聊斋志异·成仙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 12:36:03

 文言文之家为您整理聊斋志异·成仙拼音版、聊斋志异·成仙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·成仙注音版

 《 chéngxiān 》
  wéndēngzhōushēng , chéngshēngshǎogòngyàn , suìdìngwéichǔjiùjiāo 。 érchéngpín , zhōngsuìchángzhōu 。 齿chǐzhōuwéicháng , zhōusǎo 。 jiédēngtáng , jiāyān 。 zhōushēng , chǎnhòubào 。 pìnwángshì , chéngshǎo , wèichángqǐngjiànzhī 。  , wángshìláishěng , yànnèiqǐn 。 chéngshìzhì 。 jiāréntōngbái , zhōuzuòmìngyāozhī 。 chéng,  。 zhōuwàishè , zhuīzhīérhuán 。 zuò , yǒurénbáibiézhīwéizǎizhòngchīzhě 。 xiānshì , huángjiāyōng , niúzhōutián , shìxiānggòu 。 yōngbēngàozhǔ , zhuōsòngguān , suìbèichī 。 zhōujiéde , yuē :“ huángjiāzhū , gǎněr ! xiānshìwéi ; zhì , nǎirén !” tiánkēng , 忿fènér , wǎngxúnhuáng 。 chéngérzhǐzhīyuē :“ qiángliángshìjiè , yuánzàobái 。 kuàngjīnguānzǎibànqiángkòucāomáozhě ?” zhōutīng 。 chéngjiànzhǐzàisān , zhìxià , zhōunǎizhǐ 。 zhōngshì , zhuǎndàn 。 wèijiārényuē :“ huángjiā , qiú , zhìzhī ; lìngwéicháotíngguān , fēishìjiāguān , zòngyǒuzhēng , liǎngzào , zhìgǒuzhīsuísǒuzhě ? chéngzhìyōng , shìjiāngchǔfèn 。” jiārénsǒngyǒngzhī , suìjué 。 zhuàngzǎi , zǎilièérzhìzhī 。 zhōu , qīnzǎi 。 zǎicánhuì , yīndǎizhī 。 chénhòu , chéngwǎng访fǎngzhōu , shǐzhīchéngsòng 。 bēnquànzhǐ , zàilíng 。 dùnsuǒwéi 。 shíhuòhǎikòusānmíng , zǎihuángzhǔzhī , 使shǐniēzhōutóngdǎng 。 shēnchùdǐng , bànglüècǎn 。 chéng , xiāngsuān 。 móukòuquè 。 zhōuyuē :“ shēnzhònghān , niǎozàilóng ; suīyǒuruò , zhǐgōngqiúfàněr 。” chéngruìshēnrèn , yuē :“ shì 。 nánér , yòngyǒu !” nǎixíng 。 zhōujìnzhī , jiǔ 。 zhìdōu , ménkòng 。 xiāngchuánjiàjiāngchūliè , chéngyǐnshìzhōng ; éjiàguò , āiháo , suìdezhǔn 。 驿sòngérxià , zheyuànshěnzòu 。 shíyuèshíyuè , zhōulùn 。 yuànjiē , hài, gōngyàn 。 huánghài , móushāzhōu 。 yīnjiānzhě , juéshíyǐn ; láikuìwèn , jìnzhī 。 chéngyòuwéiyuànshēng , shǐméngwèn , 饿è 。 yuàntái , zhàngjiānzhě 。 huáng , shùqiānjīn , zhǔwéiyíngtuō , shìménglóngmiǎn 。 zǎiwǎngliú 。 zhōufàngguī , gāndǎnchéng 。
  chéngjīngsòng , shìqíngjìnhuī , zhāozhōuxiéyǐn 。 zhōushào , zhéxiàozhī 。 chéngsuīyán , érshènjué 。 biéhòu , shùzhì 。 zhōu使shǐtànzhūjiā , jiārénfāngzàizhōusuǒ ; liǎngsuǒjiàn , shǐ 。 zhōuxīnzhī , qiǎnrénzōngzhī , guàn , dàibiàn 。 shíjīn 。 yòujiǔnián , chéngzhì , huángjīnchǎng , ànrándàomào 。 zhōu , yuē :“ jūnwǎng , 使shǐxúnbiàn ?” xiàoyuē :“ yún , dìngsuǒ 。 biéhòuxìngwánjiàn 。” zhōumìngzhìjiǔ , lüèdàojiānkuò , wéibiàndàozhuāng 。 