聊斋志异·画皮拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 19:56:24

 文言文之家为您整理聊斋志异·画皮拼音版、聊斋志异·画皮注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·画皮注音版

 《 huà 》
  tàiyuánwángshēng , zǎoxíng , láng , bàobēn , shènjiān 。 zǒuchènzhī , nǎièrshū 。 xīnxiāngài , wèn:“ xíng ?” yuē :“ xíngdàozhīrén , néngjiěchóuyōu , láoxiāngwèn 。” shēngyuē :“ qīngchóuyōu ? huòxiào ,  。” ànrányuē :“ tān , qièzhūmén 。 shèn , cháoérchǔzhī , suǒkān , jiāngyuǎndùněr。” wèn :“ zhī ?” yuē :“ zàiwángzhīrén , yǒudìngsuǒ 。” shēngyán :“ yuǎn , fánwǎng 。”  , cóngzhī 。 shēngdàixié , dǎotóngguī 。 shìrén , wèn :“ jūnjiākǒu ?” yún :“ zhāiěr 。” yuē :“ suǒliángjiā 。 liánqièérhuózhī , xiè 。” shēngnuòzhī 。 nǎiqǐn 。 使shǐshì , guòshùérrénzhī 。 shēngwēigào 。 chén , wèijiāyìngqiè , quànqiǎnzhī 。 shēngtīng 。
  ǒushìshì , dàoshì , shēngérè 。 wèn :“ suǒ ?” yán :“ zhī 。” dàoshìyuē :“ jūnshēnxiéyíngrào , yán ?” shēngyòubái 。 dàoshìnǎi , yuē :“ huòzāi ! shìyǒujiānglínérzhě 。” shēngyán ,  ; zhuǎnmíngmíngrén , zhìwéiyāo , dàoshìjièyǎnránglièshízhě 。  , zhìzhāimén , ménnèi , de 。 xīnsuǒzuò , nǎiguǐyuán 。 shìmén 。 nièérchuāngkuīzhī , jiànníngguǐ , miàncuì , 齿chǐchánchán 。 rénshàng , zhícǎiérhuìzhī ; érzhì ,  , zhènzhuàng , shēn , suìhuàwéi 。 zhuàng ,  , shòuérchū 。 zhuīdàoshì, zhīsuǒwǎng 。 biànzhī ,  , chángguìjiù 。 dàoshìyuē :“ qǐngqiǎnchúzhī 。 liáng , néngdàizhě , rěnshāngshēng 。” nǎiyíngshòushēng , lìngguàqǐnmén 。 línbié , yuēhuìqīngmiào 。 shēngguī , gǎnzhāi , nǎiqǐnnèishì , xuányān 。 gēng , wénménwàiyǒushēng , gǎnkuī , 使shǐkuīzhī 。 dànjiànlái , wàngzigǎnjìn ; érqiè齿chǐ , liángjiǔnǎi 。 shǎoshílái , yuē :“ dàoshìxià 。 zhōngránníngkǒuérzhī !” suìzhī , huàiqǐnménér。 jìngdēngshēngchuáng , lièshēng , shēngxīnér 。 hào 。 zhúzhī , shēng , qiāngxuèláng 。 chénhàigǎnshēng。 míng  , 使shǐèrlángbēngàodàoshì 。 dàoshìyuē :“ liánzhī , guǐzinǎigǎněr !” cóngshēnglái 。 shīsuǒzài 。 éryǎngshǒuwàng , yuē :“ xìngdùnwèiyuǎn 。” wèn :“ nányuànshéijiā ?” èrlángyuē :“ xiǎoshēngsuǒshè 。” dàoshìyuē :“ xiàn zàijūnsuǒ 。” èrlángèrán , wéiwèiyǒu 。 dàoshìwènyuē :“ céngfǒuyǒushízhěrénlái ?” yuē :“ zǎoqīngmiào , liángzhī 。 dāngguīwènzhī 。” shǎoqǐngérfǎn , yuē :“ guǒyǒuzhī 。 chénjiānlái , yōngwéijiācāozuò , shìrénzhǐzhī , shàngzài 。” dàoshìyuē :“ shì 。” suìwǎng 。 zhàngjiàn , tíngxīn , yuē :“ nièmèi ! chángzilái !” zàishì , huáng , chūméndùn 。 dàoshìzhúzhī 。  , rénhuáránértuō , huàwéiguǐ , háozhū 。 dàoshìjiànxiāoshǒu 。 shēnbiànzuònóngyān , zuòduī 。 dàoshìchū , sāi , zhìyānzhōng , liúliúránkǒu , shùnyānjìn。 