聊斋志异·王成拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 19:46:11

 文言文之家为您整理聊斋志异·王成拼音版、聊斋志异·王成注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·王成注音版

 《 wángchéng 》
  wángchéng , píngyuánjiāzi , xìngzuìlǎn 。 shēngluò , wéishèngshùjiān , niúzhōng , jiāozhékān 。 shíshèngxià , cūnwàiyǒuzhōushìyuán , qiángjìnqīng , wéicúntíng ; cūnrénduō宿zhōng , wángzàiyān 。 xiǎo , shuìzhějìn ; hóngsān竿gān , wángshǐ , qūn xúnguī 。 jiàncǎojīnchāi , shíshìzhī , juānyǒuyún :“ bīnzào 。” wángwéihéngbīn , jiāzhōng , duōkuǎnshì , yīnchāichóuchú 。 láixúnchāi 。 wángsuīpín , ránxìngjiè , chūshòuzhī 。  , zànshèng , yuē :“ chāizhí , xiānzhī。” wèn :“ jūnshéi ?” yún :“ bīnwángjiǎnzhī 。” wángjīngyuē :“  。 xiāng ?” jīng :“ wángjiǎnzhīzhīsūn ? nǎixiān 。 bǎiniánqián , jūnqiǎnquǎn。 jūn , lǎoshēnsuìyǐn 。 guòchāi , shìzishǒu , fēitiānshù !” wángcéngwényǒu , xìnyán , 便biànyāolín 。 cóngzhī 。 wángchūjiàn , bài , càiànyān 。 tànyuē :“  ! wángjiǎnzhīsūnzi , nǎipínzhìzāi !” yòubàizàoyān , yuē :“ jiāruò , liáoshēng ?” yīnshùpínzhuàng , yǐn 。 chāishòu , 使shǐzhìqiánshì , sānwàiqǐngxiāngjiàn 。 wángwǎnliúzhī 。 yuē :“ néngcúnhuó ; zài , yǎngér ,  ?” suìjìng 。 wángwéiyán ,  。 wángsòng , 使shǐshìzhī , nuò 。 sān , guǒzhì 。 chūshùjīn , màishí 。 gòngduǎn 。 chūzhī ; ráncháshūquánquán , suìzhī 。
   , wèiwángyuē :“ sūnduò , cāoxiǎoshēng , zuòshícháng !” wánggào 。 yuē :“ zàishí , jīnpíngsuǒ ; shìwàirén , shì , wèichángduō 。 huāfěnzhījīnshíliǎng , zhìjīnyóucún 。 jiǔzhùsuǒyòng , jiāngshì ,  , dewēi 。” wángcóngzhī , gòushíduānguī 。 mìngzhuāng , liùyān。 zhǔyuē :“ qínlǎn , huǎn : chízhī , huǐzhīwǎn !” wángjìngnuò , nánghuòjiù 。 zhōng , jìn 。 wángshēngpíngwèifēngshuāng , wěidùnkān , yīnzànxiūshè 。 cóngcóngchè , yánshéng 。 guò宿 , nìngshèn 。 jiànwǎngláixíngrén , jiànnàoméijìng , xīnwèizhī 。 dàizhìtíng , shǐjiànzào , éryīnyún , yòuzuò 。 xìn宿nǎixíng 。 jiāngjìnjīng, chuánwénjiàxiángguì , xīnqiè 。 dōu , jiězhuāngdiàn , zhǔrénshēnwǎn , xiānshì , nándàochūtōng , zhìjuéshǎo 。 bèigòuzhìshèn , jiàdùnáng , jiàochángsānbèi 。 qiánfānggòu , hòuláizhěbìngjiēshīwàng 。 zhǔréngàowáng 。 wángzhì 。 yuè , zhìduō , jiàxià 。 wángkěnshòu 。 chíshí , shíhàofánduō , bèiyōumèn 。 zhǔrénquànlìngjiàn , gǎiér 。 cóngzhī 。 kuīshíliǎng , tuō 。 zǎo , jiāngzuòguī , shìnángzhōng , jīnwáng 。 jīnggàozhǔrén 。 zhǔrénsuǒwéi 。 huòquànmíngguān , zhǔréncháng 。 wángtàn yuē :“ shù , zhǔrényóu ?” zhǔrénwénérzhī , zèngjīnliǎng , wèizhī使shǐguī 。 niànjiàn , diéduónèiwài , jìn退tuìwéi 。