chéngxiào 。 zhōuyuē :“ zāi ! yóu ?” chéngxiàoyuē :“ rán 。 rénjiāng , rénzhīnéng 。” wènsuǒzhǐ , zàiláoshānzhīshàngqīnggōng 。 érqǐn , mèngchéngluǒxiōngshàng , de 。 wènwéi , shū 。 jīngér , chéngyīng ; zuòérsuǒzhī , yǎoránzhīsuǒwǎng 。 dìngshí , shǐjuézàichéng 。 hàiyuē :“ zuózuì , diāndǎozhì !” nǎijiārén 。 jiārénhuǒzhī , yǎnránchéng 。 zhōuduō  , shǒu , shūjīng 。 jìngzhào , yuē :“ chéngshēngzài , wǎng ?” ér , zhīchénghuànshùzhāoyǐn 。 guīnèi , mào , jìntīngqián 。 zhōumíng 。 mìngwǎngxúnchéng 。 shùshān 。 xíng , néng 。 xiūzhǐshùxià , jiànwǎngláishènzhòng 。 nèidàorénzhōu , zhōuyīnchéngwèn 。 dàoshìxiàoyuē :“ ěrmíng , zàishàngqīng 。” yánjìng 。 zhōusòngzhī , jiànshǐzhīwài , yòurén , shùyánér 。 yánzhějiànzhì , nǎitóngshèshēng 。 jiànzhōu , èyuē :“ shùnián , rénjūnxuédàomíngshān , jīnshàngyóurénjiān ?” zhōushù 。 shēngjīngyuē :“ shìzhī , érwéijūn 。 shí , huòdāngyuǎn 。” zhōu , yuē :“ guàizāi ! miànmiànérzhīshí !” xúnzhì , chízhī , jìngzōngzhào 。 wàngliáokuò , jìn退tuìnánzhǔ 。 niànjiāguī , suìjuéqióngzhuī 。 érguàixiǎn , suìguī , wǎng 。 yáojiàntóngzuò , jìnwènchéng , qiěgào 。 tóngyánwéichéng , dàiliáng , dǎoxíng 。 xīngfàn宿 , chuōxíngshūyuǎn 。 sānshǐzhì , yòufēishìzhīsuǒwèishàngqīng 。 shíshíyuèzhōng , shānhuāmǎn , lèichūdōng 。 tóngbào , chéngchū , shǐrènxíng 。 zhíshǒu , zhìjiǔyàn , jiàncǎizhīqín , xùnrénjīng , shēngshēnghuáng , shíláimíngzuòshàng 。 xīnshènzhī 。 ránchénniànqiè , liúlián 。 xiàyǒutuánèr , jǐngzuò 。 zhìèrgēnghòu , wàn , piērándǔn , shēnjuéchéngwèi 。 zhī , hànxià , zhě 。 shǔ , hàoránfǎn 。 chéngliúzhī 。 yuèsān , nǎiyuē :“ shǎomèi , zǎosòngjūnxíng 。” jiāojié , wénchéngyuē :“ xíngzhuāng 。” suìcóngzhī 。
  suǒxíngshūfēijiù 。 juéshí , zàiwàngzhōng 。 chéngzuòhòu , guī 。 zhōuqiángzhīde , yīnzhìjiāmén 。 kòunéngyīng , yuèqiáng , juéshēnpiāo , yuèguò 。 fánshùzhòngyuán , shǐshì , dēngzhúyíngrán , nèirénwèiqǐn , nóngnóngrén 。 shìchuāngkuī , tóngbēiyǐn , zhuàngshènxiáxiè 。 shìhuǒfén ; jiāngyǎnzhí , yòukǒngnánshèng 。 suìqiánshēntuōjiōngérchū , bēngàochéng , qiěwéizhù 。 chéngkǎiráncóngzhī , zhínèiqǐn 。 zhōushízhuāmén , nèizhānghuángshèn 。 léi , nèijiān 。 chéngjiàn, huárándùn 。 zhōubēn , chōngérzǒu 。 chéngzàiménwài , jiànzhī , duànjiān 。 zhōuzhíkǎoxùn , nǎizhībèishōushí 。 zhōujièjiànjuéshǒu , wèichángtíngshùjiān 。 nǎicóngchéngchū , xúnérfǎn 。 ránxǐng , shēnzài , jīngéryányuē :“ guàimèngcēn , 使shǐrénhài !” chéngxiàoyuē :“ mèngzhěxiōngwéizhēn , zhēnzhěnǎiwéimèng 。” zhōuèérwènzhī 。 