dàoshìsāikǒunáng 。 gòngshìrén , méishǒu , bèi 。 dàoshìjuǎnzhī , juǎnhuàzhóushēng , nángzhī , nǎibié 。 chénshìbàiyíngmén , qiúhuíshēngzhī 。 dàoxiènéng 。 chénbēi ,  。 dàochényuē :“ shùqiǎn , chéngnéng 。 zhǐrén , huònéngzhī , wǎngqiúyǒuxiào 。” wèn :“ rén ?” yuē :“ shìshàngyǒufēngzhě , shífènzhōng 。 shìkòuérāizhī 。 tǎngkuángrén , rén 。” èrlángzhīzhī 。 nǎibiédàoshì , sǎowǎng 。
  jiànréndiāndàoshàng , sānchǐ , huìjìn 。 chénxíngérqián 。 rénxiàoyuē :“ jiārénài ?” chéngàozhī 。 yòuxiàoyuē :“ rénjìn , huózhīwéi ?” chénāizhī 。 nǎiyuē :“ zāi ! rénérhuó 。 yán ?” zhàngchén 。 chénrěntòngshòuzhī 。 shìrénjiàn 。 réntántuòyíng , xiàngchénwěnyuē :“ shízhī !” chénhóngzhǎngmiàn, yǒunán ; dàoshìzhīzhǔ , suìqiángdànyān 。 juéhóuzhōng , yìngtuán , érxià , tíngjiéxiōngjiān 。 rénxiàoyuē:“ jiārénàizāi !” suì , xíng 。 wěizhī , miàozhōng 。 érqiúzhī , zhīsuǒzài ; qiánhòumíngsōu , shūduānzhào , cánhènérguī 。 dàowángzhīcǎn , yòuhuǐshítuòzhīxiū , yǎngāi , dànyuàn 。 fāngzhǎnxuèliǎnshī , jiārénzhùwàng , gǎnjìnzhě 。 chénbàoshīshōucháng , qiěqiě 。 shēng , dùnǒu 。 juézhōngjié , bēnérchū , huíshǒu , luòqiāngzhōng 。 jīngérshìzhī , nǎirénxīn 。 zàiqiāngzhōngyóuyuè , téngzhēngyānrán 。 zhī 。 liǎngshǒuqiāng , bào 。 shǎoxiè , yīnyūnfèngzhōngchū 。 nǎilièzēngshùzhī 。 shǒushī , jiànwēn 。 qīnchóu。 zhōngshì , yǒu 。 tiānmíng , jìnghuó 。 wéiyán :“ huǎngruòmèng , dànjuéyǐntòngěr 。” shìchù , jiājiéqián , xún 。
  shǐshìyuē :“ zāishìrén ! míngmíngyāo , érwéiměi 。 zāirén ! míngmíngzhōng , érwéiwàng 。 ránàirénzhīérzhī , jiāngshírénzhītuòérgānzhī 。 tiāndàohǎohuán , dànérzhěěr 。 āi !”

聊斋志异·画皮拼音版

 《 huà pí 》
  tài yuán wáng shēng , zǎo xíng , yù yī nǚ láng , bào fú dú bēn , shèn jiān yú bù 。 jí zǒu chèn zhī , nǎi èr bā shū lì 。 xīn xiāng ài lè , wèn :“ hé sù yè jǔ jǔ dú xíng ?” nǚ yuē :“ xíng dào zhī rén , bù néng jiě chóu yōu , hé láo xiāng wèn 。” shēng yuē :“ qīng hé chóu yōu ? huò kě xiào lì , bù cí yě 。” nǚ àn rán yuē :“ fù mǔ tān lù , yù qiè zhū mén 。 dí dù shèn , cháo lì ér xī chǔ rǔ zhī , suǒ fú kān yě , jiāng yuǎn dùn ěr 。” wèn :“ hé zhī ?” yuē :“ zài wáng zhī rén , wū yǒu dìng suǒ 。” shēng yán :“ bì lú bù yuǎn , jí fán wǎng gù 。” nǚ xǐ , cóng zhī 。 shēng dài xié fú wù , dǎo yǔ tóng guī 。 nǚ gù shì wú rén , wèn :“ jūn hé wú jiā kǒu ?” dá yún :“ zhāi ěr 。” nǚ yuē :“ cǐ suǒ liáng jiā 。 rú lián qiè ér huó zhī , xū mì mì wù xiè 。” shēng nuò zhī 。 nǎi yǔ qǐn hé 。 shǐ nì mì shì , guò shù rì ér rén bù zhī yě 。 shēng wēi gào qī 。 qī chén , yí wèi dà jiā yìng qiè , quàn qiǎn zhī 。 shēng bù tīng 。
