聊斋志异·青凤拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 19:51:48

 文言文之家为您整理聊斋志异·青凤拼音版、聊斋志异·青凤注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·青凤注音版

 《 qīngfèng 》
  tàiyuángěngshì , jiā , zháihóngkuò 。 hòulíng , lóushèliángèn , bànkuàngfèizhī , yīnshēngguài , tángménzhékāiyǎn , jiārénhéngzhōnghàihuā 。 gěnghuànzhī , biéshù , liúlǎowēngményān 。 yóuhuāngluòshèn , huòwénxiàochuīshēng 。
  gěngyǒucóngzibìng , kuángfàng , zhǔwēngyǒusuǒwénjiàn , bēngàozhī 。 zhì , jiànlóushàngdēngguāngmíngmiè , zǒubàoshēng 。 shēngchān , zhǐzhītīng 。 ménsuǒshí , jìnghāopéng , zhéér 。 dēnglóu , chūshǎo 。 穿chuānlóuérguò , wénrénqièqiè 。 qiánkuīzhī , jiànzhúshuāngshāo , míngzhòu 。 sǒuguànnánmiànzuò , ǎoxiāngduì , niánshí 。 dōngxiàngshàonián , èrshí 。 yòuláng , cáiěr 。 jiǔmǎnàn , wéizuòxiào 。 shēng , xiàoyuē :“ yǒuzhīrénlái !” qúnjīngbēn 。 sǒuchàwèn :“ shéirénguī ?” shēngyuē :“ jiā , jūnzhànzhī 。 zhǐjiǔyǐn , yāozhǔrén , nǎitàilìn ?” sǒushěnzhī , yuē :“ fēizhǔrén 。” shēngyuē :“ kuángshēnggěngbìng , zhǔrénzhīcóngziěr。” sǒuzhìjìngyuē :“ jiǔyǎngshāndòu !” nǎishēng , 便biànjiārénzhuàn , shēngzhǐzhī 。 sǒunǎizhuó 。 shēngyuē :“ bèitōngjiā , zuòyōngjiàn , háizhāoyǐn 。” sǒu :“ xiàoér !” éshàoniánwài 。 sǒuyuē :“ túnér 。” érzuò , lüèshěnmén 。 sǒuyán :“ jūnxìng 。” shēngháo , tánlùnfēngshēng , xiàoértǎng , qīngjiān , xiāngàiyuè 。 shēngèrshí , chángxiàoérèrsuì , yīnzhī 。 sǒuyuē :“ wénjūnzuǎn 《 shānwàizhuàn 》, zhīzhī ?” yuē :“ zhīzhī 。” sǒuyuē :“ shānshìzhīmiáo 。 tánghòu , yóunéngzhī ; dàiérshàngchuányān 。 xìnggōngchuíjiào 。” shēnglüèshùshānzuǒzhīgōng , fěnshìduō , miàoquányǒng 。 sǒu , wèiyuē :“ jīnxìngwénsuǒwèiwén 。 gōngfēirén , qǐngāqīngfèngláigòngtīngzhī , lìngzhī 。” xiàoérwéizhōng 。 shǎoshíǎoxiélángchū , shěnzhī , ruòtàishēngjiāo , qiūliúhuì , rénjiān 。 sǒuzhǐǎoyuē :“ wéilǎojīng 。” yòuzhǐláng :“ qīngfèng , rénzhīyóu 。 huì, suǒwénjiànzhéwàng , huànlìngtīngzhī 。” shēngtánjìngéryǐn , zhānláng , tíngzhuǎn 。 juézhī , shǒu 。 shēngyǐnnièliángōu , liǎn , yùn 。 shēngshénzhìfēiyáng , néngzhǔ , pāiànyuē :“  , nánmiànwáng!” ǎojiànshēngjiànzuìkuáng ,  。 shēngshīwàng , nǎisǒuchū 。 érxīnyíngyíng , néngwàngqíngqīngfèng 。
  zhìwǎng , lánshèyóufāng , níngdàizhōngxiāo , shēng 。 guīmóu , xiéjiāérzhī ,  。 cóng 。 shēngnǎiwǎng , lóuxià 。 fāngpíng , guǐ , miànhēi , zhāngshìshēng 。 shēngxiào , niānzhǐyán , zhuózhuóránxiāngduìshì , guǐcánér 。 gèngshēn , mièzhúqǐn , wénlóuhòujiōng , zhīpēngrán 。 kuīchān , fēibàn 。 éwénshēngsuì , yǒuzhúguāngfángzhōngchū 。 shìzhī , qīngfèng 。 zhòujiànshēng , hàiérquè退tuì , shuāngfēi 。 