聊斋志异·真定女拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 22:11:27

  文言文之家为您整理聊斋志异·真定女拼音版、聊斋志异·真定女注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·真定女注音版

  《 zhēndìng 》
   zhēndìngjiè , yǒu , fāngliùsuì , shōuyǎngjiā 。 xiāngèrnián , yòujiāoéryùn 。 péngpéngérwéibìng , gàozhī 。 yuē :“ dòngfǒu ?” yuē :“ dòng 。” yòuzhī 。 rán齿chǐtàizhì , gǎnjué 。 wèi , shēngnántànyuē :“ quán , jìngshēngzhuīér !”

聊斋志异·真定女拼音版

  《 zhēn dìng nǚ 》
   zhēn dìng jiè , yǒu gū nǚ , fāng liù qī suì , shōu yǎng yú fū jiā 。 xiāng jū yī èr nián , fū yòu yǔ jiāo ér yùn 。 fù péng péng ér yǐ wéi bìng yě , gào zhī mǔ 。 mǔ yuē :“ dòng fǒu ?” yuē :“ dòng 。” yòu yì yì zhī 。 rán yǐ qí chǐ tài zhì , bù gǎn jué 。 wèi jǐ , shēng nán mǔ tàn yuē :“ bù tú quán mǔ , jìng shēng zhuī ér !”

  为您推荐:聊斋志异真定女翻译 聊斋志异真定女赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签