chéngchūjiànshìzhī , jiànxuèyóucún 。 zhōujīngjué , qièchéngzhōuzhāngwéihuàn 。 chéngzhī , nǎizhuāngsòngzhīguī 。 rěnrǎnzhìmén , nǎiyuē :“ chóuzhī , jiànérxiāngdàizhě , fēichù ! yànjiànèzhuó , qǐngháishìjūn ; guòlái ,  。” zhōuzhìjiā , ménxiāosuǒ , rén 。 háijiā 。 jiànxiōng , shuānglèiduò , yuē :“ xiōnghòu , dàoshāsǎo, cháng , cǎndào , jīnguānwèihuò 。” zhōumèngxǐng , yīnqínggào , jièjiū 。 cuòèliángjiǔ 。 zhōuwèn , nǎimìnglǎoǎobàozhì 。 zhōuyuē :“ qiǎngbǎo , zōngsuǒguān , hǎoshìzhī 。 xiōngrénshì 。” suì , jìngchū 。 zhuīwǎn , xiàoxíng 。 zhìwài , jiànchéng , xíng 。 yáohuíyuē :“ rěnshìzuì 。” yǒuyán , chéngkuòxiù , jiàn 。 chàngshí , tòngérfǎn 。
  zhōuzhuō , shànzhìjiārénshēngchǎn , shùnián , jiāpín 。 zhōujiànzhǎng , néngyánshī , yīnjiào 。  , zǎozhìzhāi , jiànàntóuyǒuhánshū , jiānfēngshèn , qiān “ zhòngshì ”。 shěnzhīwéixiōng 。 kāishì , suǒyǒu , zhǐjiànzhǎojiǎméi , chángèrzhǐ 。 xīnguàizhī 。 jiǎzhìyánshàng , chūwènjiārénsuǒlái , bìngzhīzhě 。 huíshì , yánshícàncàn , huàwéihuángjīn 。 jīng 。 shìtóngtiě , jiērán 。 yóu 。 qiānjīnchéngshìzi , yīnxiāngchuánliǎngjiāyǒudiǎnjīnshùyún 。

聊斋志异·成仙拼音版

 《 chéng xiān 》
  wén dēng zhōu shēng , yǔ chéng shēng shǎo gòng bǐ yàn , suì dìng wéi chǔ jiù jiāo 。 ér chéng pín , gù zhōng suì cháng yī zhōu 。 yǐ chǐ zé zhōu wéi cháng , hū zhōu qī yǐ sǎo 。 jié xù dēng táng , rú yī jiā yān 。 zhōu qī shēng zǐ , chǎn hòu bào zú 。 jì pìn wáng shì , chéng yǐ shǎo gù , wèi cháng qǐng jiàn zhī yě 。 yī rì , wáng shì dì lái shěng zǐ , yàn yú nèi qǐn 。 chéng shì zhì 。 jiā rén tōng bái , zhōu zuò mìng yāo zhī 。 chéng bù rù , cí qù 。 zhōu yí xí wài shè , zhuī zhī ér huán 。 fǔ zuò , jí yǒu rén bái bié yè zhī pú wéi yì zǎi zhòng chī zhě 。 xiān shì , huáng lì bù jiā mù yōng , niú qī zhōu tián , yǐ shì xiāng gòu 。 mù yōng bēn gào zhǔ , zhuō pú sòng guān , suì bèi chī zé 。 zhōu jié de qí gù , dà nù yuē :“ huáng jiā mù zhū nú , hé gǎn ěr ! qí xiān shì wéi dà fù fú yì ; cù dé zhì , nǎi wú rén yé !” qì tián kēng yì , fèn ér qǐ , yù wǎng xún huáng 。 chéng nà ér zhǐ zhī yuē :“ qiáng liáng shì jiè , yuán wú zào bái 。 kuàng jīn rì guān zǎi bàn qiáng kòu bù cāo máo hú zhě yé ?” zhōu bù tīng 。 chéng jiàn zhǐ zài sān , zhì qì xià , zhōu nǎi zhǐ 。 nù zhōng bù shì , zhuǎn cè dá dàn 。 wèi jiā rén yuē :“ huáng jiā qī wǒ , wǒ qiú yě , gū zhì zhī ; yì lìng wéi cháo tíng guān , fēi shì jiā guān , zòng yǒu hù zhēng , yì xū liǎng zào , hé zhì rú gǒu zhī suí sǒu zhě ? wǒ yì chéng zhì qí yōng , shì bǐ jiāng hé chǔ fèn 。” jiā rén xī sǒng yǒng zhī , jì suì jué 。 