shēngzhǎngguìérzhìyuē :“ xiǎoshēngxiǎnè , shíqīng 。 xìngrén , shǒuwéixiào , hàněr 。” yáoyuē :“ quánquánshēnqíng , qièzhī ? dànshūguīxùnyánjǐn , gǎnfèngmìng 。” shēngāizhī , yuē :“ gǎnwàngzhīqīn , dànjiànyán 。” kěn , guānchū , zhuōérzhī 。 shēngkuáng , xiāngjiānglóuxià , yōngérjiāzhū 。 yuē :“ xìngyǒufēn , guò , xiāng 。” wèn :“  ?” yuē :“ āshūwèijūnkuáng , huàguǐxiāngxià , érjūndòng 。 jīnsuǒ , jiājiēshíxīn , érqièliúshǒu , míng 。” yán , yún :“ kǒngshūguī 。” shēngqiángzhǐzhī , wéihuān 。 fāngchílùnjiān , sǒuyǎn 。 xiūróng , wǎnshǒuchuáng , niāndài。 sǒuyuē :“ jiànbèimén !  , biānqiěcónghòu !” tóu , sǒuchū 。 shēngwěiértīngzhī , gòuwànduān , wénqīngfèngyīngyīngchuò 。 shēngxīn , shēngyuē :“ zuìzàixiǎoshēng , qīngfèng ! tǎngyòuqīngfèng , dāoyuè , yuànshēnshòuzhī !” liángjiǔrán , nǎiguīqǐn 。 nèijuéshēng 。 shēngshūwénérzhī , yuànshòu , jiàozhí 。 shēng , xiéjiākǒuérqiānyān 。 niánshènshì , érwèichángwàngqīngfèng 。
  huìqīngmíngshàngguī , jiànxiǎoèr , wèiquǎnzhú 。 tóuhuāngcuàn ; huángdàoshàng , wàngjiànshēng , āi , ěrshǒu , yuán 。 shēngliánzhī , chángjīnbàoguī 。 mén , zhìchuángshàng , qīngfèng 。  , wèiwèn 。 yuē :“ shìzi , gòuè 。 tuōfēilángjūn , zàngquǎn 。 wàngfēilèijiànzēng 。” shēngyuē :“ qiè怀huái , húnmèng 。 jiànqīngdebǎo , zēngzhīyún !” yuē :“ tiānshù , yīndiān , dexiāngcóng ? ránxìng , ziyánqiè , jūnjiānyǒngyuēěr 。” shēng , lìngshèzhī 。
  èrnián , shēngfāng , xiàoér 。 shēngchuò , jiésuǒlái , xiàoérchuàngrányuē :“ jiājūnyǒuhéngnán , fēijūnjiù 。 jiāngkěn , kǒngjiàn , mǒulái 。” wèn :“ shì ?” yuē :“ gōngshísānlángfǒu ?” yuē :“ niánjiāzi 。” xiàoéryuē :“ míngjiāngguò , tǎngxiéyǒuliè , wàngjūnliúzhī 。” shēngyuē :“ lóuxiàzhīxiū , gěnggěngzàiniàn , shìgǎnwén 。 xiàomián , fēiqīngfènglái !” xiàoérlíngyuē :“ fèngmèisānnián 。” shēngyuē :“ ěr , hènshēněr !” zhíjuǎngāoyín , shūzhān 。 xiàoér , shīshēng , yǎnmiànér 。 shēngqīngfèngsuǒ , gào 。 shīyuē :“ guǒjiùzhīfǒu ?” yuē :“ jiùjiùzhī 。 shìzhīnuòzhě , liáobàoqiánhéngěr 。” nǎiyuē :“ qièshào , shūchéng 。 suīhuòzuì , nǎijiāfànyīngěr 。” shēngyuē :“ chéngrán , dàn使shǐrénnéngjièjièěr 。 qīngguǒ , dìngxiāngyuán。” xiàoyuē :“ rěnzāi !”  , sānlángguǒzhì , lòuyīngjiē , cóngshèn 。 shēngménzhī 。 jiànhuòqínshènduō , zhōnghēi , xuèyīnmáo 。 zhīròuyóuwēn 。 便biàntuōqiú , dezhuì 。 kǎiránjiězèng , shēngqīngfèng , nǎiyǐn 。  , bào怀huái , sānér , zhǎnzhuǎnhuàwéisǒu 。 jiànfèng , fēirénjiān 。 yánqíng 。 sǒunǎixiàbài , cánxièqiánqiān , yuē :“ wèi , jīnguǒrán 。” wèishēngyuē :“ jūnniànqiè , háilóuzháixiāngjiǎ , 使shǐqièshēnfǎnzhī 。” shēngnuòzhī 。 sǒunǎnránxièbiéér , guǒjiālái , yóujiārén , cāi 。 shēngzhāi , xiàoérshígòngtányàn 。 shēngchūzijiànzhǎng , suì使shǐzhī , gàixúnxúnshànjiào , yǒushīfànyān 。