  ǒu shì shì , yù yī dào shì , gù shēng ér è 。 wèn :“ hé suǒ yù ?” dá yán :“ wú zhī 。” dào shì yuē :“ jūn shēn xié qì yíng rào , hé yán wú ?” shēng yòu lì bái 。 dào shì nǎi qù , yuē :“ huò zāi ! shì gù yǒu sǐ jiāng lín ér bù wù zhě 。” shēng yǐ qí yán yì , pō yí nǚ ; zhuǎn sī míng míng lì rén , hé zhì wéi yāo , yì dào shì jiè yǎn ráng yǐ liè shí zhě 。 wú hé , zhì zhāi mén , mén nèi dù , bù de rù 。 xīn yí suǒ zuò , nǎi yú guǐ yuán 。 zé shì mén yì bì 。 niè jì ér chuāng kuī zhī , jiàn yī níng guǐ , miàn cuì sè , chǐ chán chán rú jù 。 pù rén pí yú tà shàng , zhí cǎi bǐ ér huì zhī ; yǐ ér zhì bǐ , jǔ pí , rú zhèn yī zhuàng , pī yú shēn , suì huà wéi nǚ zǐ 。 dǔ cǐ zhuàng , dà jù , shòu fú ér chū 。 jí zhuī dào shì , bù zhī suǒ wǎng 。 biàn jì zhī , yù yú yě , cháng guì qǐ jiù 。 dào shì yuē :“ qǐng qiǎn chú zhī 。 cǐ wù yì liáng kǔ , fǔ néng mì dài zhě , yú yì bù rěn shāng qí shēng 。” nǎi yǐ yíng fú shòu shēng , lìng guà qǐn mén 。 lín bié , yuē huì yú qīng dì miào 。 shēng guī , bù gǎn rù zhāi , nǎi qǐn nèi shì , xuán fú yān 。 yī gēng xǔ , wén mén wài jí jí yǒu shēng , zì bù gǎn kuī yě , shǐ qī kuī zhī 。 dàn jiàn nǚ zǐ lái , wàng fú zi bù gǎn jìn ; lì ér qiè chǐ , liáng jiǔ nǎi qù 。 shǎo shí fù lái , mà yuē :“ dào shì xià wǒ 。 zhōng bù rán níng rù kǒu ér tǔ zhī yé !” qǔ fú suì zhī , huài qǐn mén ér rù 。 jìng dēng shēng chuáng , liè shēng fù , jū shēng xīn ér qù 。 qī hào 。 bì rù zhú zhī , shēng yǐ sǐ , qiāng xuè láng jí 。 chén hài tì bù gǎn shēng 。 míng rì , shǐ dì èr láng bēn gào dào shì 。 dào shì nù yuē :“ wǒ gù lián zhī , guǐ zi nǎi gǎn ěr !” jí cóng shēng dì lái 。 nǚ zǐ yǐ shī suǒ zài 。 jì ér yǎng shǒu sì wàng , yuē :“ xìng dùn wèi yuǎn 。” wèn :“ nán yuàn shéi jiā ?” èr láng yuē :“ xiǎo shēng suǒ shè yě 。” dào shì yuē :“ xiàn zài jūn suǒ 。” èr láng è rán , yǐ wéi wèi yǒu 。 dào shì wèn yuē :“ céng fǒu yǒu bù shí zhě yī rén lái ?” dá yuē :“ pú zǎo fù qīng dì miào , liáng bù zhī 。 dāng guī wèn zhī 。” qù shǎo qǐng ér fǎn , yuē :“ guǒ yǒu zhī 。 chén jiān yī yù lái , yù yōng wéi pú jiā cāo zuò , shì rén zhǐ zhī , shàng zài yě 。” dào shì yuē :“ jí shì wù yǐ 。” suì yǔ jù wǎng 。 zhàng mù jiàn , lì tíng xīn , hū yuē :“ niè mèi ! cháng wǒ fú zi lái !” yù zài shì , huáng jù wú sè , chū mén yù dùn 。 dào shì zhú jī zhī 。 yù pú , rén pí huá rán ér tuō , huà wéi lì guǐ , wò háo rú zhū 。 dào shì yǐ mù jiàn xiāo qí shǒu 。 shēn biàn zuò nóng yān , zā dì zuò duī 。 