聊斋志异·妖术拼音版、注音版

发布时间:2020-08-17 21:52:18 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·妖术拼音版、聊斋志异·妖术注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·妖术注音版

 《 yāoshù 》
  gōngzhě , shǎorènxiá , quányǒng , néngchígāo , zuòxuànfēng 。 chóngzhēnjiān , 殿diànshìzài ,  , huànzhī 。 huìshìshàngyǒushànzhě , néngjuérénshēng , jiāngdàiwènzhī 。 zhì , wèiyán 。 zhěyuē :“ jūnwènbìng ?” gōnghàiyīngzhī 。 yuē :“ bìngzhěhài , jūnwēi 。” gōngnǎi 。 zhěguà , èrányuē :“ jūnsāndāng !” gōngjīngchàliángjiǔ 。 zhěcóngróngyuē :“ rényǒuxiǎoshù , bàoshíjīn , dāngdàirángzhī 。” gōngniàn , shēngdìng , shùnéngjiě 。 yīngér , chū 。 zhěyuē :“ xiǎofèi , huǐhuǐ !” àigōngzhějiēwéigōng , quànqìngtuóāizhī 。 gōngtīng 。
  shūzhìsān , gōngduānzuòshè , jìngchānzhī , zhōngyàng 。 zhì , tiǎodēng , jiànwēizuò 。 lòuxiàngjìn , gèng , jiùzhěn , wénchuāngyǒushēng 。 shìzhī , xiǎorén ;  , gāorén 。 gōngzhuōjiàn , zhī , piāowèizhōng 。 suìxiǎo , xúnchuāng , dùn 。 gōngzhuózhī , yīngshǒuérdǎo 。 zhúzhī , zhǐrén , yāoduàn 。 gōnggǎn , yòuzuòdàizhī 。 shí , 穿chuānchuāng , guàiníngguǐ 。 cái , zhī , duànérwéiliǎng , jiēdòng 。 kǒng , yòuliánzhī , jiànjiànjiēzhōng , shēngruǎn 。 shěnshì , ǒu , piànpiànsuì 。 shìzuòchuāngxià , zhùzhōng 。 jiǔzhī , wénchuāngwàiniúchuǎn , yǒutuīchuānglíng , fángzhènyáo , shìqīng 。 gōng , chūérdòuzhī , suìhuòrántuōjiōng , bēnérchū 。 jiànguǐ , gāoyán ; hūnyuèzhōng , jiànmiànhēiméi , yǎnshǎnshuòyǒuhuángguāng ; shàng , xià , shǒugōngéryāoshǐ 。 gōngfānghài , guǐwān ; gōngjiànshǐ , shǐduò ; zhī , yòuwān 。 gōngyuè , shǐguàn , zhànzhànyǒushēng。 guǐshèn , pèidāo , huīfēng , wànggōng 。 gōngnáojìn , dāozhōngtíngshí , shíduàn 。 gōngchūjiān , xiāoguǐzhōnghuái , kēngrányǒushēng 。 guǐ , hǒuléi , zhuǎnshēnduò 。 gōngyòushēn ; dāoluò , duàngōngqún 。 gōngxiéxià , měngzhuózhī , kēngrányǒushēng , guǐérjiāng 。 gōngluànzhī , shēngyìngtuò 。 zhúzhī , ǒu , gāorén 。 gōngshǐshàngchányāo , huàzhēngníng ; jiànchù , jiēyǒuxuèchū 。 gōngyīnbǐngzhúdàidàn , fāngguǐjiērénqiǎnzhī , zhìrén , shénshù 。  , biàngàojiāozhī , gòngsuǒ 。 rényáojiàngōng , piējiàn 。 huòyuē :“ xíngshù , quǎnxuè 。” gōngyán , jièbèiérwǎng 。 rényòuqián 。 quǎnxuèchù , dànjiànréntóumiàn , jiēwéiquǎnxuè , zhuózhuóguǐ 。 nǎizhíyǒuérshāzhī 。
  shǐshìyuē :“ chángwèimǎiwéichī 。 shìzhījiǎngdàoérshuǎngshēngzhěrén ? zhīérshuǎng , yóu 。 qiěmíngmínggàozhīzhì , jiāng ? kuàngyǒujièrénmìngshénshùzhě , wèiyóushèn !”