  shìjiàndòuchúnzhě , zhéshùqiān ; měishìchún , héngbǎiqiánzhǐ 。 dòng , nángzhōng , jǐnfànchún , shāngzhǔrén 。 zhǔrénsǒngzhī , qiěyuējiǎyǐnshí , zhí 。 wáng , suìxíng 。 gòuchúnyíngdān ,  。 zhǔrén , shòu 。 zhì , chèshǔ 。 tiānmíng , shuǐ , línlíngyóuwèixiū 。 dàiqíng 。 liánmiánshù , gèngxiūzhǐ 。 shìlóngzhōng , chúnjiàn 。 wáng , zhīzhīsuǒchū 。 yuè , duō ; jǐnshùtóu , bìnglóngzhī ; jīng 宿wǎngkuī , chúnjǐncún 。 yīngàozhǔrén , juéduò 。 zhǔrénwéièwàn。 wángjīnjìnwǎngguī , dàn , zhǔrénquànwèizhī 。 gòngwǎngshìchún , shěnzhīyuē :“ yīng 。 zhūchúnzhī , wèifēizhīdòushāzhī 。 jūnxiásuǒshì , qǐngzhī ; liáng , móushēng 。” wángjiào 。 xùn , zhǔrénlìngchíxiàngjiētóu , jiǔshí 。 chúnjiànshèn , zhéyíng 。 zhǔrén , jīnshòuwáng , 使shǐjué ; sānzhànsānshèng 。 bànnián , èrshíjīn 。 xīnwèi , shìchúnmìng 。 xiānshì , qīnwánghǎochún , měizhíshàngyuán , zhéfàngmínjiānchúnzhěxiàngjiǎo 。 zhǔrénwèiwángyuē :“ jīnzhì ; suǒzhīzhě, zàizizhīmìng 。” yīngào , dǎowǎng 。 zhǔyuē :“ tuōbài , sàngchūěr 。 tǎngyǒuwànfēn , chúndòushèng , wángshìzhī , jūnyīng ; qiángzhī , wéishǒushìzhān , dàishǒukěnérhòuyīngzhī 。” wángyuē :“ nuò 。” zhì , chúnrénjiānchíxià 。 qǐngzhī , wángchū殿diàn 。 zuǒyòuxuānyán :“ yǒuyuàndòuzhěshàng 。” yǒurénchún , érjìn 。 wángmìngfàngchún , fàng ; lüèténgchuō , chúnbài 。 wángxiào 。 éqǐng , dēngérbàizhěshùrén 。 zhǔrényuē :“  。” xiāngjiāngdēng 。 wángxiāngzhī , yuē :“ jīngyǒumài , jiàn , qīng 。” mìngtiěhuìzhědāngzhī 。 zàiténgyuè , érwángchúnshā 。 gèngxuǎnliáng , zàizàibài 。 wángmìnggōngzhōngchún 。 piànshíchū ,  , shénjùnfán 。 wángchéngněi , guìérqiúba , yuē :“ wángzhīchún , shén , kǒngshāngqín , sàng 。” wángxiàoyuē :“ zòngzhī 。 tuōdòuér , dānghòuěrcháng 。” chéngnǎizòngzhī 。 chúnzhíbènzhī 。 érchúnfānglái , dàizhī ; chúnjiànzhuó , xiángzhī ; jìn退tuìxiéháng , xiāngchíyuēshí 。 chúnjiànxiè , érliè , dòu 。 wèi , xuěmáocuīluò , chuíchìértáo 。 guānzhěqiānrén , wǎngtànxiàn 。 wángnǎisuǒérqīnzhī , huìzhìzhǎo , shěnzhōuguò , wènchéngyuē :“ chúnhuòfǒu ?” yún :“ xiǎorénhéngchǎn , xiāngwéimìng , yuànshòu 。” wángyuē :“ érzhòngzhí , zhōngrénzhīchǎnzhì 。 yuànzhī ?” chéngliángjiǔ 。 yuē :“ běnzhì ; wángàihàozhī , gǒu使shǐxiǎoréndeshí , yòuqiú ?” wángqǐngzhí , qiānjīn 。 wángxiàoyuē :“ chīnán ! zhēnbǎo , érqiānjīnzhí ?” chéngyuē :“ wángwéibǎo , chénwéiliánchéngzhīguò 。” wángyuē :“  ?” yuē :“ xiǎorénxiàngshì , shùjīn , shēngdǒu , jiāshíshízhǐ , dòngněiyōu , shìbǎozhī ?” wángyán :“ xiāngkuī , 便biànèrbǎijīn 。” chéngyáoshǒu 。 