聊斋志异·青凤拼音版

 《 qīng fèng 》
  tài yuán gěng shì , gù dà jiā , dì zhái hóng kuò 。 hòu líng yí , lóu shè lián gèn , bàn kuàng fèi zhī , yīn shēng guài yì , táng mén zhé zì kāi yǎn , jiā rén héng zhōng yè hài huā 。 gěng huàn zhī , yí jū bié shù , liú yī lǎo wēng mén yān 。 yóu cǐ huāng luò yì shèn , huò wén xiào yǔ gē chuī shēng 。
  gěng yǒu cóng zi qù bìng , kuáng fàng bù jī , zhǔ wēng yǒu suǒ wén jiàn , bēn gào zhī 。 zhì yè , jiàn lóu shàng dēng guāng míng miè , zǒu bào shēng 。 shēng yù rù chān qí yì , zhǐ zhī bù tīng 。 mén hù sù suǒ xí shí , jìng bō hāo péng , qū zhé ér rù 。 dēng lóu , chū wú shǎo yì 。 chuān lóu ér guò , wén rén yǔ qiè qiè 。 qián kuī zhī , jiàn jù zhú shuāng shāo , qí míng rú zhòu 。 yī sǒu rú guàn nán miàn zuò , yī ǎo xiāng duì , jù nián sì shí yú 。 dōng xiàng yī shào nián , kě èr shí xǔ 。 yòu yī nǚ láng , cái jí jī ěr 。 jiǔ zì mǎn àn , wéi zuò xiào yǔ 。 shēng tū rù , xiào hū yuē :“ yǒu bù sù zhī kè yī rén lái !” qún jīng bēn nì 。 dú sǒu chà wèn :“ shéi hé rù rén guī tà ?” shēng yuē :“ cǐ wǒ jiā yě , jūn zhàn zhī 。 zhǐ jiǔ zì yǐn , bù yāo zhǔ rén , wú nǎi tài lìn ?” sǒu shěn dì zhī , yuē :“ fēi zhǔ rén yě 。” shēng yuē :“ wǒ kuáng shēng gěng qù bìng , zhǔ rén zhī cóng zi ěr 。” sǒu zhì jìng yuē :“ jiǔ yǎng shān dòu !” nǎi yī shēng rù , biàn hū jiā rén yì zhuàn , shēng zhǐ zhī 。 sǒu nǎi zhuó kè 。 shēng yuē :“ wú bèi tōng jiā , zuò kè wú yōng jiàn bì , hái qí zhāo yǐn 。” sǒu hū :“ xiào ér !” é shào nián zì wài rù 。 sǒu yuē :“ cǐ tún ér yě 。” yī ér zuò , lüè shěn mén fá 。 sǒu zì yán :“ yì jūn xìng hú 。” shēng sù háo , tán lùn fēng shēng , xiào ér yì tì tǎng , qīng tǔ jiān , yǎ xiāng ài yuè 。 shēng èr shí yī , cháng xiào ér èr suì , yīn dì zhī 。 sǒu yuē :“ wén jūn zǔ zuǎn 《 tú shān wài zhuàn 》, zhī zhī hū ?” dá yuē :“ zhī zhī 。” sǒu yuē :“ wǒ tú shān shì zhī miáo yì yě 。 táng yǐ hòu , pǔ xì yóu néng yì zhī ; wǔ dài ér shàng wú chuán yān 。 xìng gōng zǐ yī chuí jiào yě 。” shēng lüè shù tú shān nǚ zuǒ yǔ zhī gōng , fěn shì duō cí , miào xù quán yǒng 。 sǒu dà xǐ , wèi zǐ yuē :“ jīn xìng dé wén suǒ wèi wén 。 gōng zǐ yì fēi tā rén , kě qǐng ā mǔ jí qīng fèng lái gòng tīng zhī , yì lìng zhī wǒ zǔ dé yě 。” xiào ér rù wéi zhōng 。 shǎo shí ǎo xié nǚ láng chū , shěn gù zhī , ruò tài shēng jiāo , qiū bō liú huì , rén jiān wú qí lì yě 。 sǒu zhǐ ǎo yuē :“ cǐ wéi lǎo jīng 。” yòu zhǐ nǚ láng :“ cǐ qīng fèng , bǐ rén zhī yóu nǚ yě 。 