聊斋志异·叶生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 12:27:22

 文言文之家为您整理聊斋志异·叶生拼音版、聊斋志异·叶生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·叶生注音版

 《 shēng 》
  huáiyángshēngzhě , shīmíng 。 wénzhāng , guànjuédāngshí ; érsuǒǒu , kùnmíngchǎng 。 huìguāndōngdīngchéng , láilìngshì 。 jiànwén , zhī 。 zhào , yuè 。 使shǐgōngshǔ , shòudēnghuǒ ; shíqiánjiā 。 zhíshì , gōngyóuyángxué使shǐ , suìlǐngguànjūn 。 gōngwàngqiè 。 wéihòu , suǒwénzhī , jiéchēngtàn 。 shíshùxiànrén , wénzhāngzēngmìng , bǎngfàng , ránshā 。 shēngsàngérguī , kuìzhī , xíngxiāo , chīruòǒu 。 gōngwén , zhàozhīláiérwèizhī 。 shēnglíng 。 gōngliánzhī , xiāngkǎomǎn , xiéběi 。 shēngshèngǎnpèi 。 érguī , ménchū 。
   , qǐn 。 gōngwènjué ; éryàobǎiguǒ , shūwǎngsuǒxiào 。 gōngshìshàngguānmiǎn , jiāngjiěrèn 。 hánzhìshēng , lüèyún :“ dōngguīyǒu ; suǒchíchízhě , dàixiàěr 。 xiàcháozhì ,  。” chuánzhī 。 shēngchíshūchuò 。 lái使shǐ :“ nánchài , qǐngxiān 。” 使shǐrénfǎnbái , gōngrěn , dàizhī 。 shù , ménzhětōngshēngzhì 。 gōng , érwènzhī 。 shēng :“ quǎnbìng , láojiǔdài , wànníng 。 jīnxìngcóngzhàng 。” gōngnǎishùzhuāngjièdàn 。  , mìngzishīshìshēng ,  。 gōngmíngzàichāng , shíniánshíliù , shàngnéngwén 。 ránjuéhuì , fánwénsānliǎngguò , zhéwàng 。 zhīsuì , 便biànnéngluòchéngwén 。 zhīgōng , suìxiáng 。 shēngshēngpíngsuǒ , shòu 。 wéizhōng , bìngtuōlòu , zhōngkuí 。 gōngwèishēng :“ jūnchū , suì使shǐchéngmíng 。 ránhuángzhōngchángnài !” shēng :“ shìdàiyǒumìng 。 jièwéiwénzhāng , 使shǐtiānxiàrénzhībànshēnglúnluò , fēizhànzhīzuì , yuàn 。 qiěshìrénzhī , hàn , pāoquèbáizhù , nǎiwèizhīshìzāi 。” gōngjiǔ , kǒngsuìshì , quànlìngguīxǐng 。 cǎnrán 。 gōngrěnqiáng , zhǔgōngzhìdōuwéizhī 。 gōngyòujiénángōng , shòuzhōngzhǔzhèng 。 xiéshēngjiān , gòngchén 。 suì , shēngběiwéi , jìnglǐngxiāngjiàn 。 huìgōngchānándiǎn , yīnwèishēng :“ guìxiāngyuǎn 。 xiānshēngfènyúnxiāo , jǐnháiwéikuài 。” shēng , jiùdào 。 huáiyángjiè , mìngsòngshēngguī 。
  guījiànménxiāotiáo , shènbēi 。 qūnxúnzhìtíngzhōng , xiéchū , jiànshēng , zhìhàizǒu 。 shēngrányuē :“ jīnguì 。 sānnián , suìdùnxiāngshí ?” yáowèiyuē :“ jūnjiǔ , yánguì ? suǒyānjūnjiùzhě , jiāpínziyòuěr 。 jīnāchéng , xíngjiāngzhūn 。 zuòguàixiàshēngrén 。” shēngwénzhī , ránchóuchàng 。 qūnxúnshì, jiànlíngjiùyǎnrán , érmiè 。 jīngshìzhī , guāntuōwěiyān 。 tòng , bàobēi 。 shúzhōngguī , jiànjiémén , shěnsuǒlái , hàibēnshè 。 huīgào 。 yòuxúncóngzhě , shǐdediān 。 cóngzhěfǎn , gōngwénzhī , duòchuíyīng 。 mìngjiàzhūshì ; chūtuóyíngsàng , zàngxiàolián 。 yòuhòu , wèiyánshījiào 。 yánxué使shǐ , niányóupàn 。
  shǐshìyuē :“ húncóngzhī , jìngwàng ? wénzhězhī , shēnxìnyān 。 tóngxīnqiàn , zhìzhěnshàngzhīhún ; qiānliángpéng , yóushímèngzhōngzhī 。 érkuàngjiǎnyíng , ǒuxuéshìzhīxīngān ; liúshuǐgāoshān , tōngcáozhīxìngmìngzhězāi ! jiē ! nán , zāoféngǒu 。 xíngzōngluòluò , duìyǐngchángchóu ; àolínlín , sāotóuài 。 tànmiànzhīsuān , láiguǐzhī 。 pínkānglezhīzhōng , zhītiáotiáochǒu ; luòsūnshānzhīwài , wénzhāngzhīchùchùjiē 。 jīntòngzhīrén , biànwéiěr ; diāndǎoqúnzhī , shéi ? bào怀huái , sānniánmiè ; shēnwàng , hǎijiā 。 rénshēngshìshàng , zhǐyǎnfàng , tīngzàozhīángér 。 tiānxiàzhīángcánglúnluòshēngrénzhě , shǎo , ānlìngwēilái , érshēngcóngzhīzāi ?  !”