yòuzēngbǎishù 。 chéngshìzhǔrén , zhǔréndòng 。 nǎiyuē :“ chéngwángmìng , qǐngjiǎnbǎijià 。” wángyuē :“ xiū ! shéikěnjiǔbǎichúnzhě !” chéngnángchúnxíng 。 wángyuē :“ chúnrénlái , chúnrénlái ! shígěiliùbǎi , kěnshòu , fǒuěr 。” chéngyòuzhǔrén , zhǔrénréngruò 。 chéngxīnyuànyíng , wéikǒngshīshí , yuē :“ shùshòu , xīnshíyàngyàng ; dànjiāoérchéng , huò 。  , wángmìng 。” wáng , chèngzhī 。 chéngnángjīn , bàiérchū 。 zhǔrénduìyuē :“ yán , nǎi ? zàishǎojìnzhī , bǎijīnzàizhǎngzhōng 。” chéngguī , zhìjīnànshàng , qǐngzhǔrénzhī , zhǔrénshòu 。 yòuràngzhī , nǎipánfànzhíérshòuzhī 。
  wángzhìzhuāngguī , zhìjiā , shùsuǒwéi , chūjīnxiāngqìng 。 mìngzhìliángtiánsānbǎi , zuò , ránshìjiā 。 zǎo , 使shǐchénggēng , zhī ; shāoduò , zhézhī 。 xiāngān , gǎnyǒuyuàn 。 guòsānnián , jiā 。  。 gòngwǎnzhī , zhìxià 。 suìzhǐ 。 dànhòuzhī , yǎo 。
  shǐshìyuē :“ jiēdeqín , deduò , chuàngwén 。 zhīpínchè , érzhìxìng , tiānsuǒshǐzhīérzhōngliánzhī 。 lǎnzhōngguǒyǒuguìzāi !”

聊斋志异·王成拼音版

 《 wáng chéng 》
  wáng chéng , píng yuán gù jiā zi , xìng zuì lǎn 。 shēng yá rì luò , wéi shèng pò wū shù jiān , yǔ qī wò niú yī zhōng , jiāo zhé bù kān 。 shí shèng xià yù rè , cūn wài gù yǒu zhōu shì yuán , qiáng yǔ jìn qīng , wéi cún yī tíng ; cūn rén duō jì sù qí zhōng , wáng yì zài yān 。 jì xiǎo , shuì zhě jìn qù ; hóng rì sān gān , wáng shǐ qǐ , qūn xún yù guī 。 jiàn cǎo jì jīn chāi yī gǔ , shí shì zhī , juān yǒu xì zì yún :“ yí bīn fǔ zào 。” wáng zǔ wéi héng fǔ yí bīn , jiā zhōng gù wù , duō cǐ kuǎn shì , yīn bǎ chāi chóu chú 。 yī yù lái xún chāi 。 wáng suī gù pín , rán xìng jiè , jù chū shòu zhī 。 yù xǐ , jí zàn shèng dé , yuē :“ chāi zhí jǐ hé , xiān fū zhī yí zé yě 。” wèn :“ fū jūn yī shéi ?” dá yún :“ gù yí bīn wáng jiǎn zhī yě 。” wáng jīng yuē :“ wú zǔ yě 。 hé yǐ xiāng yù ?” yù yì jīng rì :“ rǔ jí wáng jiǎn zhī zhī sūn yé ? wǒ nǎi hú xiān 。 bǎi nián qián , yǔ jūn zǔ qiǎn quǎn 。 jūn zǔ mò , lǎo shēn suì yǐn 。 guò cǐ yí chāi , shì rù zi shǒu , fēi tiān shù yé !” wáng yì céng wén zǔ yǒu hú qī , xìn qí yán , biàn yāo lín gù 。 yù cóng zhī 。 wáng hū qī chū jiàn , fù bài xù , cài sè àn yān 。 yù tàn yuē :“ xī ! wáng jiǎn zhī sūn zi , nǎi yī pín zhì cǐ zāi !” yòu gù bài zào wú yān , yuē :“ jiā jì ruò cǐ , hé yǐ liáo shēng ?” qī yīn xì shù pín zhuàng , wū yè yǐn qì 。 