聊斋志异·野狗拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 21:52:48

  文言文之家为您整理聊斋志异·野狗拼音版、聊斋志异·野狗注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·野狗注音版

  《 gǒu 》
   zhīluàn , shārén 。 xiāngmínhuàlóng , shānzhōngcuànguī 。 zhíbīngxiāojìn , kǒngyánkūnzhīhuò , suǒ , jiāngrénzhīcóng , zhàzuòshī 。
   bīngguòjìn , wèigǎnchū 。 jiànquètóuduànzhīshī , lín 。 nèishīduànshǒuyóuliánjiānshàng , kǒuzhōngzuòyuē :“ gǒuzilái , nài ?” qúnshīcēnéryīngyuē :“ nài !” éqǐng , juéránjìndǎo , suìshēng 。 fāngjīngchàn , yǒulái , shòushǒurénshēn , nièrén shǒu , biànnǎo 。  , shǒushīxià 。 láijiān , deshǒu 。  ,  。 nǎituīshīérzhī , shǒujiàn 。  , shǒusuǒyāoxià , shíwǎn , zhī 。 shēn 。 zhòu ,  , shǒu , zhōngzuǐ 。 háochī , yǎnkǒutòngérbēn , xiědàoshàng 。 jiùshìzhī , xuèzhōngèr齿chǐ , zhōngérduānruì , chángcùn 。 怀huáiguīshìrén , jiēzhī 。

聊斋志异·野狗拼音版

  《 yě gǒu 》
   yú qī zhī luàn , shā rén rú má 。 xiāng mín lǐ huà lóng , zì shān zhōng cuàn guī 。 zhí dà bīng xiāo jìn , kǒng lí yán kūn zhī huò , jí wú suǒ nì , jiāng wò yú sǐ rén zhī cóng , zhà zuò shī 。
   bīng guò jì jìn , wèi gǎn jù chū 。 hū jiàn què tóu duàn bì zhī shī , qǐ lì rú lín 。 nèi yī shī duàn shǒu yóu lián jiān shàng , kǒu zhōng zuò yǔ yuē :“ yě gǒu zi lái , nài hé ?” qún shī cēn cī ér yīng yuē :“ nài hé !” é qǐng , jué rán jìn dǎo , suì jì wú shēng 。 lǐ fāng jīng chàn yù qǐ , yǒu yī wù lái , shòu shǒu rén shēn , fú niè rén shǒu , biàn xī qí nǎo 。 lǐ jù , nì shǒu shī xià 。 wù lái bō lǐ jiān , yù de lǐ shǒu 。 lǐ lì fú , bǐ bù kě dé 。 wù nǎi tuī fù shī ér yí zhī , shǒu jiàn 。 lǐ dà jù , shǒu suǒ yāo xià , dé jù shí rú wǎn , wò zhī 。 wù fǔ shēn yù hé 。 lǐ zhòu qǐ , dà hū , jī qí shǒu , zhōng zuǐ 。 wù háo rú chī , yǎn kǒu fù tòng ér bēn , tù xiě dào shàng 。 jiù shì zhī , yú xuè zhōng dé èr chǐ , zhōng qǔ ér duān ruì , cháng sì cùn yú 。 huái guī yǐ shì rén , jiē bù zhī qí hé wù yě 。

  为您推荐:聊斋志异野狗原文及翻译|启示 聊斋志异野狗读后感

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签