聊斋志异·妖术拼音版

 《 yāo shù 》
  yú gōng zhě , shǎo rèn xiá , xǐ quán yǒng , lì néng chí gāo hú , zuò xuàn fēng wǔ 。 chóng zhēn jiān , diàn shì zài dū , pú yì bù qǐ , huàn zhī 。 huì shì shàng yǒu shàn bǔ zhě , néng jué rén shēng sǐ , jiāng dài wèn zhī 。 jì zhì , wèi yán 。 bǔ zhě yuē :“ jūn mò yù wèn pú bìng hū ?” gōng hài yīng zhī 。 yuē :“ bìng zhě wú hài , jūn kě wēi 。” gōng nǎi zì bǔ 。 bǔ zhě qǐ guà , è rán yuē :“ jūn sān rì dāng sǐ !” gōng jīng chà liáng jiǔ 。 bǔ zhě cóng róng yuē :“ bǐ rén yǒu xiǎo shù , bào wǒ shí jīn , dāng dài ráng zhī 。” gōng zì niàn , shēng sǐ yǐ dìng , shù qǐ néng jiě 。 bù yīng ér qǐ , yù chū 。 bǔ zhě yuē :“ xī cǐ xiǎo fèi , wù huǐ wù huǐ !” ài gōng zhě jiē wéi gōng jù , quàn qìng tuó yǐ āi zhī 。 gōng bù tīng 。
  shū hū zhì sān rì , gōng duān zuò lǚ shè , jìng yǐ chān zhī , zhōng rì wú yàng 。 zhì yè , hé hù tiǎo dēng , yǐ jiàn wēi zuò 。 yī lòu xiàng jìn , gèng wú sǐ fǎ , yì yù jiù zhěn , hū wén chuāng xì sū sū yǒu shēng 。 jí shì zhī , yī xiǎo rén hé gē rù ; jí dì , zé gāo rú rén 。 gōng zhuō jiàn qǐ , jí jī zhī , piāo hū wèi zhōng 。 suì jù xiǎo , fù xún chuāng xì , yì yù dùn qù 。 gōng jí zhuó zhī , yīng shǒu ér dǎo 。 zhú zhī , zé zhǐ rén , yǐ yāo duàn yǐ 。 gōng bù gǎn wò , yòu zuò dài zhī 。 yú shí , yī wù chuān chuāng rù , guài níng rú guǐ 。 cái jí dì , jí jī zhī , duàn ér wéi liǎng , jiē rú dòng 。 kǒng qí fù qǐ , yòu lián jī zhī , jiàn jiàn jiē zhōng , qí shēng bù ruǎn 。 shěn shì , zé tǔ ǒu , piàn piàn yǐ suì 。 yú shì yí zuò chuāng xià , mù zhù xì zhōng 。 jiǔ zhī , wén chuāng wài rú niú chuǎn , yǒu wù tuī chuāng líng , fáng bì zhèn yáo , qí shì yù qīng 。 gōng jù fù yā , jì bù rú chū ér dòu zhī , suì huò rán tuō jiōng , bēn ér chū 。 jiàn yī jù guǐ , gāo yǔ yán qí ; hūn yuè zhōng , jiàn qí miàn hēi rú méi , yǎn shǎn shuò yǒu huáng guāng ; shàng wú yī , xià wú lǚ , shǒu gōng ér yāo shǐ 。 gōng fāng hài , guǐ zé wān yǐ ; gōng yǐ jiàn bō shǐ , shǐ duò ; yù jī zhī , zé yòu wān yǐ 。 gōng jí yuè bì , shǐ guàn yú bì , zhàn zhàn yǒu shēng 。 guǐ nù shèn , bá pèi dāo , huī rú fēng , wàng gōng lì pī 。 gōng náo jìn , dāo zhōng tíng shí , shí lì duàn 。 gōng chū qí gǔ jiān , xiāo guǐ zhōng huái , kēng rán yǒu shēng 。 guǐ yì nù , hǒu rú léi , zhuǎn shēn fù duò 。 gōng yòu fú shēn rù ; dāo luò , duàn gōng qún 。 gōng yǐ jí xié xià , měng zhuó zhī , yì kēng rán yǒu shēng , guǐ pú ér jiāng 。 gōng luàn jī zhī , shēng yìng rú tuò 。 zhú zhī , zé yī mù ǒu , gāo dà rú rén 。 gōng shǐ shàng chán yāo jì , kè huà zhēng níng ; jiàn jī chù , jiē yǒu xuè chū 。 gōng yīn bǐng zhú dài dàn , fāng wù guǐ wù jiē bǔ rén qiǎn zhī , yù zhì rén yú sǐ , yǐ shén qí shù yě 。 cì rì , biàn gào jiāo zhī , yǔ gòng yì bǔ suǒ 。 bǔ rén yáo jiàn gōng , piē bù kě jiàn 。 huò yuē :“ cǐ yì xíng shù yě , quǎn xuè kě pò 。” gōng rú yán , jiè bèi ér wǎng 。 bǔ rén yòu nì rú qián 。 jí yǐ quǎn xuè wò lì chù , dàn jiàn bǔ rén tóu miàn , jiē wéi quǎn xuè mó hù , mù zhuó zhuó rú guǐ lì 。 nǎi zhí fù yǒu sī ér shā zhī 。
  yì shǐ shì yuē :“ cháng wèi mǎi bǔ wéi yī chī 。 shì zhī jiǎng cǐ dào ér bù shuǎng yú shēng sǐ zhě jǐ rén ? bǔ zhī ér shuǎng , yóu bù bǔ yě 。 qiě jí míng míng gào wǒ yǐ sǐ qī zhī zhì , jiāng fù rú hé ? kuàng yǒu jiè rén mìng yǐ shén qí shù zhě , qí kě wèi yóu shèn yé !”