yù yǐ chāi shòu fù , shǐ gū zhì qián shì mǐ , sān rì wài qǐng fù xiāng jiàn 。 wáng wǎn liú zhī 。 yù yuē :“ rǔ yī qī bù néng zì cún huó ; wǒ zài , yǎng wū ér jū , fù hé bì yì ?” suì jìng qù 。 wáng wéi qī yán qí gù , qī dà bù 。 wáng sòng qí yì , shǐ gū shì zhī , qī nuò 。 yú sān rì , guǒ zhì 。 chū shù jīn , dí sù mài gè shí 。 yè yǔ fù gòng duǎn tà 。 fù chū jù zhī ; rán chá qí yì shū quán quán , suì bù zhī yí 。
  yì rì , wèi wáng yuē :“ sūn wù duò , yí cāo xiǎo shēng yè , zuò shí wū kě cháng yě !” wáng gào yǐ wú zī 。 yuē :“ rǔ zǔ zài shí , jīn bó píng suǒ qǔ ; wǒ yǐ shì wài rén , wú xū shì wù , gù wèi cháng duō qǔ 。 jī huā fěn zhī jīn sì shí liǎng , zhì jīn yóu cún 。 jiǔ zhù yì wú suǒ yòng , kě jiāng qù xī yǐ shì gě , kè rì fù dū , kě de wēi xī 。” wáng cóng zhī , gòu wǔ shí yú duān yǐ guī 。 yù mìng qù zhuāng , jì liù qī rì kě dá yān dū 。 zhǔ yuē :“ yí qín wù lǎn , yí jí wù huǎn : chí zhī yī rì , huǐ zhī yǐ wǎn !” wáng jìng nuò , náng huò jiù lù 。 zhōng tú yù yǔ , yī lǚ jìn rú 。 wáng shēng píng wèi lì fēng shuāng , wěi dùn bù kān , yīn zàn xiū lǚ shè 。 bù yì cóng cóng chè mù , yán yǔ rú shéng 。 guò sù , nìng yì shèn 。 jiàn wǎng lái xíng rén , jiàn nào méi jìng , xīn wèi kǔ zhī 。 dài zhì tíng wǔ , shǐ jiàn zào , ér yīn yún fù hé , yǔ yòu dà zuò 。 xìn sù nǎi xíng 。 jiāng jìn jīng , chuán wén gě jià xiáng guì , xīn qiè xǐ 。 rù dōu , jiě zhuāng kè diàn , zhǔ rén shēn xī qí wǎn , xiān shì , nán dào chū tōng , gě zhì jué shǎo 。 bèi lè fǔ gòu zhì shèn jí , jià dùn áng , jiào cháng kě sān bèi 。 qián yī rì fāng gòu zú , hòu lái zhě bìng jiē shī wàng 。 zhǔ rén yǐ gù gào wáng 。 wáng yù yù bù dé zhì 。 yuè rì , gě zhì yù duō , jià yì xià 。 wáng yǐ wú lì bù kěn shòu 。 chí shí yú rì , jì shí hào fán duō , bèi yì yōu mèn 。 zhǔ rén quàn lìng jiàn yù , gǎi ér tā tú 。 cóng zhī 。 kuī zī shí yú liǎng , xī tuō qù 。 zǎo qǐ , jiāng zuò guī jì , qǐ shì náng zhōng , zé jīn wáng yǐ 。 jīng gào zhǔ rén 。 zhǔ rén wú suǒ wéi jì 。 huò quàn míng guān , zé zhǔ rén cháng 。 wáng tàn yuē :“ cǐ wǒ shù yě , yú zhǔ rén hé yóu ?” zhǔ rén wén ér dé zhī , zèng jīn wǔ liǎng , wèi zhī shǐ guī 。 zì niàn wú yǐ jiàn zǔ mǔ , dié duó nèi wài , jìn tuì wéi gǔ 。
