuò 。 tóng rù bái :“ tài gōng lái 。” shēng jīng qǐ 。 yī sǒu rù , bìn fà pó rán , xiàng shēng yīn xiè yuē :“ xiān shēng bù qì wán ér , suì kěn cì jiào 。 xiǎo zi chū xué tú yā , wù yǐ yǒu gù , háng bèi shì zhī yě 。” yǐ , nǎi jìn jǐn yī yī xí , diāo mào 、 wà 、 lǚ gè yī shì 。 shì shēng guàn zhì yǐ , nǎi hū jiǔ jiàn zhuàn 。 jǐ 、 tà 、 qún 、 yī , bù zhī hé míng , guāng cǎi shè mù 。 jiǔ shù háng , sǒu xīng cí , yè zhàng ér qù 。 cān qì , gōng zǐ chéng kè yè , lèi jiē gǔ wén cí , bìng wú shí yì 。 wèn zhī , xiào yún :“ pú bù qiú jìn qǔ yě 。” dǐ mù , gèng zhuó yuē :“ jīn xī jìn huān , míng rì biàn bù xǔ yǐ 。” hū tóng yuē :“ shì tài gōng qǐn wèi ; yǐ qǐn , kě àn huàn xiāng nú lái 。” tóng qù , xiān yǐ xiù náng jiāng pí pá zhì 。 shǎo qǐng , yī bì rù , hóng zhuāng yàn jué 。 gōng zǐ mìng dàn xiāng fēi 。 bì yǐ yá bō gōu dòng , jī yáng āi liè , jié pāi bù lèi sù wén 。 yòu mìng yǐ jù shāng xíng jiǔ , sān gēng shǐ ba 。 cì rì , zǎo qǐ gòng dú 。 gōng zǐ zuì huì , guò mù chéng yǒng , èr sān yuè hòu , mìng bǐ jǐng jué 。 xiāng yuē wǔ rì yī yǐn , měi yǐn bì zhāo xiāng nú 。 yī xī , jiǔ hān qì rè , mù zhù zhī 。 gōng zǐ yǐ huì qí yì , yuē :“ cǐ bì nǎi wéi lǎo fù suǒ huàn yǎng 。 xiōng kuàng miǎo wú jiā , wǒ sù yè dài chóu jiǔ yǐ 。 háng dàng wéi jūn móu yī jiā ǒu 。” shēng yuē :“ rú guǒ huì hǎo , bì rú xiāng nú zhě 。” gōng zǐ xiào yuē :“ jūn chéng ‘ shǎo suǒ jiàn ér duō suǒ guài ’ zhě yǐ 。 yǐ cǐ wéi jiā , jūn yuàn yì yì zú yě 。”
  jū bàn zǎi , shēng yù áo xiáng jiāo guō , zhì mén , zé shuāng fēi wài jiōng 。 wèn zhī 。 gōng zǐ yuē :“ jiā jūn kǒng jiāo yóu fēn yì niàn , gù xiè kè ěr 。” shēng yì ān zhī 。 shí shèng shǔ rù rè , yí zhāi yuán tíng 。 shēng xiōng jiān zhǒng qǐ rú táo , yī yè rú wǎn , tòng chǔ yín shēn 。 gōng zǐ zhāo xī xǐng shì , mián shí dōu fèi 。 yòu shù rì , chuàng jù , yì jué shí yǐn 。 tài gōng yì zhì , xiāng duì tài xī 。 gōng zǐ yuē :“ ér qián yè sī xiān shēng qīng yàng , jiāo nà mèi zi néng liáo zhī 。 qiǎn rén yú wài zǔ chù hū lìng guī , hé jiǔ bù zhì ?” é tóng rù bái :“ nà gū zhì , yí yǔ sōng gū tóng lái 。” fù zǐ jí qū rù nèi 。 shǎo jiān , yǐn mèi lái shì shēng 。 nián yuē shí sān sì , jiāo bō liú huì , xì liǔ shēng zī 。 shēng wàng jiàn yán sè , pín shēn dùn wàng , jīng shén wéi zhī yī shuǎng 。 gōng zǐ biàn yán :“ cǐ xiōng liáng yǒu , bù chì bāo yě , mèi zi hǎo yī zhī 。” nǚ nǎi liǎn xiū róng , yú cháng xiù , jiù tà zhěn shì 。 bǎ wò zhī jiān , jué fāng qì shèng lán 。 nǚ xiào yuē :“ yí yǒu shì jí , xīn mài dòng yǐ 。 rán zhèng suī wēi , kě zhì ; dàn fū kuài yǐ níng , fēi fá pí xiāo ròu bù kě 。” nǎi tuō bì shàng jīn chuàn ān huàn chù , xú xú àn xià zhī 。 chuàng tū qǐ cùn xǔ , gāo chū chuàn wài , ér gēn jì yú zhǒng , jìn shù zài nèi , bù sì qián rú wǎn kuò yǐ 。 nǎi yī shǒu qǐ luó jīn , jiě pèi dāo , rèn báo yú zhǐ , bǎ chuàn wò rèn , qīng qīng fù gēn ér gē 。 