聊斋志异·叶生拼音版

 《 yè shēng 》
  huái yáng yè shēng zhě , shī qí míng zì 。 wén zhāng cí fù , guàn jué dāng shí ; ér suǒ rú bù ǒu , kùn yú míng chǎng 。 huì guān dōng dīng chéng hè , lái lìng shì yì 。 jiàn qí wén , qí zhī 。 zhào yǔ yǔ , dà yuè 。 shǐ jí gōng shǔ , shòu dēng huǒ ; shí cì qián gǔ xù qí jiā 。 zhí kē shì , gōng yóu yáng yú xué shǐ , suì lǐng guàn jūn 。 gōng qī wàng qí qiè 。 wéi hòu , suǒ wén dú zhī , jī jié chēng tàn 。 bù yì shí shù xiàn rén , wén zhāng zēng mìng , bǎng jì fàng , yī rán shā yǔ 。 shēng tà sàng ér guī , kuì fù zhī jǐ , xíng xiāo gǔ lì , chī ruò mù ǒu 。 gōng wén , zhào zhī lái ér wèi zhī 。 shēng líng tì bù yǐ 。 gōng lián zhī , xiāng qī kǎo mǎn rù dū , xié yǔ jù běi 。 shēng shèn gǎn pèi 。 cí ér guī , dù mén bù chū 。
  wú hé , qǐn jí 。 gōng yí wèn bù jué ; ér fú yào bǎi guǒ , shū wǎng suǒ xiào 。 gōng shì yǐ wǔ shàng guān miǎn , jiāng jiě rèn qù 。 hán zhì shēng , qí lüè yún :“ pú dōng guī yǒu rì ; suǒ yǐ chí chí zhě , dài zú xià ěr 。 zú xià cháo zhì , zé pú xī fā yǐ 。” chuán zhī wò tà 。 shēng chí shū chuò qì 。 jì yǔ lái shǐ :“ jí gé nán jù chài , qǐng xiān fā 。” shǐ rén fǎn bái , gōng bù rěn qù , xú dài zhī 。 yú shù rì , mén zhě hū tōng yè shēng zhì 。 gōng xǐ , nì ér wèn zhī 。 shēng rì :“ yǐ quǎn mǎ bìng , láo fū zǐ jiǔ dài , wàn lǜ bù níng 。 jīn xìng kě cóng zhàng lǚ 。” gōng nǎi shù zhuāng jiè dàn 。 dǐ lǐ , mìng zi shī shì shēng , sù yè yǔ jù 。 gōng zǐ míng zài chāng , shí nián shí liù , shàng bù néng wén 。 rán jué huì , fán wén yì sān liǎng guò , zhé wú yí wàng 。 jū zhī qī suì , biàn néng luò bǐ chéng wén 。 yì zhī gōng lì , suì rù yì xiáng 。 shēng yǐ shēng píng suǒ nǐ jǔ zǐ yè , xī lù shòu dú 。 wéi zhōng qī tí , bìng wú tuō lòu , zhōng yà kuí 。 gōng yī rì wèi shēng rì :“ jūn chū yú xù , suì shǐ rú zǐ chéng míng 。 rán huáng zhōng cháng qì nài hé !” shēng rì :“ shì dài yǒu mìng 。 jiè fú zé wéi wén zhāng tǔ qì , shǐ tiān xià rén zhī bàn shēng lún luò , fēi zhàn zhī zuì yě , yuàn yì zú yǐ 。 qiě shì dé yī rén zhī jǐ , kě wú hàn , hé bì pāo què bái zhù , nǎi wèi zhī lì shì zāi 。” gōng yǐ qí jiǔ kè , kǒng wù suì shì , quàn lìng guī xǐng 。 cǎn rán bù lè 。 gōng bù rěn qiáng , zhǔ gōng zǐ zhì dōu wéi zhī nà sù 。 gōng zǐ yòu jié nán gōng , shòu bù zhōng zhǔ zhèng 。 xié shēng fù jiān , yǔ gòng chén xī 。 yú suì , shēng rù běi wéi , jìng lǐng xiāng jiàn 。 huì gōng zǐ chā nán hé diǎn wù , yīn wèi shēng rì :“ cǐ qù lí guì xiāng bù yuǎn 。 xiān shēng fèn jì yún xiāo , jǐn hái wéi kuài 。” shēng yì xǐ , zé jí jiù dào 。 dǐ huái yáng jiè , mìng pú mǎ sòng shēng guī 。
