聊斋志异·僧孽拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 21:22:12

  文言文之家为您整理聊斋志异·僧孽拼音版、聊斋志异·僧孽注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·僧孽注音版

  《 sēngniè 》
   zhāngxìngbào , suíguǐ使shǐ , jiànmíngwáng 。 wáng簿 , guǐ使shǐzhuō , lìngsòngguī 。 zhāngxià , měiguǐ使shǐ , qiúguānmíng。 guǐdǎojiǔyōu , dāoshān 、 jiànshù , zhǐdiǎn 。 zhìchù , yǒusēngzhā穿chuānshéngérdàoxuánzhī , hàotòngjué 。 jìnshì , xiōng 。 zhāngjiànzhījīngāi , wèn :“ zuìzhì ?” guǐyuē :“ shìwéisēng , 广guǎngjīnqián , gōngyín , zhī 。 tuōè , chàn 。” zhāng , xiōng 。 shíxiōngxīng , yīnwǎngtànzhī 。 mén , 便biànwénhàotòngshēng 。 shì , jiànchuāngshēngjiān , nóngxuèbēngkuì , guàshàng , wǎnmíngdàoxuánzhuàng 。 hàiwèn 。 yuē :“ guàzhīshāo , tòngchèxīn 。” zhāngyīngàosuǒjiàn 。 sēnghài , nǎijièhūnjiǔ , qiánsòngjīngzhòu 。 bànyuèxún 。 suìwéijièsēng 。
   shǐshìyuē :“ guǐmiǎománg , èrénměijiě ; érzhīzhāozhāozhīhuò , míngmíngzhī 。 zāi !”

聊斋志异·僧孽拼音版

  《 sēng niè 》
   zhāng xìng bào zú , suí guǐ shǐ qù , jiàn míng wáng 。 wáng jī bù , nù guǐ shǐ wù zhuō , zé lìng sòng guī 。 zhāng xià , sī měi guǐ shǐ , qiú guān míng yù 。 guǐ dǎo lì jiǔ yōu , dāo shān 、 jiàn shù , yī yī zhǐ diǎn 。 mò zhì yī chù , yǒu yī sēng zhā gǔ chuān shéng ér dào xuán zhī , hào tòng yù jué 。 jìn shì , zé qí xiōng yě 。 zhāng jiàn zhī jīng āi , wèn :“ hé zuì zhì cǐ ?” guǐ yuē :“ shì wéi sēng , guǎng mù jīn qián , xī gōng yín dǔ , gù fá zhī 。 yù tuō cǐ è , xū qí zì chàn 。” zhāng jì sū , yí xiōng yǐ sǐ 。 shí qí xiōng jū xīng fú sì , yīn wǎng tàn zhī 。 rù mén , biàn wén qí hào tòng shēng 。 rù shì , jiàn chuāng shēng gǔ jiān , nóng xuè bēng kuì , guà zú bì shàng , wǎn míng sī dào xuán zhuàng 。 hài wèn qí gù 。 yuē :“ guà zhī shāo kě , bù zé tòng chè xīn fǔ 。” zhāng yīn gào yǐ suǒ jiàn 。 sēng dà hài , nǎi jiè hūn jiǔ , qián sòng jīng zhòu 。 bàn yuè xún yù 。 suì wéi jiè sēng 。
   yì shǐ shì yuē :“ guǐ yù miǎo máng , è rén měi yǐ zì jiě ; ér bù zhī zhāo zhāo zhī huò , jí míng míng zhī fá yě 。 kě wù jù zāi !”

  为您推荐:聊斋志异僧孽文言文翻译|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签