zǐ xuè liú yì , zhān rǎn chuáng xí , ér tān jìn jiāo zī , bù wéi bù jué qí kǔ , qiě kǒng sù jùn gē shì , wēi bàng bù jiǔ 。 wèi jǐ , gē duàn fǔ ròu , tuán tuán rán rú shù shàng xiāo xià zhī yǐng 。 yòu hū shuǐ lái , wèi xǐ gē chù 。 kǒu tǔ hóng wán , rú dàn dà , zhe ròu shàng , àn jīn xuán zhuǎn : cái yī zhōu , jué rè shuǐ zhēng téng ; zài yī zhōu , xí xí zuò yǎng ; sān zhōu yǐ , biàn tǐ qīng liáng , qìn rù gǔ suǐ 。 nǚ shōu wán rù yàn , yuē :“ yù yǐ !” qū bù chū 。 shēng yuè qǐ zǒu xiè , chén gù ruò shī 。 ér xuán xiǎng róng huī , kǔ bù zì yǐ 。 zì shì fèi juǎn chī zuò , wú fù liáo lài 。 gōng zǐ yǐ kuī zhī , yuē :“ dì wéi xiōng wù sè , dé yī jiā ǒu 。” wèn :“ hé rén ?” yuē :“ yì dì juàn shǔ 。” shēng níng sī liáng jiǔ , dàn yún :“ wù xū 。” miàn bì yín yuē :“ céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què wū shān bù shì yún 。” gōng zǐ huì qí zhǐ , yuē :“ jiā jūn yǎng mù hóng cái , cháng yù fù wéi hūn yīn 。 dàn zhǐ yī shǎo mèi , chǐ tài zhì 。 yǒu yí nǚ ā sōng , nián shí bā yǐ , pō bù cū lòu 。 rú bù jiàn xìn , sōng zǐ rì shè yuán tíng , sì qián xiāng , kě wàng jiàn zhī 。” shēng rú qí jiào , guǒ jiàn jiāo nà xié lì rén lái , huà dài wān é , lián gōu cù fèng , yǔ jiāo nà xiāng bó zhòng yě 。 shēng dà yuè , qǐng gōng zǐ zuò fá 。 gōng zǐ yì rì zì nèi chū , hè yuē :“ xié yǐ 。” nǎi chú bié yuàn , wéi shēng chéng lǐ 。 shì xī , gǔ chuī tián yàn , chén luò màn fēi , yǐ wàng zhōng xiān rén , hū tóng qīn wò , suì yí guǎng hán gōng diàn , wèi bì zài yún xiāo yǐ 。 hé jǐn zhī hòu , shèn qiè xīn huái 。 yī xī , gōng zǐ wèi shēng yuē :“ qiē cuō zhī huì , wú rì kě yǐ wàng zhī 。 jìn dān gōng zǐ jiě sòng guī , suǒ zhái shèn jí , yì jiāng qì cǐ ér xī 。 shì nán fù jù , yīn ér lí xù yíng huái 。” shēng yuàn cóng zhī ér qù 。 gōng zǐ quàn huán xiāng lǘ , shēng nán zhī 。 gōng zǐ yuē :“ wù lǜ , kě jí sòng jūn xíng 。” wú hé , tài gōng yǐn sōng niáng zhì , yǐ huáng jīn bǎi liǎng zèng shēng 。 gōng zǐ yǐ zuǒ yòu shǒu yǔ shēng fū fù xiāng bǎ wò , zhǔ bì móu wù shì 。 piāo rán lǚ kōng , dàn jué ěr jì fēng míng 。 jiǔ zhī yuē :“ zhì yǐ 。” qǐ mù , guǒ jiàn gù lǐ 。 shǐ zhī gōng zǐ fēi rén 。 xǐ kòu jiā mén 。 mǔ chū fēi wàng , yòu dǔ měi fù , fāng gòng xīn wèi 。 jí huí gù , zé gōng zǐ shì yǐ 。 sōng niáng shì gū xiào ; yàn sè xián míng , shēng wén xiá ěr 。
  hòu shēng jǔ jìn shì , shòu yán ān sī lǐ , xié jiā zhī rèn 。 mǔ yǐ dào yuǎn bù xíng 。 sōng niáng jǔ yī nán , míng xiǎo huàn 。 shēng yǐ wǔ zhí zhǐ bà guān , guà ài bù de guī 。 ǒu liè jiāo yě , féng yī měi shào nián , kuà lí jū , pín pín zhān gù 。 xì shì , zé huáng fǔ gōng zǐ yě 。 lǎn pèi tíng cān , bēi xǐ jiāo zhì 。 yāo shēng qù , zhì yī cūn , shù mù nóng hūn , yīn yì tiān rì 。 rù qí jiā , zé jīn ōu fú dīng , wǎn rán shì zú 。 