  guī jiàn mén hù xiāo tiáo , yì shèn bēi cè 。 qūn xún zhì tíng zhōng , qī xié bǒ jù yǐ chū , jiàn shēng , zhì jù hài zǒu 。 shēng qī rán yuē :“ wǒ jīn guì yǐ 。 sān sì nián bù dí , hé suì dùn bù xiāng shí ?” qī yáo wèi yuē :“ jūn sǐ yǐ jiǔ , hé fù yán guì ? suǒ yǐ yān jūn jiù zhě , yǐ jiā pín zi yòu ěr 。 jīn ā dà yì yǐ chéng lì , xíng jiāng bǔ zhūn xī 。 wù zuò guài yì xià shēng rén 。” shēng wén zhī , wǔ rán chóu chàng 。 qūn xún rù shì , jiàn líng jiù yǎn rán , pū dì ér miè 。 qī jīng shì zhī , yī guān lǚ xì rú tuō wěi yān 。 dà tòng , bào yī bēi kū 。 zǐ zì shú zhōng guī , jiàn jié sì yú mén , shěn suǒ zì lái , hài bēn shè mǔ 。 mǔ huī tì gào sù 。 yòu xì xún cóng zhě , shǐ de diān mò 。 cóng zhě fǎn , gōng zǐ wén zhī , tì duò chuí yīng 。 jí mìng jià kū zhū qí shì ; chū tuó yíng sàng , zàng yǐ xiào lián lǐ 。 yòu hòu yí qí zǐ , wèi yán shī jiào dú 。 yán yú xué shǐ , yú nián yóu pàn 。
  yì shǐ shì yuē :“ hún cóng zhī jǐ , jìng wàng sǐ yé ? wén zhě yí zhī , yú shēn xìn yān 。 tóng xīn qiàn nǚ , zhì lí zhěn shàng zhī hún ; qiān lǐ liáng péng , yóu shí mèng zhōng zhī lù 。 ér kuàng jiǎn sī yíng jì , ǒu xué shì zhī xīn gān ; liú shuǐ gāo shān , tōng wǒ cáo zhī xìng mìng zhě zāi ! jiē hū ! yù hé nán qī , zāo féng bù ǒu 。 xíng zōng luò luò , duì yǐng cháng chóu ; ào gǔ lín lín , sāo tóu zì ài 。 tàn miàn mù zhī suān sè , lái guǐ wù zhī yé yú 。 pín jū kāng le zhī zhōng , zé xū fà zhī tiáo tiáo kě chǒu ; yī luò sūn shān zhī wài , zé wén zhāng zhī chù chù jiē cī 。 gǔ jīn tòng kū zhī rén , biàn hé wéi ěr ; diān dǎo yì qún zhī wù , bó lè yī shéi ? bào cì yú huái , sān nián miè zì ; cè shēn yǐ wàng , sì hǎi wú jiā 。 rén shēng shì shàng , zhǐ xū hé yǎn fàng bù , yǐ tīng zào wù zhī dī áng ér yǐ 。 tiān xià zhī áng cáng lún luò rú yè shēng qí rén zhě , yì fù bù shǎo , gù ān dé lìng wēi fù lái , ér shēng sǐ cóng zhī yě zāi ? yī !”

 为您推荐:聊斋志异叶生翻译 聊斋志异叶生赏析|读后感

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签