dào shì chū yī hú lú , bá qí sāi , zhì yān zhōng , liú liú rán rú kǒu xī qì , shùn xī yān jìn 。 dào shì sāi kǒu rù náng 。 gòng shì rén pí , méi mù shǒu zú , wú bù bèi jù 。 dào shì juǎn zhī , rú juǎn huà zhóu shēng , yì náng zhī , nǎi bié yù qù 。 chén shì bài yíng yú mén , kū qiú huí shēng zhī fǎ 。 dào tǔ xiè bù néng 。 chén yì bēi , fú dì bù qǐ 。 dào tǔ chén sī yuē :“ wǒ shù qiǎn , chéng bù néng qǐ sǐ 。 wǒ zhǐ yī rén , huò néng zhī , wǎng qiú bì hé yǒu xiào 。” wèn :“ hé rén ?” yuē :“ shì shàng yǒu fēng zhě , shí wò fèn tǔ zhōng 。 shì kòu ér āi zhī 。 tǎng kuáng rǔ fū rén , fū rén wù nù yě 。” èr láng yì xí zhī zhī 。 nǎi bié dào shì , yǔ sǎo jù wǎng 。
  jiàn qǐ rén diān gē dào shàng , bí tì sān chǐ , huì bù kě jìn 。 chén xī xíng ér qián 。 qǐ rén xiào yuē :“ jiā rén ài wǒ hū ?” chén gào zhī gù 。 yòu dà xiào yuē :“ rén jìn fū yě , huó zhī hé wéi ?” chén gù āi zhī 。 nǎi yuē :“ yì zāi ! rén sǐ ér qǐ huó yú wǒ 。 wǒ yán mó yé ?” nù yǐ zhàng jī chén 。 chén rěn tòng shòu zhī 。 shì rén jiàn jí rú dǔ 。 qǐ rén kǎ tán tuò yíng bǎ , jǔ xiàng chén wěn yuē :“ shí zhī !” chén hóng zhǎng yú miàn , yǒu nán sè ; jì sī dào shì zhī zhǔ , suì qiáng dàn yān 。 jué rù hóu zhōng , yìng rú tuán xù , gé gé ér xià , tíng jié xiōng jiān 。 qǐ rén dà xiào yuē :“ jiā rén ài wǒ zāi !” suì qǐ , xíng yǐ bù gù 。 wěi zhī , rù yú miào zhōng 。 pò ér qiú zhī , bù zhī suǒ zài ; qián hòu míng sōu , shū wú duān zhào , cán hèn ér guī 。 jì dào fū wáng zhī cǎn , yòu huǐ shí tuò zhī xiū , fǔ yǎng āi tí , dàn yuàn jí sǐ 。 fāng yù zhǎn xuè liǎn shī , jiā rén zhù wàng , wú gǎn jìn zhě 。 chén bào shī shōu cháng , qiě lǐ qiě kū 。 kū jí shēng sī , dùn yù ǒu 。 jué gé zhōng jié wù , tū bēn ér chū , bù jí huí shǒu , yǐ luò qiāng zhōng 。 jīng ér shì zhī , nǎi rén xīn yě 。 zài qiāng zhōng tū tū yóu yuè , rè qì téng zhēng rú yān rán 。 dà yì zhī 。 jí yǐ liǎng shǒu hé qiāng , jí lì bào jǐ 。 shǎo xiè , zé qì yīn yūn zì fèng zhōng chū 。 nǎi liè zēng bó jí shù zhī 。 yǐ shǒu fǔ shī , jiàn wēn 。 fù yǐ qīn chóu 。 zhōng yè qǐ shì , yǒu bí xī yǐ 。 tiān míng , jìng huó 。 wéi yán :“ huǎng hū ruò mèng , dàn jué fù yǐn tòng ěr 。” shì pò chù , jiā jié rú qián , xún yù 。
  yì shǐ shì yuē :“ yú zāi shì rén ! míng míng yāo yě , ér yǐ wéi měi 。 mí zāi yú rén ! míng míng zhōng yě , ér yǐ wéi wàng 。 rán ài rén zhī sè ér yú zhī , qī yì jiāng shí rén zhī tuò ér gān zhī yǐ 。 tiān dào hǎo huán , dàn yú ér mí zhě bù wù ěr 。 kě āi yě fū !”

 为您推荐:聊斋志异画皮原文及翻译 聊斋志异画皮赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签