jù zhuàng fù zǎi , zǎi liè ér zhì zhī 。 zhōu nù , yǔ qīn zǎi 。 zǎi cán huì , yīn dǎi xì zhī 。 chén hòu , chéng wǎng fǎng zhōu , shǐ zhī rù chéng sòng lǐ 。 jí bēn quàn zhǐ , zé yǐ zài líng yǔ yǐ 。 dùn zú wú suǒ wéi jì 。 shí huò hǎi kòu sān míng , zǎi yǔ huáng lù zhǔ zhī , shǐ niē zhōu tóng dǎng 。 jù cí shēn chù yī dǐng , bàng lüè kù cǎn 。 chéng rù yù , xiāng gù qī suān 。 móu kòu què 。 zhōu yuē :“ shēn xì zhòng hān , rú niǎo zài lóng ; suī yǒu ruò dì , zhǐ zú gōng qiú fàn ěr 。” chéng ruì shēn zì rèn , yuē :“ shì yǔ zé yě 。 nán ér bù jí , wū yòng yǒu yě !” nǎi xíng 。 zhōu dì jìn zhī , zé qù yǐ jiǔ yǐ 。 zhì dōu , wú mén rù kòng 。 xiāng chuán jià jiāng chū liè , chéng yù yǐn mù shì zhōng ; é jià guò , fú wǔ āi háo , suì de zhǔn 。 yì sòng ér xià , zhe bù yuàn shěn zòu 。 shí yuè shí yuè yú , zhōu yǐ wū fú lùn pì 。 yuàn jiē yù pī , dà hài , fù tí gōng yàn 。 huáng yì hài , móu shā zhōu 。 yīn lù jiān zhě , jué qí shí yǐn ; dì lái kuì wèn , kǔ jìn jù zhī 。 chéng yòu wéi fù yuàn shēng qū , shǐ méng tí wèn , yè yǐ jī è bù qǐ 。 yuàn tái nù , zhàng bì jiān zhě 。 huáng dà bù , nà shù qiān jīn , zhǔ wéi yíng tuō , yǐ shì dé méng lóng tí miǎn 。 zǎi yǐ wǎng fǎ nǐ liú 。 zhōu fàng guī , yì gān dǎn chéng 。
  chéng zì jīng sòng xì , shì qíng jìn huī , zhāo zhōu xié yǐn 。 zhōu nì shào fù , zhé yū xiào zhī 。 chéng suī bù yán , ér yì shèn jué 。 bié hòu , shù rì bù zhì 。 zhōu shǐ tàn zhū qí jiā , jiā rén fāng yí qí zài zhōu suǒ ; liǎng wú suǒ jiàn , shǐ yí 。 zhōu xīn zhī qí yì , qiǎn rén zōng jì zhī , sì guàn hè gǔ , wù sè dài biàn 。 shí yǐ jīn bó xù qí zǐ 。 yòu bā jiǔ nián , chéng hū zì zhì , huáng jīn chǎng fú , àn rán dào mào 。 zhōu xǐ , bǎ bì yuē :“ jūn hé wǎng , shǐ wǒ xún yù biàn ?” xiào yuē :“ gū yún yě hè , qī wú dìng suǒ 。 bié hòu xìng fù wán jiàn 。” zhōu mìng zhì jiǔ , lüè dào jiān kuò , yù wéi biàn yì dào zhuāng 。 chéng xiào bù yǔ 。 zhōu yuē :“ yú zāi ! hé qì qī nú yóu bì xǐ yě ?” chéng xiào yuē :“ bù rán 。 rén jiāng qì yǔ , qí hé rén zhī néng qì 。” wèn suǒ qī zhǐ , dá zài láo shān zhī shàng qīng gōng 。 jì ér dǐ zú qǐn , mèng chéng luǒ fú xiōng shàng , qì bù de xī 。 yà wèn hé wéi , shū bù dá 。 hū jīng ér wù , hū chéng bù yīng ; zuò ér suǒ zhī , yǎo rán bù zhī suǒ wǎng 。 dìng yí shí , shǐ jué zài chéng tà 。 hài yuē :“ zuó bù zuì , hé diān dǎo zhì cǐ yé !” nǎi hū jiā rén 。 