聊斋志异·三生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 21:57:14

 文言文之家为您整理聊斋志异·三生拼音版、聊斋志异·三生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·三生注音版

 《 sānshēng 》
  liúxiàolián , néngqiánshēnshì 。 xiānwénbēnxiōngwéitóngnián , chángyánzhī : shìwéijìnshēn , xíngduōdiàn 。 liùshíèrsuìér。 chūjiànmíngwáng , dàixiāngxiānshēng , zuò , yǐnchá 。 míngwángzhǎnzhōng , cháqīngchè ; zhǎnzhōng , zhuóláo 。 ànhúntāngde ? chéngmíngwáng , zhǎnjiùànjiǎoxièzhī , wěiwéijìnzhě 。 éqǐng , qiánshēngè ;  , mìngqúnguǐzuóxià , zuò 。 yǒuguǐzhí 。 xíngzhìjiā , ménxiànshèngāo ,  。 fāngjiān , guǐchǔzhī , tòngshènérjué 。  , shēnzàixià 。 dànwénrényuē :“ shēng ,  。” xīnshènmíngliǎo , dànnéngyán 。 juéněi ,  , jiùpìnqiú。 nián , xiūwěi 。 shènwèichǔ , jiànbiānér 。 zhǔrén , zhàng , huǎnpèi , yóushèn ; wéirén , jiājiānzhuāngxíng , liǎnghuáijiā , tòngchèxīn 。 shìfènshèn , sānshí , suì 。
  zhìmíng , míngwángcháxiànwèimǎn , guī , bāo , wéiquǎn 。 àosàng , xíng 。 qúnguǐluànzhī , tòngércuàn 。 niàn , fèntóujué , diānnéng 。  , shēndòuzhōng , pìnquǎnshìérféizhī , nǎizhīshēnshēngrénshì 。 shāocháng , jiàn便biànzhīhuì ; ránxiùzhīérxiāng , dànniànshíěr 。 wèiquǎnjīngnián , cháng忿fèn , yòukǒngzuìguī。 érzhǔrényòuhuànyǎng , kěn 。 nǎinièzhǔrén , tuōròu 。 zhǔrén , zhàngshāzhī 。
  míngwángzhuàng , kuángzhì , chīshùbǎi , zuòshé 。 qiúyōushì , ànjiàntiān 。 mēnshèn , yuánérshàng , xuéérchū 。 shì , shēnmàocǎo , ránshé 。 suìshǐzhìcánshēnglèi , tūnshí 。 nián , měijìn , hàirénéryòu ; qiúshànzhīérwèi 。  , cǎozhōng , wénchēguò , chūdāng ; chēchízhī , duànwéiliǎng 。
  míngwángzhì , yīnpōu 。 míngwángzuìjiànshā , yuánzhī , zhǔnmǎnxiànwéirén , shìwéiliúgōng 。 gōngshēngérnéngyán , wénzhāngshūshǐ , guòzhéchéngsòng 。 xīnyǒuxiàolián 。 měiquànrén : chénghòuzhàng ; jiāzhīxíng , shèngbiānchǔ 。
  shǐshìyuē :“ máojiǎozhīchóu , nǎiyǒuwánggōngrénzàizhōng ; suǒránzhě , wánggōngrénzhīnèi , yuánwèimáojiǎozhězàizhōng 。 jiànzhěwéishàn , qiúhuāérzhòngshù ; guìzhěwéishàn , huāérpéiběn : zhǒngzhě , péizhějiǔ 。 rán , qiějiāngyánchē , shòuzhí , zhīwéi ; rán , qiějiāngdàn便biàn , shòupēng , zhīwéiquǎn ; yòurán , qiějiānglínjiè , zàngguàn , zhīwéishé 。”