wèn mèi zi zé jià ; yuè mǔ yǐ wáng : shēn xiāng gǎn dào 。 jīng sù bié qù , xié qī tóng fǎn 。 jiāo nà yì zhì , bào shēng zǐ duō tí ér nòng yuē :“ zǐ zǐ luàn wú zhǒng yǐ 。” shēng bài xiè nǎng dé 。 xiào yuē :“ zǐ fū guì yǐ 。 chuāng kǒu yǐ hé , wèi wàng tòng yé ?” mèi fū wú láng , yì lái yè bài 。 xìn sù nǎi qù 。 yī rì , gōng zǐ yǒu yōu sè , wèi shēng yuē :“ tiān jiàng xiōng yāng , néng xiāng jiù fǒu ?” shēng bù zhī hé shì , dàn ruì zì rèn 。 gōng zǐ qū chū , zhāo yī jiā jù rù , luó bài táng shàng 。 shēng dà hài , jí wèn 。 gōng zǐ yuē :“ yú fēi rén lèi , hú yě 。 jīn yǒu léi tíng zhī jié 。 jūn kěn yǐ shēn fù nàn , yī mén kě wàng shēng quán ; bù rán , qǐng bào zi ér xíng , wú xiāng lèi 。” shēng shǐ gòng shēng sǐ 。 nǎi shǐ zhàng jiàn yú mén 。 zhǔ yuē :“ léi tíng hōng jī , wù dòng yě !” shēng rú suǒ jiào 。 guǒ jiàn yīn yún zhòu míng , hūn hēi rú 䃜。 huí shì jiù jū , wú fù hàn hóng ; wéi jiàn gāo zhǒng kuī rán , jù xué wú dǐ 。 fāng cuò è jiān , pī lì yī shēng , bǎi bǒ shān yuè ; jí yǔ kuáng fēng , lǎo shù wéi bá 。 shēng mù xuàn ěr lóng , yì bù shǎo dòng 。 hū yú fán yān hēi xù zhī zhōng , jiàn yī guǐ wù , lì huì cháng zhǎo , zì xué jué yī rén chū , suí yān zhí shàng 。 piē dǔ yī lǚ , niàn sì jiāo nà 。 nǎi jí yuè lí dì , yǐ jiàn jī zhī , suí shǒu duò luò 。 hū ér bēng léi bào liè , shēng pú , suì bì 。 shǎo jiān , qíng jì , jiāo nà yǐ néng zì sū 。 jiàn shēng sǐ yú páng , dà kū yuē :“ kǒng láng wèi wǒ ér sǐ , wǒ hé shēng yǐ !” sōng niáng yì chū , gòng yú shēng guī 。 jiāo nà shǐ sōng niáng pěng qí shǒu ; xiōng yǐ jīn zān bō qí chǐ ; zì nǎi cuō qí yí , yǐ shé dù hóng wán rù , yòu jiē wěn ér hē zhī 。 hóng wán suí qì rù hóu , gé gé zuò xiǎng 。 yí shí , xǐng rán ér sū 。 jiàn juàn kǒu mǎn qián , huǎng rú mèng wù 。 yú shì yī mén tuán luán , jīng dìng ér xǐ 。 shēng yǐ yōu kuàng bù kě jiǔ jū , yì tóng xuán lǐ 。 mǎn táng jiāo zàn , wéi jiāo nà bù lè 。 shēng qǐng yǔ wú láng jù , yòu lǜ wēng ǎo bù kěn lí yòu zǐ , zhōng rì yì bù guǒ 。 hū wú jiā yī xiǎo nú , hàn liú qì cù ér zhì 。 jīng zhì yán jié , zé wú láng jiā yì tóng rì zāo jié , yī mén jù méi 。 jiāo nà dùn zú bēi shāng , tì bù kě zhǐ 。 gòng wèi quàn zhī 。 ér tóng guī zhī jì suì jué 。 shēng rù chéng gòu dàng shǔ rì , suì lián yè qù zhuāng 。 jì guī , yǐ xián yuán yù gōng zǐ , héng fǎn guān zhī ; shēng jí sōng niáng zhì , shǐ fā jiōng 。 shēng yǔ gōng zǐ xiōng mèi , qí jiǔ tán yàn , ruò yī jiā rán 。 xiǎo huàn zhǎng chéng , mào sháo xiù , yǒu hú yì 。 chū yóu dū shì , gòng zhī wéi hú ér yě 。
  yì shǐ shì yuē :“ yú yú kǒng shēng , bù xiàn qí de yàn qī , ér xiàn qí de nì yǒu yě 。 guān qí róng kě yǐ wàng jī , tīng qí shēng kě yǐ jiě yí 。 dé cǐ liáng yǒu , shí yī tán yàn , zé ‘ sè shòu hún yǔ ’, yóu shèng yú ‘ diān dǎo yī shang ’ yǐ 。”

 为您推荐:聊斋志异娇娜文言文翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签