聊斋志异·新郎拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 12:39:21

  文言文之家为您整理聊斋志异·新郎拼音版、聊斋志异·新郎注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·新郎注音版

  《 xīnláng 》
   jiāngnánméixiàoliánǒucháng , yánxiāngsūngōng , wèizhōuzǎi , àn 。 chū , cūnrényǒuwéizhě , xīnrénmén ,  。 yǐnzhìgèng , xīnlángchū , jiànxīnxuànzhuāng , zhuǎnshèhòu 。 érwěizhī 。 zháihòuyǒucháng , xiǎoqiáotōngzhī 。 jiànxīnqiáojìng ,  。 zhīyīng 。 yáoshǒuzhāo婿 , 婿chènzhī 。 xiāngyíngchǐ , ér 。 hángshù, cūnluò 。 zhǐ , wèi婿yuē :“ jūnjiā , guànzhù 。 qǐnglángzànqièjiāshù , 便biàntóngguīxǐng 。” yán , chōuzānkòufēirán , yǒutóngchūyìngmén 。 xiān 。  , cóngzhī 。  , yuèzàitángshàng 。 wèi婿yuē :“ shǎojiāoguàn , wèichángxià , dàn , xīnzhé 。 jīntónglánglái , shènwèiniàn 。 shù , dāngsòngliǎngrénguī 。” nǎiwéichúshì , chuángbèi , suìzhī 。
   jiāzhōngjiànxīnlángjiǔzhì , gòngsuǒzhī 。 kōngzhōngwéixīnzài , zhī婿zhīsuǒwǎng 。 yóuxiáěr访fǎngwèn , bìnghào 。 wēngǎolíng , wèi 。 jiāngbànzǎi , jiādàoǒu , suìqǐngcūnrén , biéjiào 。 cūnrénbēi , yuē :“ háishang , yànzhèng , zhīérsuìwéi ! zòngyǎnsàng , zhōusuìérjià , dāngwèiwǎn , wéishì !” xiánzhī , sòngtíng 。 sūngōngguài , suǒcuò , duànlìngdàisānnián , cúnànqiǎn 。
   cūnrénjiā , jiārénxiāngxīndài 。 měiguī , nuòzhī , éryīnxúnxíng 。 bànnián , zhōngxīnpáihuái , wànān 。 guī , érliúzhī 。  , jiāhuáng, yǒunàn 。 cāngwèi婿yuē :“ běnsānèrqiǎnxiéguī 。 zhuāngwèibèi , gòumǐnxiōng 。  , xiānsònglánghuán 。” shìsòngchūmén , xuánzhǒngfǎn , zhōuxuányándòng , shèncǎocǎo 。 fāngxíng , huíshìyuàncún , dànjiàngāozhǒng 。 jīng , xúnguī 。 zhìjiā , yánduān , yīntóuguānchén 。 sūngōngzhī , sòngguī , shǐjǐnyān 。

聊斋志异·新郎拼音版

  《 xīn láng 》
   jiāng nán méi xiào lián ǒu cháng , yán qí xiāng sūn gōng , wèi dé zhōu zǎi , jū yī qí àn 。 chū , cūn rén yǒu wéi zǐ qǔ fù zhě , xīn rén rù mén , qī lǐ bì hè 。 yǐn zhì gèng yú , xīn láng chū , jiàn xīn fù xuàn zhuāng , qū zhuǎn shè hòu 。 yí ér wěi zhī 。 zhái hòu yǒu cháng xī , xiǎo qiáo tōng zhī 。 jiàn xīn fù dù qiáo jìng qù , yì yí 。 hū zhī bù yīng 。 yáo yǐ shǒu zhāo xù , xù jí chèn zhī 。 xiāng qù yíng chǐ , ér zú bù kě jí 。 háng shù lǐ , rù cūn luò 。 fù zhǐ , wèi xù yuē :“ jūn jiā jì mò , wǒ bù guàn zhù 。 qǐng yǔ láng zàn jū qiè jiā shù rì , biàn tóng guī xǐng 。” yán yǐ , chōu zān kòu fēi yà rán , yǒu nǚ tóng chū yìng mén 。 fù xiān rù 。 bù dé yǐ , cóng zhī 。 jì rù , zé yuè fù mǔ jù zài táng shàng 。 wèi xù yuē :“ wǒ nǚ shǎo jiāo guàn , wèi cháng yī kè lí xī xià , yī dàn qù gù lǐ , xīn zhé qī qī 。 jīn tóng láng lái , shèn wèi xì niàn 。 jū shù rì , dāng sòng liǎng rén guī 。” nǎi wéi chú shì , chuáng rù bèi jù , suì jū zhī 。
   jiā zhōng kè jiàn xīn láng jiǔ bù zhì , gòng suǒ zhī 。 kōng zhōng wéi xīn fù zài , bù zhī xù zhī suǒ wǎng 。 yóu cǐ xiá ěr fǎng wèn , bìng wú hào xī 。 wēng ǎo líng tì , wèi qí bì sǐ 。 jiāng bàn zǎi , fù jiā dào nǚ wú ǒu , suì qǐng yú cūn rén fù , yù bié jiào nǚ 。 cūn rén fù yì bēi , yuē :“ hái gǔ yī shang , wú kě yàn zhèng , hé zhī wú ér suì wéi yì wù ! zòng qí yǎn sàng , zhōu suì ér jià , dāng yì wèi wǎn , hú wéi rú shì jí yě !” fù fù yì xián zhī , sòng yú tíng 。 sūn gōng guài yí , wú suǒ cuò lì , duàn lìng dài yǐ sān nián , cún àn qiǎn qù 。
   cūn rén zǐ jū nǚ jiā , jiā rén yì dà xiāng xīn dài 。 měi yǔ fù yì guī , fù yì nuò zhī , ér yīn xún bù jí xíng 。 jī bàn nián yú , zhōng xīn pái huái , wàn lǜ bù ān 。 yù dú guī , ér fù gù liú zhī 。 yī rì , hé jiā huáng jù , sì yǒu jí nàn 。 cāng zú wèi xù yuē :“ běn nǐ sān èr rì qiǎn fū fù xié guī 。 bù yì yí zhuāng wèi bèi , hū gòu mǐn xiōng 。 bù dé yǐ , jí xiān sòng láng huán 。” yú shì sòng chū mén , xuán zhǒng jí fǎn , zhōu xuán yán dòng , pō shèn cǎo cǎo 。 fāng yù mì tú xíng , huí shì yuàn yǔ wú cún , dàn jiàn gāo zhǒng 。 dà jīng , xún lù jí guī 。 zhì jiā , lì yán duān mò , yīn yǔ tóu guān chén sù 。 sūn gōng jū fù fù yù zhī , sòng nǚ yú guī , shǐ hé jǐn yān 。

  为您推荐:聊斋志异新郎原文及翻译赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签