聊斋志异·灵官拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 12:41:08

  文言文之家为您整理聊斋志异·灵官拼音版、聊斋志异·灵官注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·灵官注音版

  《 língguān 》
   cháotiānguāndàoshìmǒu , zhīshù 。 yǒuwēngjiǎguānzhōng , shìtóngsuǒhǎo , suìwéixuányǒu 。 shùnián , měizhìjiāoshí , zhéxiānxúnér , jiāohòunǎifǎn 。 dàoshìérwènzhī 。 wēng :“ liǎngrén , shígào :  。 jiāozhì , zhūshénqīnghuì , suǒróng , xíngdùněr 。” yòunián , ér , jiǔfǎn 。 zhī 。 zhì 。 yīnwèn。 yuē :“ jiànzi ! nǎngyuǎn , xīndài , shìyīngōushènyǐn , suìqiánjuǎnwèngxià 。 língguānfènchúzhì , piēwéisuǒ , fènjiābiān 。 értáo 。 língguānzhuīzhúshèn 。 zhìhuángshàng , bīnjiāng 。 jiǒng , cuànhùnzhōng 。 shénèhuì , shǐfǎnshēn 。 chū , chòuèzhānrǎn , yóurénshì 。 nǎitóushuǐzhuó , yòuzhéyǐnxuézhōng , bǎi , gòuzhuóshǐjìng 。 jīnláixiāngbié , jiānzhìzhǔ : jūnyǐnshēn , jiéjiānglái , fēi 。” yán ,  。 dàoshìyánbié 。 wèiéryǒujiǎshēnzhībiàn 。

聊斋志异·灵官拼音版

  《 líng guān 》
   cháo tiān guān dào shì mǒu , xǐ tǔ nà zhī shù 。 yǒu wēng jiǎ yù guān zhōng , shì tóng suǒ hǎo , suì wéi xuán yǒu 。 jū shù nián , měi zhì jiāo jì shí , zhé xiān xún rì ér qù , jiāo hòu nǎi fǎn 。 dào shì yí ér wèn zhī 。 wēng rì :“ wǒ liǎng rén mò nì , kě yǐ shí gào : wǒ hú yě 。 jiāo qī zhì , zé zhū shén qīng huì , wǒ wú suǒ róng , gù xíng dùn ěr 。” yòu yī nián , jí qī ér qù , jiǔ bù fù fǎn 。 yí zhī 。 yī rì hū zhì 。 yīn wèn qí gù 。 dá yuē :“ wǒ jǐ bù fù jiàn zi yǐ ! nǎng yù yuǎn bì , xīn pō dài , shì yīn gōu shèn yǐn , suì qián fú juǎn wèng xià 。 bù yì líng guān fèn chú zhì cǐ , piē wéi suǒ dǔ , fèn yù jiā biān 。 yú jù ér táo 。 líng guān zhuī zhú shèn jí 。 zhì huáng hé shàng , bīn jiāng jí yǐ 。 dà jiǒng wú jì , cuàn fú hùn zhōng 。 shén è qí huì , shǐ fǎn shēn qù 。 jì chū , chòu è zhān rǎn , bù kě fù yóu rén shì 。 nǎi tóu shuǐ zì zhuó qì , yòu zhé yǐn xué zhōng , jǐ bǎi rì , gòu zhuó shǐ jìng 。 jīn lái xiāng bié , jiān yǐ zhì zhǔ : jūn yì yí yǐn shēn tā qù , dà jié jiāng lái , cǐ fēi fú dì yě 。” yán yǐ , cí qù 。 dào shì yī yán bié xǐ 。 wèi jǐ ér yǒu jiǎ shēn zhī biàn 。

  为您推荐:聊斋志异灵官文言文翻译 聊斋志异灵官赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签