聊斋志异·贾儿拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:00:29

 文言文之家为您整理聊斋志异·贾儿拼音版、聊斋志异·贾儿注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·贾儿注音版

 《 jiǎér 》
  chǔmǒuwēng , jiǎwài 。  , mèngrénjiāo ; xǐngérménzhī , xiǎozhàng 。 cháqíng , rén , zhīwéi 。 wèi, xiàchuáng , ménwèikāiérshì 。  , yāopáoǎobànyān 。 yǒushísuì , bié , zhāo 。 shēn , ǎoérjiēmèi , lái 。 nánnánmèng 。 ǎojué , zhī , suì 。 shì , shēnruòyǒuwáng 。 zhì , gǎnzhú , jièzishuìshú 。 lán , érǎoshǎomèi 。 xǐng , shī , chū ; jiǔdàizhì , shǐ 。 ǎo , gǎnwǎng 。 érzhíhuǒbiànzhúzhī , zhìshì , luǒzhōng ; jìnzhī , xiūsuō 。 shìsuìkuáng , jiào , wànzhuàng 。 yànrén , lìngqǐnér , ǎoqiǎn 。 érměiwénxiào , zhéhuǒzhī 。 fǎnér , érwèi , yīngòngzhuàngérdǎn。 ránjié , xiàozhě , zhuānshídiéchuāngshàng , zhǐzhī , tīng 。 huòshí , gǔnzuòjiāo , réngǎnchùzhī 。 guòshù , liǎngchuāngjìnsāi , shǎomíng 。  , nǎikǒng , zhōngyíngyíng , dànláo 。  , suǒzuò, suìchúdāohuòhuòzhī 。 jiànzhějiēzēngwán , rén齿chǐ 。
  érxiāofēnyǐndāo怀huái , piáodēng 。  , dēng , ménshēnghǎn 。 jiǔzhī ,  , nǎiményángyán , zhàzuòsōuzhuàng 。 yǒu ,  , bēnmén 。 zhī , jǐnduànwěi , yuēèrcùn , 湿shīxuèyóu 。 chū , tiǎodēng, 便biàngòu , érruòwén 。 zhīzhōng , àohènérqǐn 。 niànsuī , xìnglái 。 míng , shìxuèyuánér 。 zhī , shìyuánzhōng 。 zhì , guǒjué , érqiè , dànchī 。 wèi , jiǎrénguī , jiùwènxùn 。 màn, shìruòchóu 。 érzhuàngduì 。 wēngjīng , yányàozhī 。 xièyàogòu 。 qiányàotāngshuǐyǐnzhī , shùjiànān 。  。  , shuìxǐng , shīsuǒzài ; yòudebiéshì 。 yóushìdiān , tóngshìchù 。 xiàng , jìngbēnshì 。 wǎnzhī , shèn 。 wēng , jìnjiōngfēi 。 bēn , mén 。 wēnghuànzhī , rángbèizhì , shūshǎoyàn 。 érqiánshìyuán , mǎngzhōng , jiāngtànsuǒzài 。 yuèchūshēng , zhàwénrén 。 ànpéng , jiànèrrénláiyǐn , chánglièpěng , lǎozōng 。 yǐn , shènbiàn 。 shí , wénrényuē :“ míngbáijiǔchīlái 。” qǐngzhī ,  , wéichángliè liú , tuōtíngshíshàng 。 shěnzhī , zhījiērén , dànwěichuíhòu 。 érguī , kǒngjué , suìzhōng 。 wèimíng , yòuwénèrrénlái , nóngnóngzhúcóngzhōng 。 érnǎiguī 。 wēngwènsuǒwǎng ,  :“ 宿ājiā 。” shìcóngshì, jiànmàoguàwěi , wēngshìzhī 。 wēng 。 érqiān  , jiāoguōzhī 。 wēngrěnguò , shìyān 。 màochánzhōng , érnòng , chéng , dàoqián , báijiǔ , láng 。 yǒujiùshìchéng , liè 。 érbēnjiā 。 jiùchū 。 jìnjié , yún :“ liáncháoshāo 。 yòuhàoziniè , jiě , qiǎnlièyàoěr 。” jìnjiǎn , chūqián , guǒér。 érshǎozhī 。 jìnzuòtāngbǐngdànér 。 érshìrén , yàoguǒ , qièyíngér怀huáizhī 。 nǎigàojìn , huǒ ,“ dàishìzhōng , huángshí ”。 suìjìngchū , yǐnyàozhìjiǔzhōng 。 áoyóushìshàng , fāngguī 。 wènsuǒzài , tuōzàijiùjiā 。 érshìyóuchánjiān 。