jiā rén huǒ zhī , yǎn rán chéng yě 。 zhōu gù duō zī , yǐ shǒu zì lǚ , zé shū wú jǐ jīng 。 qǔ jìng zì zhào , yà yuē :“ chéng shēng zài cǐ , wǒ hé wǎng ?” yǐ ér dà wù , zhī chéng yǐ huàn shù zhāo yǐn 。 yì yù guī nèi , dì yǐ qí mào yì , jìn bù tīng qián 。 zhōu yì wú yǐ zì míng 。 jí mìng pú mǎ wǎng xún chéng 。 shù rì rù sū shān 。 mǎ xíng jí , pú bù néng jí 。 xiū zhǐ shù xià , jiàn yǔ kè wǎng lái shèn zhòng 。 nèi yī dào rén mù zhōu , zhōu yīn yǐ chéng wèn 。 dào shì xiào yuē :“ ěr qí míng yǐ , sì zài shàng qīng 。” yán yǐ jìng qù 。 zhōu mù sòng zhī , jiàn yī shǐ zhī wài , yòu yǔ yī rén yǔ , yì bù shù yán ér qù 。 yǔ yán zhě jiàn zhì , nǎi tóng shè shēng 。 jiàn zhōu , è yuē :“ shù nián bù wù , rén yǐ jūn xué dào míng shān , jīn shàng yóu xì rén jiān yé ?” zhōu shù qí yì 。 shēng jīng yuē :“ wǒ shì yù zhī , ér yǐ wéi jūn yě 。 qù wú jǐ shí , huò dāng bù yuǎn 。” zhōu dà yì , yuē :“ guài zāi ! hé zì jǐ miàn mù dí miàn ér bù zhī shí !” pú xún zhì , jí chí zhī , jìng wú zōng zhào 。 yī wàng liáo kuò , jìn tuì nán yǐ zì zhǔ 。 zì niàn wú jiā kě guī , suì jué yì qióng zhuī 。 ér guài xiǎn bù fù kě qí , suì yǐ mǎ fù pú guī , yǐ lǐ zì wǎng 。 yáo jiàn yī tóng dú zuò , qū jìn wèn chéng , qiě gào yǐ gù 。 tóng zì yán wéi chéng dì zǐ , dài hé yī liáng , dǎo yǔ jù xíng 。 xīng fàn lù sù , chuō xíng shū yuǎn 。 sān rì shǐ zhì , yòu fēi shì zhī suǒ wèi shàng qīng 。 shí shí yuè zhōng , shān huā mǎn lù , bù lèi chū dōng 。 tóng rù bào kè , chéng jí jù chū , shǐ rèn jǐ xíng 。 zhí shǒu rù , zhì jiǔ yàn yǔ , jiàn yì cǎi zhī qín , xùn rén bù jīng , shēng rú shēng huáng , shí lái míng yú zuò shàng 。 xīn shèn yì zhī 。 rán chén sú niàn qiè , wú yì liú lián 。 dì xià yǒu pú tuán èr , yè yǔ jǐng zuò 。 zhì èr gēng hòu , wàn lǜ jù jì , hū sì piē rán yī dǔn , shēn jué yǔ chéng yì wèi 。 yí zhī , zì lǚ hàn xià , zé yú sī zhě rú gù yǐ 。 jì shǔ , hào rán sī fǎn 。 chéng gù liú zhī 。 yuè sān rì , nǎi yuē :“ qǐ shǎo mèi xī , zǎo sòng jūn xíng 。” fǔ jiāo jié , wén chéng hū yuē :“ xíng zhuāng yǐ jù yǐ 。” suì qǐ cóng zhī 。
