聊斋志异·鹰虎神拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 12:46:41

  文言文之家为您整理聊斋志异·鹰虎神拼音版、聊斋志异·鹰虎神注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鹰虎神注音版

  《 yīngshén 》
   jùnchéngdōngyuèmiào , zàinánguō 。 ménzuǒyòushéngāozhàng , míng “ yīngshén ”, zhēngníngwèi 。 miàozhōngdàoshìrénxìng , měimíng , zhéfénsòng 。 yǒutōuérlángjiān , dàoshì , qiánqǐnshì , sōuguācái 。 nàishìcháng , wéijiàndeqiánsānbǎi , yāozhōng , guānérchū 。 jiāngdēngqiānshān 。 náncuànshí , fāngzhìshānxià 。 jiànzhàng , shānshànglái , zuǒcāngyīng , shìxiāng 。 jìnshìzhī , miàntóngqīng , miàoménzhōngsuǒjiànzhě 。 kǒng , dūnérzhàn 。 shénchàyuē :“ dàoqiánānwǎng !” tōuér , kòu 。 shénjiūlìngháimiào , 使shǐqīngsuǒdàoqián , guìshǒuzhī 。 dàoshì , huíhàiè 。 dàoshù 。 dàoshìshōuqiánérqiǎnzhī 。

聊斋志异·鹰虎神拼音版

  《 yīng hǔ shén 》
   jùn chéng dōng yuè miào , zài nán guō 。 dà mén zuǒ yòu shén gāo zhàng yú , sú míng “ yīng hǔ shén ”, zhēng níng kě wèi 。 miào zhōng dào shì rén xìng , měi jī míng , zhé qǐ fén sòng 。 yǒu tōu ér yù nì láng jiān , sì dào shì qǐ , qián rù qǐn shì , sōu guā cái wù 。 nài shì wú cháng wù , wéi yú jiàn dǐ de qián sān bǎi , nà yāo zhōng , bá guān ér chū 。 jiāng dēng qiān fó shān 。 nán cuàn xǔ shí , fāng zhì shān xià 。 jiàn yī jù zhàng fū , zì shān shàng lái , zuǒ bì cāng yīng , shì yǔ xiāng yù 。 jìn shì zhī , miàn tóng qīng sè , yī xī sì miào mén zhōng suǒ xí jiàn zhě 。 dà kǒng , dūn fú ér zhàn 。 shén chà yuē :“ dào qián ān wǎng !” tōu ér yì jù , kòu bù yǐ 。 shén jiū lìng hái rù miào , shǐ qīng suǒ dào qián , guì shǒu zhī 。 dào shì kè bì , huí gù hài è 。 dào lì lì zì shù 。 dào shì shōu qí qián ér qiǎn zhī 。

  为您推荐:聊斋志异鹰虎神文言文翻译 聊斋志异鹰虎神赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签