  shì jiàn dòu chún zhě , yī dǔ zhé shù qiān ; měi shì yī chún , héng bǎi qián bù zhǐ 。 yì hū dòng , jì náng zhōng zī , jǐn zú fàn chún , yǐ shāng zhǔ rén 。 zhǔ rén jí sǒng zhī , qiě yuē jiǎ yù yǐn shí , bù qǔ qí zhí 。 wáng xǐ , suì xíng 。 gòu chún yíng dān , fù rù dū 。 zhǔ rén xǐ , hè qí sù shòu 。 zhì yè , dà yǔ chè shǔ 。 tiān míng , qú shuǐ rú hé , lín líng yóu wèi xiū yě 。 jū yǐ dài qíng 。 lián mián shù rì , gèng wú xiū zhǐ 。 qǐ shì lóng zhōng , chún jiàn sǐ 。 wáng dà jù , bù zhī jì zhī suǒ chū 。 yuè rì , sǐ yù duō ; jǐn yú shù tóu , bìng yī lóng sì zhī ; jīng sù wǎng kuī , zé yī chún jǐn cún 。 yīn gào zhǔ rén , bù jué tì duò 。 zhǔ rén yì wéi è wàn 。 wáng zì dù jīn jìn wǎng guī , dàn yù mì sǐ , zhǔ rén quàn wèi zhī 。 gòng wǎng shì chún , shěn dì zhī yuē :“ cǐ sì yīng wù 。 zhū chún zhī sǐ , wèi bì fēi cǐ zhī dòu shā zhī yě 。 jūn xiá yì wú suǒ shì , qǐng bǎ zhī ; rú qí liáng yě , dǔ yì kě yǐ móu shēng 。” wáng rú qí jiào 。 jì xùn , zhǔ rén lìng chí xiàng jiē tóu , dǔ jiǔ shí 。 chún jiàn shèn , zhé yíng 。 zhǔ rén xǐ , yǐ jīn shòu wáng , shǐ fù yǔ zǐ dì jué dǔ ; sān zhàn sān shèng 。 bàn nián xǔ , jī èr shí jīn 。 xīn yì wèi , shì chún rú mìng 。 xiān shì , dà qīn wáng hǎo chún , měi zhí shàng yuán , zhé fàng mín jiān bǎ chún zhě rù dǐ xiàng jiǎo 。 zhǔ rén wèi wáng yuē :“ jīn dà fù yí kě lì zhì ; suǒ bù kě zhī zhě , zài zi zhī mìng yǐ 。” yīn gào yǐ gù , dǎo yǔ jù wǎng 。 zhǔ yuē :“ tuō bài , zé sàng qì chū ěr 。 tǎng yǒu wàn fēn yī , chún dòu shèng , wáng bì yù shì zhī , jūn wù yīng ; rú gù qiáng zhī , wéi yǔ shǒu shì zhān , dài shǒu kěn ér hòu yīng zhī 。” wáng yuē :“ nuò 。” zhì dǐ , zé chún rén jiān mó yú chí xià 。 qǐng zhī , wáng chū yù diàn 。 zuǒ yòu xuān yán :“ yǒu yuàn dòu zhě shàng 。” jí yǒu yī rén bǎ chún , qū ér jìn 。 wáng mìng fàng chún , kè yì fàng ; lüè yī téng chuō , kè chún yǐ bài 。 wáng dà xiào 。 é qǐng , dēng ér bài zhě shù rén 。 zhǔ rén yuē :“ kě yǐ 。” xiāng jiāng jù dēng 。 wáng xiāng zhī , yuē :“ jīng yǒu nù mài , cǐ jiàn yǔ yě , bù kě qīng dí 。” mìng qǔ tiě huì zhě dāng zhī 。 yī zài téng yuè , ér wáng chún shā yǔ 。 gèng xuǎn qí liáng , zài yì zài bài 。 wáng jí mìng qǔ gōng zhōng yù chún 。 piàn shí bǎ chū , sù yǔ rú lù , shén jùn bù fán 。 wáng chéng yì něi , guì ér qiú ba , yuē :“ dà wáng zhī chún , shén wù yě , kǒng shāng wú qín , sàng wú yè yǐ 。” wáng xiào yuē :“ zòng zhī 。 tuō dòu ér sǐ , dāng hòu ěr cháng 。” chéng nǎi zòng zhī 。 yù chún zhí bèn zhī 。 ér yù chún fāng lái , zé fú rú nù jī yǐ dài zhī ; yù chún jiàn zhuó , zé qǐ rú xiáng hè yǐ jī zhī ; jìn tuì xié háng , xiāng chí yuē yī fú shí 。 yù chún jiàn xiè , ér qí nù yì liè , qí dòu yì jí 。 