   , jiànchánglièrénchóuzhōng 。 érshěnzhīquè , yīnzhuìzhī 。 jiàn , jié 。 yán :“ běicūn 。” xúnér, érwěiyún :“ shāndòng 。” chánglièguàidòng 。 érxiàoyuē :“ shìdòng , jūnfǒu ?” rénjīng , 便biànjiéxìngshì 。 éryuē :“ shìzi 。 céngzàichù , jiànjūncóngliǎngláng , wàngzhī ?” rénshúshěnzhī , ruòxìnruò 。 érwēixiàcháng, shǎoshǎojiǎwěi , yuē :“ bèihùnrénzhōng , dànyóucún , wèihèněr 。” rénwèn :“ zàishìzuò ?” éryuē :“ qiǎn 。” réngào 。 érwèn :“ wèi ?” yuē :“ cháiduōpín , chángqièshíduō 。” éryuē :“ liáng , dānjīngyōu 。” rényuē :“ shòuzhǔrénqiǎn , deěr 。” yīnwèn :“ zhǔrénshéi ?” yuē :“ nǎngsuǒjiànliǎnglángxiōng 。 běiguōwángshì , 宿xiǔdōngcūnmǒuwēngjiā 。 wēngjiāérè , bèiduànwěi , shíshǐchài , jīnwǎng 。” yán, bié , yuē :“ shì 。” éryuē :“ qièzhīnán , ruòzhī 。 xiānlángxià , jìngxiāngzèng 。 nángzhōngshàngyǒuqián , chóu 。” rénkuìbào 。 éryuē :“ běntónglèi , jìnxiē ? xiáshí , shàngdāngjūntòngyǐněr。” suì , jiǔshòuzhī , nǎiguī 。
  zhì , jìngānqǐn , bēn 。 xīnzhīyǒu , gàotóngwǎngyànzhī , liǎngtíngshàng , cǎozhōng , huìjīnjīnshàngyǒuxuèchū 。 jiǔpíngyóuzài , chíéryáozhī , wèijìn 。 jīngwèn :“ zǎogào ?” yuē :“ zuìlíng , xiè , zhīzhī 。” wēngyuē :“ ér , tǎozhīchénpíng 。” shìguī 。 jiànwěi , dāohényǎnrán 。 shìsuìān 。 érshūshèn , xīnjiànmíngliǎo , dànzhīsòu , ǒutánzhéshùshēng , xún 。 běiguōwángshì , xiàngsuì ; zhìshìwènzhī , juéérbìng 。 wēngyóuér , jiàozhīshè 。 hòuguìzhìzǒngróng 。

聊斋志异·贾儿拼音版

 《 jiǎ ér 》
  chǔ mǒu wēng , jiǎ yú wài 。 fù dú jū , mèng yǔ rén jiāo ; xǐng ér mén zhī , xiǎo zhàng fū yě 。 chá qí qíng , yǔ rén yì , zhī wéi hú 。 wèi jǐ , xià chuáng qù , mén wèi kāi ér yǐ shì yǐ 。 rù mù , yāo páo ǎo bàn yān 。 yǒu zǐ shí suì , sù bié tà wò , yì zhāo yǔ jù 。 yè jì shēn , ǎo ér jiē mèi , hú fù lái 。 fù nán nán rú mèng yǔ 。 ǎo jué , hū zhī , hú suì qù 。 zì shì , shēn hū hū ruò yǒu wáng 。 zhì yè , bù gǎn xī zhú , jiè zi shuì wù shú 。 yè lán , ér jí ǎo yǐ bì shǎo mèi 。 jì xǐng , shī fù , yì qí chū yí ; jiǔ dài bù zhì , shǐ yí 。 ǎo jù , bù gǎn wǎng mì 。 ér zhí huǒ biàn zhú zhī , zhì tā shì , zé mǔ luǒ wò qí zhōng ; jìn fú zhī , yì bù xiū suō 。 zì shì suì kuáng , gē kū jiào lì , rì wàn zhuàng 。 yè yàn yǔ rén jū , lìng tà qǐn ér , ǎo yì qiǎn qù 。 ér měi wén mǔ xiào yǔ , zhé qǐ huǒ zhī 。 mǔ fǎn nù hē ér , ér yì bù wèi yì , yīn gòng zhuàng ér dǎn 。 rán xī xì wú jié , rì xiào wū zhě , yǐ zhuān shí dié chuāng shàng , zhǐ zhī , bù tīng 。 huò qù qí yī shí , zé gǔn dì zuò jiāo tí , rén wú gǎn qì chù zhī 。 guò shù rì , liǎng chuāng jìn sāi , wú shǎo míng 。 yǐ , nǎi hé ní tú bì kǒng , zhōng rì yíng yíng , bù dàn qí láo 。 tú yǐ , wú suǒ zuò , suì bǎ chú dāo huò huò mó zhī 。 jiàn zhě jiē zēng qí wán , bù yǐ rén chǐ 。
