聊斋志异·鬼哭拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 22:07:28

  文言文之家为您整理聊斋志异·鬼哭拼音版、聊斋志异·鬼哭注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鬼哭注音版

  《 guǐ 》
   xièqiānzhībiàn , huànjiēwéizéi 。 wángxué使shǐxiāngzhīzhái , dàoyóuzhòng 。 chéngbīng , sǎodàngqúnchǒu , shītiánchí , xuèzhìchōngménérliú 。 gōngchéng , kángshīxuèér 。 wǎngwǎngbáizhòujiànguǐ ; chuángxiàlínfēi , qiángjiǎoguǐ 。
    , wángshēnghào , 宿gōngjiā , wénchuángxiǎoshēnglián :“ hào ! hào !” érshēngjiàn , yuē :“ de !” yīn , mǎntíngjiē 。 gōngwén , zhàngjiànér , yányuē :“ shíwángxuéyuàn ?” dànwénbǎishēngchīchī , xiàozhī 。 gōngshìshèshuǐdàochǎng , mìngshìdàochànzhī 。 pāoguǐfàn , jiànlínhuǒyíngyíng , suíjiēchū 。 xiānshì , hūnrénwángxìngzhě , , hūnzhīrénzhěshù 。 shì , qiànshēnruòxǐng 。 shíjìn 。 wángyuē :“ shìzhǔrénzhīshì , shīfàntíng , suízhòngdàndàn 。 shífāngguī , ěr 。” yóuguǐguàisuìjué 。 ráozhōng , yànkǒujiā , guǒyǒu ?
   shǐshìyuē :“ xiéguàizhī , wéizhī 。 dāngxiànchéngzhīshí , wánggōngshìzhèngxuǎn , wénshēngzhějiē ; érguǐqiězhī 。 xiǎngguǐzhīlìngzhōng ? gàotiānxiàrénxiānshēng : chūrénmiànyóuxiàguǐ , yuànchūguǐmiànxiàrén !”

聊斋志异·鬼哭拼音版

  《 guǐ kū 》
   xiè qiān zhī biàn , huàn dì jiē wéi zéi kū 。 wáng xué shǐ qī xiāng zhī zhái , dào jù yóu zhòng 。 chéng pò bīng rù , sǎo dàng qún chǒu , shī tián chí , xuè zhì chōng mén ér liú 。 gōng rù chéng , káng shī dí xuè ér jū 。 wǎng wǎng bái zhòu jiàn guǐ ; yè zé chuáng xià lín fēi , qiáng jiǎo guǐ kū 。
   yī rì , wáng shēng hào dí , jì sù gōng jiā , wén chuáng dǐ xiǎo shēng lián hū :“ hào dí ! hào dí !” yǐ ér shēng jiàn dà , yuē :“ wǒ sǐ de kǔ !” yīn kū , mǎn tíng jiē kū 。 gōng wén , zhàng jiàn ér rù , dà yán yuē :“ rǔ bù shí wǒ wáng xué yuàn yé ?” dàn wén bǎi shēng chī chī , xiào zhī yǐ bí 。 gōng yú shì shè shuǐ lù dào chǎng , mìng shì dào chàn dù zhī 。 yè pāo guǐ fàn , zé jiàn lín huǒ yíng yíng , suí dì jiē chū 。 xiān shì , hūn rén wáng xìng zhě , jí dǔ , hūn bù zhī rén zhě shù rì yǐ 。 shì xī , hū qiàn shēn ruò xǐng 。 fù yǐ shí jìn 。 wáng yuē :“ shì zhǔ rén bù zhī hé shì , shī fàn yú tíng , wǒ yì suí zhòng dàn dàn 。 shí yǐ fāng guī , gù bù jī ěr 。” yóu cǐ guǐ guài suì jué 。 qǐ bó ráo zhōng gǔ , yàn kǒu yú jiā , guǒ yǒu yì yé ?
   yì shǐ shì yuē :“ xié guài zhī wù , wéi dé kě yǐ yǐ zhī 。 dāng xiàn chéng zhī shí , wáng gōng shì zhèng xuǎn hè , wén shēng zhě jiē gǔ lì ; ér guǐ qiě yé yú zhī 。 xiǎng guǐ wù nì zhī qí bù lìng zhōng yé ? pǔ gào tiān xià dà rén xiān shēng : chū rén miàn yóu bù kě yǐ xià guǐ , yuàn wú chū guǐ miàn yǐ xià rén yě !”

  为您推荐:聊斋志异鬼哭翻译|赏析 聊斋志异鬼哭的道理

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签