pō huì , suǒ wén jiàn zhé jì bù wàng , gù huàn lìng tīng zhī 。” shēng tán jìng ér yǐn , zhān gù nǚ láng , tíng dì bù zhuǎn 。 nǚ jué zhī , fǔ qí shǒu 。 shēng yǐn niè lián gōu , nǚ jí liǎn zú , yì wú yùn nù 。 shēng shén zhì fēi yáng , bù néng zì zhǔ , pāi àn yuē :“ dé fù rú cǐ , nán miàn wáng bù yì yě !” ǎo jiàn shēng jiàn zuì yì kuáng , yǔ nǚ jù qù 。 shēng shī wàng , nǎi cí sǒu chū 。 ér xīn yíng yíng , bù néng wàng qíng yú qīng fèng yě 。
  zhì yè fù wǎng , zé lán shè yóu fāng , níng dài zhōng xiāo , jì wú shēng ké 。 guī yǔ qī móu , yù xié jiā ér jū zhī , jì dé yī yù 。 qī bù cóng 。 shēng nǎi zì wǎng , dú yú lóu xià 。 yè fāng píng jǐ , yī guǐ pī fà rù , miàn hēi rú qī , zhāng mù shì shēng 。 shēng xiào , niān zhǐ yán mò zì tú , zhuó zhuó rán xiāng yǔ duì shì , guǐ cán ér qù 。 cì yè gèng shēn , miè zhú yù qǐn , wén lóu hòu fā jiōng , pì zhī pēng rán 。 jí qǐ kuī chān , zé fēi bàn qǐ 。 é wén lǚ shēng xì suì , yǒu zhú guāng zì fáng zhōng chū 。 shì zhī , zé qīng fèng yě 。 zhòu jiàn shēng , hài ér què tuì , jù hé shuāng fēi 。 shēng zhǎng guì ér zhì cí yuē :“ xiǎo shēng bù bì xiǎn è , shí yǐ qīng gù 。 xìng wú tā rén , dé yī wò shǒu wéi xiào , sǐ bù hàn ěr 。” nǚ yáo yǔ yuē :“ quán quán shēn qíng , qiè qǐ bù zhī ? dàn wú shū guī xùn yán jǐn , bù gǎn fèng mìng 。” shēng gù āi zhī , yuē :“ yì bù gǎn wàng jī fū zhī qīn , dàn yī jiàn yán sè zú yǐ 。” nǚ sì kěn kě , qǐ guān chū , zhuō qí bì ér yè zhī 。 shēng kuáng xǐ , xiāng jiāng rù lóu xià , yōng ér jiā zhū xī 。 nǚ yuē :“ xìng yǒu sù fēn , guò cǐ yī xī , jí xiāng sī wú yì yǐ 。” wèn :“ hé gù ?” yuē :“ ā shū wèi jūn kuáng , gù huà lì guǐ yǐ xiāng xià , ér jūn bù dòng yě 。 jīn yǐ bǔ jū tā suǒ , yī jiā jiē yí shí wù fù xīn jū , ér qiè liú shǒu , míng rì jí fā yǐ 。” yán yǐ yù qù , yún :“ kǒng shū guī 。” shēng qiáng zhǐ zhī , yù yǔ wéi huān 。 fāng chí lùn jiān , sǒu yǎn rù 。 nǚ xiū jù wú yǐ zì róng , wǎn shǒu yī chuáng , niān dài bù yǔ 。 sǒu nù yuē :“ jiàn bèi rǔ wǒ mén hù ! bù sù qù , biān tà qiě cóng qí hòu !” nǚ dī tóu jí qù , sǒu yì chū 。 shēng wěi ér tīng zhī , hē gòu wàn duān , wén qīng fèng yīng yīng chuò qì 。 shēng xīn yì rú gē , dà shēng yuē :“ zuì zài xiǎo shēng , yǔ qīng fèng hé yǔ ! tǎng yòu qīng fèng , dāo jù fū yuè , yuàn shēn shòu zhī !” liáng jiǔ jì rán , nǎi guī qǐn 。 zì cǐ dì nèi jué bù fù shēng xī yǐ 。 shēng shū wén ér qí zhī , yuàn shòu yǐ jū , bù jiào zhí 。 shēng xǐ , xié jiā kǒu ér qiān yān 。 jū yú nián shèn shì , ér wèi cháng xū yú wàng qīng fèng yě 。