  ér xiāo fēn yǐn dāo yú huái , yǐ piáo fù dēng 。 sì mǔ yì yǔ , jí qǐ dēng , dù mén shēng hǎn 。 jiǔ zhī , wú yì , nǎi lí mén yáng yán , zhà zuò yù sōu zhuàng 。 xū yǒu yī wù , rú lí , tū bēn mén xì 。 jí jī zhī , jǐn duàn qí wěi , yuē èr cùn xǔ , shī xuè yóu dī 。 chū , tiǎo dēng qǐ , mǔ biàn gòu mà , ér ruò fú wén 。 jī zhī bù zhōng , ào hèn ér qǐn 。 zì niàn suī bù jí lù , kě yǐ xìng qí bù lái 。 jí míng , shì xuè jì yú yuán ér qù 。 jì zhī , rù hé shì yuán zhōng 。 zhì yè , guǒ jué , ér qiè xǐ , dàn mǔ chī wò rú sǐ 。 wèi jǐ , jiǎ rén guī , jiù tà wèn xùn 。 fù màn mà , shì ruò chóu 。 ér yǐ zhuàng duì 。 wēng jīng , yán yī yào zhī 。 fù xiè yào gòu mà 。 qián yǐ yào rù tāng shuǐ zá yǐn zhī , shù rì jiàn ān 。 fù zǐ jù xǐ 。 yī yè , shuì xǐng , shī fù suǒ zài ; fù zǐ yòu mì de yú bié shì 。 yóu shì fù diān , bù yù yǔ fū tóng shì chù 。 xiàng xī , jìng bēn tā shì 。 wǎn zhī , mà yì shèn 。 wēng wú cè , jìn jiōng tā fēi 。 fù bēn qù , zé mén zì pì 。 wēng huàn zhī , qū ráng bèi zhì , shū wú shǎo yàn 。 ér bó mù qián rù hé shì yuán , fú mǎng zhōng , jiāng yǐ tàn hú suǒ zài 。 yuè chū shēng , zhà wén rén yǔ 。 àn bō péng kē , jiàn èr rén lái yǐn , yī cháng liè nú pěng hú , yī lǎo zōng sè 。 yǔ jù xì yǐn , bù shèn kě biàn 。 yí shí , wén yī rén yuē :“ míng rì kě qǔ bái jiǔ yī chī lái 。” qǐng zhī , jù qù , wéi cháng liè dú liú , tuō yī wò tíng shí shàng 。 shěn gù zhī , sì zhī jiē rú rén , dàn wěi chuí hòu bù 。 ér yù guī , kǒng hú jué , suì zhōng yè fú 。 wèi míng , yòu wén èr rén yǐ cì fù lái , nóng nóng rù zhú cóng zhōng 。 ér nǎi guī 。 wēng wèn suǒ wǎng , dá :“ sù ā bó jiā 。” shì cóng fù rù shì , jiàn mào sì guà hú wěi , qǐ wēng shì zhī 。 wēng bù gù 。 ér qiān fù yī , jiāo guō zhī 。 wēng bù rěn guò fú , shì yān 。 fù mào yì chán zhōng , ér xì nòng qí cè , chéng fù tā gù , dào qián qù , gū bái jiǔ , jì sì láng 。 yǒu jiù shì chéng jū , sù yè liè 。 ér bēn qí jiā 。 jiù tā chū 。 jìn jié mǔ jí , dá yún :“ lián cháo shāo kě 。 yòu yǐ hào zi niè yī , nù tì bù jiě , gù qiǎn wǒ qǐ liè yào ěr 。” jìn jiǎn dú , chū qián xǔ , guǒ fù ér 。 ér shǎo zhī 。 jìn yù zuò tāng bǐng dàn ér 。 ér qù shì wú rén , zì fā yào guǒ , qiè yíng jū ér huái zhī 。 nǎi qū gào jìn , bǐ wù jǔ huǒ ,“ fù dài shì zhōng , bù huáng shí yě ”。 suì jìng chū , yǐn yǐ yào zhì jiǔ zhōng 。 áo yóu shì shàng , dǐ mù fāng guī 。 fù wèn suǒ zài , tuō zài jiù jiā 。 ér zì shì rì yóu chán sì jiān 。