  suǒ xíng shū fēi jiù tú 。 jué wú jǐ shí , lǐ jū yǐ zài wàng zhōng 。 chéng zuò hòu lù cè , bǐ zì guī 。 zhōu qiáng zhī bù de , yīn jǔ jǔ zhì jiā mén 。 kòu bù néng yīng , sī yù yuè qiáng , jué shēn piāo sì yè , yī yuè yǐ guò 。 fán yú shù zhòng yuán , shǐ dǐ wò shì , dēng zhú yíng rán , nèi rén wèi qǐn , nóng nóng yǔ rén yǔ 。 shì chuāng yǐ kuī , zé qī yǔ yī sī pú tóng bēi yǐn , zhuàng shèn xiá xiè 。 yú shì nù huǒ rú fén ; jì jiāng yǎn zhí , yòu kǒng gū lì nán shèng 。 suì qián shēn tuō jiōng ér chū , bēn gào chéng , qiě qǐ wéi zhù 。 chéng kǎi rán cóng zhī , zhí dǐ nèi qǐn 。 zhōu jǔ shí zhuā mén , nèi zhāng huáng shèn 。 léi yù jí , nèi bì yì jiān 。 chéng bō yǐ jiàn , huá rán dùn pì 。 zhōu bēn rù , pú chōng hù ér zǒu 。 chéng zài mén wài , yǐ jiàn jī zhī , duàn qí jiān bì 。 zhōu zhí qī kǎo xùn , nǎi zhī bèi shōu shí jí yǔ pú sī 。 zhōu jiè jiàn jué qí shǒu , wèi cháng tíng shù jiān 。 nǎi cóng chéng chū , xún tú ér fǎn 。 mò rán hū xǐng , zé shēn zài wò tà , jīng ér yán yuē :“ guài mèng cēn cī , shǐ rén hài jù !” chéng xiào yuē :“ mèng zhě xiōng yǐ wéi zhēn , zhēn zhě nǎi yǐ wéi mèng 。” zhōu è ér wèn zhī 。 chéng chū jiàn shì zhī , jiàn xuè yóu cún 。 zhōu jīng dá yù jué , qiè yí chéng zhōu zhāng wéi huàn 。 chéng zhī qí yì , nǎi cù zhuāng sòng zhī guī 。 rěn rǎn zhì lǐ mén , nǎi yuē :“ chóu xī zhī yè , yǐ jiàn ér xiāng dài zhě , fēi cǐ chù yé ! wú yàn jiàn è zhuó , qǐng hái shì jūn yú cǐ ; rú guò bū bù lái , yǔ zì qù 。” zhōu zhì jiā , mén hù xiāo suǒ , sì wú jū rén 。 hái rù dì jiā 。 dì jiàn xiōng , shuāng lèi jù duò , yuē :“ xiōng qù hòu , dào yè shā sǎo , kū cháng qù , kù cǎn kě dào , yú jīn guān bǔ wèi huò 。” zhōu rú mèng xǐng , yīn yǐ qíng gào , jiè wù jiū 。 dì cuò è liáng jiǔ 。 zhōu wèn qí zǐ , nǎi mìng lǎo ǎo bào zhì 。 zhōu yuē :“ cǐ qiǎng bǎo wù , zōng xù suǒ guān , dì hǎo shì zhī 。 xiōng yù cí rén shì yǐ 。” suì qǐ , jìng chū 。 dì tì sì zhuī wǎn , xiào xíng bù gù 。 zhì yě wài , jiàn chéng , yǔ jù xíng 。 yáo huí gù yuē :“ rěn shì zuì lè 。” dì yù yǒu yán , chéng kuò xiù yī jǔ , jí bù kě jiàn 。 chàng lì yí shí , tòng kū ér fǎn 。
  zhōu dì pǔ zhuō , bù shàn zhì jiā rén shēng chǎn , jū shù nián , jiā yì pín 。 zhōu zǐ jiàn zhǎng , bù néng yán shī , yīn zì jiào dú 。 yī rì , zǎo zhì zhāi , jiàn àn tóu yǒu hán shū , jiān fēng shèn gù , qiān tí “ zhòng shì qǐ ”。 shěn zhī wéi xiōng jì 。 kāi shì , zé xū wú suǒ yǒu , zhǐ jiàn zhǎo jiǎ yī méi , cháng èr zhǐ xǔ 。 xīn guài zhī 。 yǐ jiǎ zhì yán shàng , chū wèn jiā rén suǒ zì lái , bìng wú zhī zhě 。 huí shì , zé yán shí càn càn , huà wéi huáng jīn 。 dà jīng 。 yǐ shì tóng tiě , jiē rán 。 yóu cǐ dà fù 。 yǐ qiān jīn cì chéng shì zi , yīn xiāng chuán liǎng jiā yǒu diǎn jīn shù yún 。

 为您推荐:聊斋志异成仙文言文翻译 聊斋志异成仙赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签