聊斋志异·三生拼音版

 《 sān shēng 》
  liú xiào lián , néng jì qián shēn shì 。 yǔ xiān wén bēn xiōng wéi tóng nián , cháng lì lì yán zhī : yī shì wéi jìn shēn , xíng duō diàn 。 liù shí èr suì ér mò 。 chū jiàn míng wáng , dài yǐ xiāng xiān shēng lǐ , cì zuò , yǐn yǐ chá 。 qù míng wáng zhǎn zhōng , chá sè qīng chè ; jǐ zhǎn zhōng , zhuó rú láo 。 àn yí mí hún tāng de wù cǐ yé ? chéng míng wáng tā gù , yǐ zhǎn jiù àn jiǎo xiè zhī , wěi wéi jìn zhě 。 é qǐng , jī qián shēng è lù ; nù , mìng qún guǐ zuó xià , fá zuò mǎ 。 jí yǒu lì guǐ zhí qù 。 xíng zhì yī jiā , mén xiàn shèn gāo , bù kě yú 。 fāng zī jū jiān , guǐ lì chǔ zhī , tòng shèn ér jué 。 zì gù , zé shēn yǐ zài lì xià yǐ 。 dàn wén rén yuē :“ lí mǎ shēng jū yǐ , mǔ yě 。” xīn shèn míng liǎo , dàn bù néng yán 。 jué dà něi , bù dé yǐ , jiù pìn mǎ qiú rǔ 。 yú sì wǔ nián , tǐ xiū wěi 。 shèn wèi tà chǔ , jiàn biān zé jù ér yì 。 zhǔ rén qí , bì fù zhàng ní , huǎn pèi xú xú , yóu bù shèn kǔ ; wéi nú pú yǔ rén , bù jiā jiān zhuāng yǐ xíng , liǎng huái jiā jī , tòng chè xīn fǔ 。 yú shì fèn shèn , sān rì bù shí , suì sǐ 。
  zhì míng sī , míng wáng chá qí fá xiàn wèi mǎn , zé qí guī bì , bāo qí pí gé , fá wéi quǎn 。 yì ào sàng , bù yù xíng 。 qún guǐ luàn tà zhī , tòng jí ér cuàn yú yě 。 zì niàn bù rú sǐ , fèn tóu jué bì , diān mò néng qǐ 。 zì gù , zé shēn fú dòu zhōng , pìn quǎn shì ér féi zì zhī , nǎi zhī shēn yǐ fù shēng yú rén shì yǐ 。 shāo cháng , jiàn biàn yè yì zhī huì ; rán xiù zhī ér xiāng , dàn lì niàn bù shí ěr 。 wèi quǎn jīng nián , cháng fèn yù sǐ , yòu kǒng zuì qí guī bì 。 ér zhǔ rén yòu huàn yǎng , bù kěn lù 。 nǎi gù niè zhǔ rén , tuō gǔ ròu 。 zhǔ rén nù , zhàng shā zhī 。
  míng wáng jū zhuàng , nù qí kuáng zhì , chī shù bǎi , bǐ zuò shé 。 qiú yú yōu shì , àn bù jiàn tiān 。 mēn shèn , yuán bì ér shàng , xué wū ér chū 。 zì shì , zé fú shēn mào cǎo , jū rán shé yǐ 。 suì shǐ zhì bù cán shēng lèi , jī tūn mù shí 。 jī nián yú , měi sī zì jìn bù kě , hài rén ér sǐ yòu bù kě ; yù qiú yī shàn sǐ zhī cè ér wèi dé yě 。 yī rì , wò cǎo zhōng , wén chē guò , jù chū dāng lù ; chē chí yā zhī , duàn wéi liǎng 。
  míng wáng yà qí sù zhì , yīn pú fú zì pōu 。 míng wáng yǐ wú zuì jiàn shā , yuán zhī , zhǔn qí mǎn xiàn fù wéi rén , shì wéi liú gōng 。 gōng shēng ér néng yán , wén zhāng shū shǐ , guò zhé chéng sòng 。 xīn yǒu jǔ xiào lián 。 měi quàn rén : chéng mǎ bì hòu qí zhàng ní ; gǔ jiā zhī xíng , shèng yú biān chǔ yě 。
  yì shǐ shì yuē :“ máo jiǎo zhī chóu , nǎi yǒu wáng gōng dà rén zài qí zhōng ; suǒ yǐ rán zhě , wáng gōng dà rén zhī nèi , yuán wèi bì wú máo jiǎo zhě zài qí zhōng yě 。 gù jiàn zhě wéi shàn , rú qiú huā ér zhòng qí shù ; guì zhě wéi shàn , rú yǐ huā ér péi qí běn : zhǒng zhě kě dà , péi zhě kě jiǔ 。 bù rán , qiě jiāng fù yán chē , shòu jī zhí , yǔ zhī wéi mǎ ; bù rán , qiě jiāng dàn biàn yè , shòu pēng gē , yǔ zhī wéi quǎn ; yòu bù rán , qiě jiāng pī lín jiè , zàng hè guàn , yǔ zhī wéi shé 。”

 为您推荐:聊斋志异三生文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签