  yī rì , jiàn cháng liè rén yì zá chóu zhōng 。 ér shěn zhī què , yīn zhuì xì zhī 。 jiàn yǔ yǔ , jié qí jū lǐ 。 dá yán :“ běi cūn 。” yì xún ér , ér wěi yún :“ shān dòng 。” cháng liè guài qí dòng jū 。 ér xiào yuē :“ wǒ shì jū dòng fǔ , jūn gù fǒu yé ?” qí rén yì jīng , biàn jié xìng shì 。 ér yuē :“ wǒ hú shì zi 。 céng zài hé chù , jiàn jūn cóng liǎng láng , gù wàng zhī yé ?” qí rén shú shěn zhī , ruò xìn ruò yí 。 ér wēi qǐ xià cháng , shǎo shǎo lù qí jiǎ wěi , yuē :“ wǒ bèi hùn jì rén zhōng , dàn cǐ wù yóu cún , wèi kě hèn ěr 。” qí rén wèn :“ zài shì yù hé zuò ?” ér yuē :“ fù qiǎn wǒ gū 。” qí rén yì yǐ gū gào 。 ér wèn :“ gū wèi ?” yuē :“ wú chái duō pín , gù cháng qiè shí duō 。” ér yuē :“ cǐ yì yì liáng kǔ , dān jīng yōu 。” qí rén yuē :“ shòu zhǔ rén qiǎn , bù de bù ěr 。” yīn wèn :“ zhǔ rén yī shéi ?” yuē :“ jí nǎng suǒ jiàn liǎng láng xiōng dì yě 。 yī sī běi guō wáng shì fù , yī xiǔ dōng cūn mǒu wēng jiā 。 wēng jiā ér dà è , bèi duàn wěi , shí rì shǐ chài , jīn fù wǎng yǐ 。” yán yǐ , yù bié , yuē :“ wù wù wǒ shì 。” ér yuē :“ qiè zhī nán , bù ruò gū zhī yì 。 wǒ xiān gū jì láng xià , jìng yǐ xiāng zèng 。 wǒ náng zhōng shàng yǒu yú qián , bù chóu gū yě 。” qí rén kuì wú yǐ bào 。 ér yuē :“ wǒ běn tóng lèi , hé jìn xiē xū ? xiá shí , shàng dāng yǔ jūn tòng yǐn ěr 。” suì yǔ jù qù , qǔ jiǔ shòu zhī , nǎi guī 。
  zhì yè , mǔ jìng ān qǐn , bù fù bēn 。 xīn zhī yǒu yì , gào fù tóng wǎng yàn zhī , zé liǎng hú bì yú tíng shàng , yī hú sǐ yú cǎo zhōng , huì jīn jīn shàng yǒu xuè chū 。 jiǔ píng yóu zài , chí ér yáo zhī , wèi jìn yě 。 fù jīng wèn :“ hé bù zǎo gào ?” yuē :“ cǐ wù zuì líng , yī xiè , zé bǐ zhī zhī 。” wēng xǐ yuē :“ wǒ ér , tǎo hú zhī chén píng yě 。” yú shì fù zǐ hé hú guī 。 jiàn yī hú tū wěi , dāo hén yǎn rán 。 zì shì suì ān 。 ér fù jí shū shèn , xīn jiàn míng liǎo , dàn yì zhī sòu , ǒu tán zhé shù shēng , xún yù 。 běi guō wáng shì fù , xiàng suì yú hú ; zhì shì wèn zhī , zé hú jué ér bìng yì yù 。 wēng yóu cǐ qí ér , jiào zhī qí shè 。 hòu guì zhì zǒng róng 。

 为您推荐:聊斋志异贾儿翻译 聊斋志异贾儿赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签