聊斋志异·焦螟拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 22:16:24

  文言文之家为您整理聊斋志异·焦螟拼音版、聊斋志异·焦螟注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·焦螟注音版

  《 jiāomíng 》
   dǒngshìānjiā , wèisuǒrǎo , zhuānshí , báoluò , jiārénxiāngshuàibēn , dàijiànxiē , nǎigǎnchūcāozuò 。 gōnghuànzhī , jiǎzuòtíngsūnzhī 。 érrǎoyóu 。  , cháozhōngdàilòu , shìyán 。 chénhuòyán : guāndōngdàoshìjiāomíng , nèichéng , zǒngchíchìzhīshù , yǒuxiào 。 gōngzàoérqǐngzhī 。 dàoshìzhūshū , 使shǐguīniánshàng 。 jìng , pāozhìyǒujiāyān 。 gōnggàodàoshì 。 dàoshì , qīngōngjiā , zhùtánzuò 。 éjiàn , tánxià 。 jiārénshòunüèjiǔ , xiánhènshēn , jìnzhī 。 jué 。 dàoshìyuē :“ chāngjué , shàngnéngzhī , qīngfàněrěr 。” éryuē :“ jiè。” zhǐzhòushí ,  , chángguì 。 dàoshìjié 。 zuòyán :“ 西chǎn , dōuzhěshíbèi 。” dàoshìyuē :“ niǎnxià , róngěrbèijiǔ ?  !”  。 dàoshìànyuē :“ gěnglìng ? zàiruòqiānyán , yòu !” nǎizuò , yuànjǐnfèngjiào 。 dàoshìyòuzhī 。 yòujué , liángjiǔshǐ 。 éjiànbáikuàituán , gǔngǔnqiú , yánérxíng , zhuīzhú, qǐng 。 yóushìsuìān 。

聊斋志异·焦螟拼音版

  《 jiāo míng 》
   dǒng shì dú mò ān jiā , wèi hú suǒ rǎo , wǎ lì zhuān shí , hū rú báo luò , jiā rén xiāng shuài bēn nì , dài qí jiàn xiē , nǎi gǎn chū cāo zuò 。 gōng huàn zhī , jiǎ zuò tíng sūn sī mǎ dì yí bì zhī 。 ér hú rǎo yóu gù 。 yī rì , cháo zhōng dài lòu , shì yán qí yì 。 dà chén huò yán : guān dōng dào shì jiāo míng , jū nèi chéng , zǒng chí chì lè zhī shù , pō yǒu xiào 。 gōng zào lú ér qǐng zhī 。 dào shì zhū shū fú , shǐ guī nián bì shàng 。 hú jìng bù jù , pāo zhì yǒu jiā yān 。 gōng fù gào dào shì 。 dào shì nù , qīn yì gōng jiā , zhù tán zuò fǎ 。 é jiàn yī jù hú , fú tán xià 。 jiā rén shòu nüè yǐ jiǔ , xián hèn qí shēn , yī bì jìn jī zhī 。 bì hū pū dì qì jué 。 dào shì yuē :“ cǐ wù chāng jué , wǒ shàng bù néng jù fú zhī , nǚ zǐ hé qīng fàn ěr ěr 。” jì ér yuē :“ kě jiè jū hú cí yì dé 。” jǐ zhǐ zhòu yí shí , bì hū qǐ , cháng guì 。 dào shì jié qí lǐ jū 。 bì zuò hú yán :“ wǒ xī yù chǎn , rù dōu zhě yī shí bā bèi 。” dào shì yuē :“ niǎn gǔ xià , hé róng ěr bèi jiǔ jū ? kě sù qù !” hú bù dá 。 dào shì jī àn nù yuē :“ rǔ yù gěng wú lìng yé ? zài ruò qiān yán , fǎ bù rǔ yòu !” hú nǎi cù bù zuò sè , yuàn jǐn fèng jiào 。 dào shì yòu sù zhī 。 bì yòu pú jué , liáng jiǔ shǐ sū 。 é jiàn bái kuài sì wǔ tuán , gǔn gǔn rú qiú , fù yán jì ér xíng , cì dì zhuī zhú , qǐng kè jù qù 。 yóu shì suì ān 。

  为您推荐:聊斋志异焦螟翻译 聊斋志异焦螟寓意赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签