wèi jǐ , xuě máo cuī luò , chuí chì ér táo 。 guān zhě qiān rén , wǎng bù tàn xiàn 。 wáng nǎi suǒ qǔ ér qīn bǎ zhī , zì huì zhì zhǎo , shěn zhōu yī guò , wèn chéng yuē :“ chún kě huò fǒu ?” dá yún :“ xiǎo rén wú héng chǎn , yǔ xiāng yī wéi mìng , bù yuàn shòu yě 。” wáng yuē :“ cì ér zhòng zhí , zhōng rén zhī chǎn kě zhì 。 pō yuàn zhī hū ?” chéng fǔ sī liáng jiǔ 。 yuē :“ běn bù lè zhì ; gù dà wáng jì ài hào zhī , gǒu shǐ xiǎo rén de yī shí yè , yòu hé qiú ?” wáng qǐng zhí , dá yǐ qiān jīn 。 wáng xiào yuē :“ chī nán zǐ ! cǐ hé zhēn bǎo , ér qiān jīn zhí yě ?” chéng yuē :“ dà wáng bù yǐ wéi bǎo , chén yǐ wéi lián chéng zhī bì bù guò yě 。” wáng yuē :“ rú hé ?” yuē :“ xiǎo rén bǎ xiàng shì , rì dé shù jīn , yì shēng dǒu sù , yī jiā shí yú shí zhǐ , wú dòng něi yōu , shì hé bǎo rú zhī ?” wáng yán :“ yǔ bù xiāng kuī , biàn yǔ èr bǎi jīn 。” chéng yáo shǒu 。 yòu zēng bǎi shù 。 chéng mù shì zhǔ rén , zhǔ rén sè bù dòng 。 nǎi yuē :“ chéng dà wáng mìng , qǐng jiǎn bǎi jià 。” wáng yuē :“ xiū yǐ ! shéi kěn yǐ jiǔ bǎi yì yī chún zhě !” chéng náng chún yù xíng 。 wáng hū yuē :“ chún rén lái , chún rén lái ! shí gěi liù bǎi , kěn zé shòu , fǒu zé yǐ ěr 。” chéng yòu mù zhǔ rén , zhǔ rén réng zì ruò 。 chéng xīn yuàn yíng yì , wéi kǒng shī shí , yuē :“ yǐ cǐ shù shòu , xīn shí yàng yàng ; dàn jiāo ér bù chéng , zé huò lì zī dà 。 wú yǐ , jí rú wáng mìng 。” wáng xǐ , jí chèng fù zhī 。 chéng náng jīn , bài cì ér chū 。 zhǔ rén duì yuē :“ wǒ yán rú hé , zǐ nǎi jí zì yù yě ? zài shǎo jìn zhī , bā bǎi jīn zài zhǎng zhōng yǐ 。” chéng guī , zhì jīn àn shàng , qǐng zhǔ rén zì qǔ zhī , zhǔ rén bù shòu 。 yòu gù ràng zhī , nǎi pán jì fàn zhí ér shòu zhī 。
  wáng zhì zhuāng guī , zhì jiā , lì shù suǒ wéi , chū jīn xiāng qìng 。 yù mìng zhì liáng tián sān bǎi mǔ , qǐ wū zuò qì , jū rán shì jiā 。 yù zǎo qǐ , shǐ chéng dū gēng , fù dū zhī ; shāo duò , zhé hē zhī 。 fū fù xiāng ān , bù gǎn yǒu yuàn cí 。 guò sān nián , jiā yì fù 。 yù cí yù qù 。 fū qī gòng wǎn zhī , zhì qì xià 。 yù yì suì zhǐ 。 xù dàn hòu zhī , yǐ yǎo yǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ fù jiē de yú qín , cǐ dú de yú duò , yì chuàng wén yě 。 bù zhī yī pín chè gǔ , ér zhì xìng bù yí , cǐ tiān suǒ yǐ shǐ qì zhī ér zhōng lián zhī yě 。 lǎn zhōng qǐ guǒ yǒu fù guì hū zāi !”

 为您推荐:聊斋志异王成文言文翻译 聊斋志异王成赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签