 为您推荐:聊斋志异妖术翻译 聊斋志异妖术寓意

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-09-04 10:33:26

相关阅读

 • 聊斋志异李象先文言文翻译

  文言文 李象先[1],寿光之闻人也[2]。前世为某寺执爨僧[3],无疾而化。魂出栖坊上[4],下见市上行人,皆有火光出颠上[5],盖体中阳气也。夜既昏, 念坊上不可久居,但诸舍暗黑,不知所之。...

 • 聊斋志异·龙拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异·龙拼音版、聊斋志异·龙注音版,欢迎阅读。 聊斋志异·龙注音版 《 龙lóng 》 北běi直zhí界jiè有yǒu堕duò龙lóng入rù村cūn 。 其qí行xíng...

 • 聊斋志异泥鬼原文及翻译

  原文 余乡唐太史济武[1],数岁时,有表亲某,相携戏寺中。太史童年磊落[2], 胆即最豪。见庑中泥鬼[3],睁琉璃眼,甚光而巨;爱之,阴以指抉取[4], 怀之而归。既抵家,某暴病,不语移时...

 • 聊斋志异鬼哭翻译|赏析 聊斋志异鬼哭的道理

  聊斋志异鬼哭翻译,聊斋志异鬼哭赏析,聊斋志异鬼哭的道理...

 • 大力将军文言文阅读翻译

  聊斋志异 大力将军 蒲松龄 查伊璜,浙人,清明饮野寺中,见殿前有古钟,大于两石瓮;而上下土痕手迹,滑然如新。疑之。俯窥其下,有竹筐,不知所贮何物。使数人抠耳,力掀举之,无少...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号