  huì qīng míng shàng mù guī , jiàn xiǎo hú èr , wèi quǎn bī zhú 。 qí yī tóu huāng cuàn qù ; yī zé huáng jí dào shàng , wàng jiàn shēng , yī yī āi tí , gě ěr jí shǒu , sì qǐ qí yuán 。 shēng lián zhī , qǐ cháng jīn tí bào yǐ guī 。 bì mén , zhì chuáng shàng , zé qīng fèng yě 。 dà xǐ , wèi wèn 。 nǚ yuē :“ shì yǔ bì zi xì , gòu cǐ dà è 。 tuō fēi láng jūn , bì zàng quǎn fù 。 wàng wú yǐ fēi lèi jiàn zēng 。” shēng yuē :“ rì qiè huái sī , xì yú hún mèng 。 jiàn qīng rú de yì bǎo , hé zēng zhī yún !” nǚ yuē :“ cǐ tiān shù yě , bù yīn diān fù , hé de xiāng cóng ? rán xìng yǐ , bì zi bì yán qiè yǐ sǐ , kě yǔ jūn jiān yǒng yuē ěr 。” shēng xǐ , lìng shè jū zhī 。
  jī èr nián yú , shēng fāng yè dú , xiào ér hū rù 。 shēng chuò dú , yà jié suǒ lái , xiào ér fú dì chuàng rán yuē :“ jiā jūn yǒu héng nán , fēi jūn mò jiù 。 jiāng zì yì kěn , kǒng bù jiàn nà , gù yǐ mǒu lái 。” wèn :“ hé shì ?” yuē :“ gōng zǐ shí mò sān láng fǒu ?” yuē :“ cǐ wú nián jiā zi yě 。” xiào ér yuē :“ míng rì jiāng guò , tǎng xié yǒu liè hú , wàng jūn liú zhī yě 。” shēng yuē :“ lóu xià zhī xiū , gěng gěng zài niàn , tā shì bù gǎn yù wén 。 bì yù pú xiào mián bó , fēi qīng fèng lái bù kě !” xiào ér líng tì yuē :“ fèng mèi yǐ yě sǐ sān nián yǐ 。” shēng fú yī yuē :“ jì ěr , zé hèn zī shēn ěr !” zhí juǎn gāo yín , shū bù gù zhān 。 xiào ér qǐ , kū shī shēng , yǎn miàn ér qù 。 shēng rú qīng fèng suǒ , gào yǐ gù 。 nǚ shī sè yuē :“ guǒ jiù zhī fǒu ?” yuē :“ jiù zé jiù zhī 。 shì bù zhī nuò zhě , yì liáo yǐ bào qián héng ěr 。” nǚ nǎi xǐ yuē :“ qiè shào gū , yī shū chéng lì 。 xī suī huò zuì , nǎi jiā fàn yīng ěr 。” shēng yuē :“ chéng rán , dàn shǐ rén bù néng wú jiè jiè ěr 。 qīng guǒ sǐ , dìng bù xiāng yuán 。” nǚ xiào yuē :“ rěn zāi !” cì rì , mò sān láng guǒ zhì , lòu yīng hǔ jiē , pú cóng shèn hè 。 shēng mén nì zhī 。 jiàn huò qín shèn duō , zhōng yī hēi hú , xuè yīn máo gé 。 fǔ zhī pí ròu yóu wēn 。 biàn tuō qiú bì , qǐ de zhuì bǔ 。 mò kǎi rán jiě zèng , shēng jí fù qīng fèng , nǎi yǔ kè yǐn 。 kè jì qù , nǚ bào hú yú huái , sān rì ér sū , zhǎn zhuǎn fù huà wéi sǒu 。 jǔ mù jiàn fèng , yí fēi rén jiān 。 nǚ lì yán qí qíng 。 sǒu nǎi xià bài , cán xiè qián qiān , xǐ gù nǚ yuē :“ wǒ gù wèi rǔ bù sǐ , jīn guǒ rán yǐ 。” nǚ wèi shēng yuē :“ jūn rú niàn qiè , hái qí yǐ lóu zhái xiāng jiǎ , shǐ qiè dé yǐ shēn fǎn bǔ zhī sī 。” shēng nuò zhī 。 sǒu nǎn rán xiè bié ér qù , rù yè guǒ jǔ jiā lái , yóu cǐ rú jiā rén fù zǐ , wú fù cāi jì yǐ 。 shēng zhāi jū , xiào ér shí gòng tán yàn 。 shēng dí chū zi jiàn zhǎng , suì shǐ fù zhī , gài xún xún shàn jiào , yǒu shī fàn yān 。

 为您推荐:聊斋志异青凤文言文翻译 聊斋志异青凤赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签